suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
Borgå Nyland
Herrgårds- och bylandskapet i Borgå ådal
Beskrivning
I Borgå ådal, norr om den medeltida Borgå stad, öppnar sig det flacka, öppna odlingslandskapet vid Kiala gård och Finnby. Landskapet speglar på det mest representativa vis ådalens urgamla agrarhistoria. Längre norrut i ådalen finns den mera anspråkslösa herrgårdsmiljön kring Strömsberg.

Byggnadsgruppen kring Kiala gård ligger på en åkerkulle vid den flacka Borgå ådal. Från gården leder en trädallé med många olika trädslag över åkern i riktning mot Borgå stad. Den två våningar höga huvudbyggnadens villaliknande yttre är från slutet av 1800-talet. Parken med sina dekorativa element ligger öster om gården och anlades vid sekelskiftet 1800. Bland det nuvarande byggbeståndet finns produktionsbyggnader från slutet av 1800-talet, t.ex. en stor brännvinsfabrik.

Kiala gård är konstnären Albert Edelfelts födelsehem, och gården är också känd för att Edelfelt har målat det medeltida Borgå sett härifrån.

Mitt emot Kiala, på morän- och åssluttningen på östra stranden av Borgå å, finns Finnby med sin alltjämt sammanhållna, bandliknande bystruktur med byggnader på var sin sida om byvägen. Till det gamla byggbeståndet hör bl.a. gårdarna Lill-Knuts och Nedre Pås.

Huvudbyggnaden på Strömsberg är byggd i trä, på den plats där Lillån möter Borgå å. Byggnadens äldsta delar är från slutet av 1700-talet. På gården finns dessutom ett boningshus, ett sädesmagasin, en loftbod, en ria och en mjölkkammare från 1800-talet. Den terrasserade franska trädgården har ritats av trädgårdsarkitekten Bengt Schalin. I forsen öster om gården står några rödtegelbyggnader från 1920-talet: ett vattenkraftverk, en kvarn och dammanläggningar.

Kiala gård, Finnby, Saxby och Strömsbergs gård hör till det nationellt värdefulla landskapsområdet i Borgå ådal och är en del av nationallandskapet kring Borgå å.
 
Historia
Bebyggelsehistorien i Borgå ådal går tillbaka ända till förhistorisk tid. På medeltiden fanns här redan flera stora byar och herrgårdar.

Kiala var frälsesäteri redan på medeltiden. Från 1300-talet till 1600-talet tillhörde gården släkten Stålarm. Bland de stormän som har fötts på Kiala märks generalen och riksrådet C.J. Adlercreutz (1757–1815) och konstnären Albert Edelfelt (1854–1905). Den två våningar höga mansardtaksförsedda huvudbyggnaden i rokokostil blev färdig 1796, under general Carl Johan Adlercreutz tid. I början av 1800-talet byggdes den om i empirestil och på 1880-talet i s.k. snickarglädje. Spritfabriken grundades av Carl Axel Lewin på 1880-talet.

På 1560-talet bestod Finnby av tio hus. Byn hör till de mindre i ådalen.

Strömsberg nämns som kungsgård 1413. Senare var gården säteri, därefter kronoboställe och från och med 1790-talet biskopsboställe. Gårdens huvudbyggnad byggdes under biskop Paul Krogius tid på 1790-talet och det ursprungliga mansardtaket byggdes om till sadeltak i mitten på 1800-talet. Ritningarna till trädgården blev färdiga 1938.

I den närbelägna forsen fanns antagligen en kvarn redan på medeltiden. Kvarnen nämns första gången på 1570-talet. Till sin nuvarande plats flyttades den 1919 i samband med kraftverksbygget.
 
Läs mer
Anders Allardt. Kiala gård. Herrgårdar i Finland I. Helsingfors 1928.

Eino Jutikkala ja Gabriel Nikander, Suomen kartanot 1, Helsinki 1939.

Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö
II. Ympäristöministeriö 66/1992.

Kansallismaisema. Ympäristöministeriö. Alueiden käytön osasto. Helsinki 1993.
Torsten Edgren ja C.J. Gardberg, Porvoon kaupungin historia 1. Porvoon seudun esihistoria, keskiaika ja 1500-luku, 1996.

Göran Selén, Porvoon pitäjä kautta aikojen 1-2. Porvoon maalaiskunta 1996-97.

Porvoonjokilaakson maisemaselvitys ja maisemanhoidon yleissuunnitelma. Itä-Uudenmaan liitto, julkaisu 69, Porvoo 2001.
 
objektets element:  herrgård; by; hem för märkesperson; övrig produktionsbyggnad; park; bondgård; ekonomibyggnad; kraftverk;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
sänd respons om RKY-objektet
 
publicerat 22.12.2009
 
till början

Landskap kring Kiala gård.

Huvudbyggnaden på Kiala gård.

Strömsbergs gård.
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Herrgårds- och bylandskapet i Borgå ådal
 
© Museiverket 2009