suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
Hangö Nyland
Östra hamnen i Hangö
Beskrivning
Östra hamnen i Hangö är en av de främsta hamnarna för fritidsbåtar i Finland.

Östra hamnen med brygga och magasin byggdes i slutet av 1800-talet i en skyddad bukt av Östra Viken ungefär samma tid som Hangö stad grundades. De röda magasinen, som alla förutom ett är byggda i trä, gränsar till Östra hamnens norra strand. Av 19 strandmagasin har 14 bevarats.

Den ljusa funkispaviljongen från 1930-talet med sina böjda linjer tillhör Hangö Segelförening rf och är ett viktigt inslag i hamnlandskapet. Den nordöstra delen av hamnområdet gränsas av trähuskvarter som härstammar från den tid då staden grundades. På västra stranden ligger Oy Granit Ab:s gamla stensliperi som har varit en av de viktigaste representanterna för den finska stenindustrin.
 
Historia
Innan staden Hangö grundades år 1874 fanns det en liten fiskehamn vid Östra Viken. Östra Viken byggdes för stadsbornas behov invid exporthamnen strax efter att staden grundats. Den plan som sedan verkställdes gjordes upp år 1875 av baningenjören P.E. Böcker. Strandmagasinen placerades i två raka led med en brandgata mellan vart tredje magasin. En rälsbana anlades på Magasingatan mellan magasinraderna. Staten lät bygga en brygga enligt ritningar av Böcker i kanten av Varsudden, numera Fabriksudden, år 1879 och en båthamn år 1880.

Hangö Segelförening rf:s paviljong färdigställdes år 1938. Paviljongen ritades av arkitekt Bertel Liljeqvist och den byggdes delvis med hjälp av donationer från företag och privatpersoner i området.

Trähuskvarteren vid Hamngatan fanns med redan i stadens första stadsplan år 1874 och i stadsplanen från 1878. Huvuddelen av bostadshusen är byggda vid samma tid.

Sten har huggits på 1700-talet från Drottningberget väster om den nuvarande hamnen för fästningens behov och senare att användas som gatubeläggning och bl.a. för hamnkonstruktioner. Fästningarna på de tre öarna utanför Hangö som anlagts i slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet söndersprängdes och revs helt under Krimkriget. På Drottningberget revs alla de 60 byggnader som fanns där under den tiden.

Ab Granit som grundades år 1886 blev det ledande företaget i Finland i sin bransch. Företaget grundades närmast för att tillfredsställa den ökade efterfrågan av byggnadsmaterial i huvudstaden. Under andra världskriget innehades lokalerna av Finska Färgindustri Ab. Lokalerna iståndsattes 1980–1982 för försvarsministeriet i vars besittning de var fram till slutet av år 2002. Den äldsta, eller mellersta, delen av stensliperiet i Östra hamnen ritades av arkitektbyrå Grahn, Hedman & Wasastjerna. Huset har utvidgats med delar i tegel år 1903 och 1928.
 
Läs mer
Birger Brunila, Förslag till utvidgning av Hangö stadsplan Arkitekten IV/1917.

Raino Aaltonen, Hangon vanha linnoitus. Hanko 1969.

Birger Boström, Kaupunki syntyvaiheissaan. Kymmenen lukua Hankoa. Hanko 1973.

Hans E. Österlund, Kylpyläkaupunki ja purjehduskeskus. Kymmenen lukua Hankoa. Hanko 1973.

Tiina Lehto, Hangon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema. Byggnadskultur och kulturlandskap i Hangö. Hangon museon julkaisusarja n:o 8. Tammisaari 1989.

Mikko Härö, Läntisen Uudenmaan rakennusten ja maiseman kulttuurihistoriallinen inventointi. Läntisen Uudenmaan seutukaavaliitto 1993.

Birgitta Ekström-Söderlund ja Marketta Wall, Alussa oli satama. Hangon satama 1873-2001. Hangon museon julkaisusarja n:o 20. Tammisaari 2001.
 
objektets element:  butiks- och affärsbyggnad; bostadshus i stad; övrig kulturbyggnad; övrig industribyggnad; hamn;
omgivningens nuvarande karaktär:  stad;
 
sänd respons om RKY-objektet
 
publicerat 22.12.2009
 
till början

Östra hamnen i Hangö.

Östra hamnen.

Magasin i Östra hamnen.
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Östra hamnen i Hangö
 
© Museiverket 2009