suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
Kronoby Österbotten
Terjärv kyrka och prästgård
Beskrivning
Terjärv kyrka är med sin klockstapel och kyrkogård en välbevarad kyrkomiljö för kapellförsamlingen som redan på 1600-talet grundats i det österbottniska inlandet. Den nuvarande kyrkan i Terjärv är en av de korskyrkor av trä vilka uppfördes under ledning av den österbottniske kyrkobyggaren Matts Honga i slutet av 1700-talet och har renoverats av den kända österbottniska kyrkbyggarsläkten Kuorikoski. I kyrkmiljön ingår prästgården med sina välbevarade gårdsbyggnader uppförda kring sekelskiftet 1800.

Stommen i den arkitektoniskt mångsidiga träkyrkan i Terjärv är en korskyrka med avfasade inre hörn, byggd under ledning av Matts Honga 1774. Kyrkan byggdes om år 1877. Kyrkans skepnad domineras av en stor åttkantig kupol.

Kyrkogårdsmuren i sten från 1873 har byggts av stora flata stenar från 15 gravar från vinterkriget. Klockstapeln uppfördes ursprungligen år 1701 och flyttades år 1774 till sin nuvarande plats under Matts Hongas ledning. Klockstapeln som har förhöjts fick sitt nuvarande utseende år 1852. Norr om kyrkan står två magasin och bakom dem lantdagsman Hästbackas bostadsbyggnad, som senare tjänade som kommunalhem.

Terjäv prästgård tronar uppe på kyrkbacken i norra ändan av Hemsjön. Prästgården är en av de få prästgårdsbyggnaderna som har mansardtak i vårt land. Gårdsplanen avgränsas av en räcka sammanbyggda ekonomibyggnader och bodar.
 
Historia
Terjärv, som hört till Kronoby, blev kapellförsamling år 1667. Samma år uppfördes församlingens första kyrka. Församlingen blev självständig år 1868. Till följd av kommunsammanslagningen har församlingen anslutits till Kronoby kyrkliga samfällighet.

Terjärv kyrka uppfördes år 1774 under ledning av Matts Honga och byggdes om år 1877 under ledning av byggmästaren Jaakko Kuorikoski. Då förhöjdes bl.a. väggarna med två meter och i mittdelen byggdes en mellantakskupol. Kyrkan restaurerades år 1937 enligt ritningar av arkitekt Rafael Blomstedt och reparerades år 1976 av konservator Thorvald Lindqvist.
 
Läs mer
Isidor Eriksson, Kyrka och kyrkoliv i Teerijärvi. Svenskt kyrkoliv i Finland 1925.

Lars Pettersson, Kyrkor och klockstaplar i svenska Österbotten. Svenska Österbottens historia V. Vasa 1985.

Kari Appelgren, Om den skulpterade och målade inredningen i Österbottens kyrkor. Svenska Österbottens historia V. Vasa 1985.

Sari Alajoki, Pappila-arkkitehtuuri Keski-Pohjanmaalla 1700-luvulta 1800-luvun alkuun. Pro gradu tutkielma. Helsingin yliopiston taidehistorian laitos 1993.

Matti Salomäki, Vaasan läänin vanhat pappilat 1700-luvulta 1920-luvulle. Vaasan lääninhallituksen julkaisusarja 1994:11.

Maria Kurtén - Susanne Öst - Rose-Marie Back - Minna Torppa - Sari Tallgren, Pohjanmaan inventointi. Länsi-Suomen ympäristökeskus. KIOSKI-tietokanta 20.3.2008.
 
objektets element:  begravningsplats; klockstapel; kyrka; by; ladugård; prästgård; bondgård; väg;
omgivningens nuvarande karaktär:  kyrkby;
 
sänd respons om RKY-objektet
 
publicerat 22.12.2009
 
till början

Terjärv prästgård med mansardtak.

Terjärv prästgård.
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Terjärv kyrka och prästgård
 
© Museiverket 2009