suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
Sjundeå Nyland
Sjundby slott
Beskrivning
Sjundby är ett av landets omkring tjugo herresäten från medeltiden och 1500-talet, av vilka fyra var belägna i västra Nyland. Sjundby är det största av de privata slotten från 1500-talet. Det representerar en ovanligt lång kontinuitet; slottet har varit bebott allt sedan 1500-talet.

Sjundby gråstensslott är beläget vid stranden av en fors i Sjundeå å. Slottet är i två våningar och har exceptionellt bred stomme. Under byggnaden finns sex källare med tunnvalv. Byggnaden täcks av ett valmat, så kallat säteritak från början av 1800-talet. Fönsteröppningarnas form är från samma tid.

Grundplanen baserar sig på den medeltida ordningen med parstuga, dock så, att stugorna har delats upp i flera rum på vardera sidan av en smal korridor som löper genom huset. Herrgårdens stora sal finns i andra våningens hörn mot gårdsplanen. Salens tak är beklätt med segeldukar från sjöslaget vid Svensksund. En del av interiören har efter Porkalaparentesen restaurerats i det skick den hade i början av 1800-talet.

Till herrgårdsmiljön hör ett gråstensstall och bryggeri från 1760-talet samt invid bron ett spannmålsmagasin av sten från början av 1800-talet. Herrgårdsparkens äldsta delar är från början av 1800-talet. Parken har på sin tid fortsatt som naturpark till klippan bakom ån.
 
Historia
Sjundby stenslott byggdes ca 1560 på uppdrag av ätten Hästesko och byggnadsarbetet slutfördes under Clas Totts tid. På 1600- och 1700-talet var herrgården obebodd och utsattes för skadegörelse under Stora ofreden.

Ett betydelsefullt byggnadsskede började under 1800-talets första år, när lagmannen C.H. Adlercreutz tillträdde som ägare. Då byggdes herrgårdsslottets låga sadeltak om till valmat säteritak och fönstren förstorades. Interiörerna förnyades i nyklassicistisk anda. I stället för de gamla öppna spisarna murades kakelugnar från Stockholm, väggarna indelades med bröstpaneler och dekorerades med ornament och friser.

I Sjundby fungerade under Porkalas arrendetid 1944-1956 de ryska truppernas stab.
 
Läs mer
Zachris Topelius, Finland framstäldt i teckningar. Dresden 1845.

Anna-Lisa Stigell, Sjundby. Herrgårdar i Finland I. Helsingfors 1928.

Alf Brenner, Sjundeå sockens historia I-II. Hangö 1953, 1955.

C.J. Gardberg, Suomen kartanoita. Keuruu 1989.

Pirkko Kokkonen, Siuntion kulttuuriympäristöohjelma / Kulturmiljöprogrammet för Sjundeå. Suomen ympäristö 367. Ympäristöministeriö, alueidenkäytön osasto 1999.
 
objektets element:  herrgård; park;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
sänd respons om RKY-objektet
 
publicerat 22.12.2009
 
till början
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Sjundby slott
 
© Museiverket 2009