Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Pargas Egentliga Finland

Själö hospital

Gå till Museiverkets karttjänst: Själö hospital
Beskrivning
Själö har en cirka 350 år gammal historia som är starkt sammanbunden med sjukvårdsväsendets utveckling i vårt land. Hospitalbyggnaden är en av de äldsta sjukhusbyggnaderna som har bevarats i vårt land.

Helheten på hospitalön Själö som grundats på 1600-talet består av sjukhusbyggnader, sjukhusets lantgårdsbyggnader samt sjukhusets kyrka med tillhörande kyrkogård och prästgård.

Huvuddelen av sjukhusbyggnaderna och sjukhusets lantgård Fogdebys byggnader har bevarats. Byggnaderna är till största delen uppförda av trä, med undantag för sjukhuset som byggts av sten, och härstammar från 1800-talet och början av 1900-talet. Av sjukhusbyggnaderna i sten är den äldsta den s.k. portbyggnaden, som har byggts 1803. Minnen av jordbruket, fisket och boskapsskötseln som idkades på ön kan fortfarande skönjas såväl i byggbeståndet som i kulturlandskapet kring det före detta sjukhuskomplexet, som kännetecknas av gamla trädgårdar, åkergläntor och ängar.

Sjukhusets huvudbyggnad är ett resultat av flera olika byggnadsskeden: det äldsta är köket som ligger i den södra delen av den östra flygeln, och härstammar från 1800-talets inledande år. Mittdelen är byggd kring decennieskiftet 1850, enligt ritningar uppgjorda av stadsarkitekten i Åbo, P.J. Gylich och detsamma gäller veterligen även den västra flygeln. Flyglarna som är högre än de övriga byggnadsdelarna och som sammanbinder byggnaderna, baserar sig på Jac. Ahrenbergs ritningar från år 1887. Renoveringen som gjordes för Skärgårdshavets forskningsinstituts behov blev klar år 1976.

Övriga byggnader på området är bland andra ett långt trä- och vagnslider, ett visthus av bräder, ett före detta kollager, en magasinsbyggnad av sten, ett bostadshus, ett före detta bageri samt en byggnadsgrupp kring en före detta lantgård, en reparationsverkstad, ett stall som ursprungligen var uppfört av trä och tegel, ett timrat sädesmagasin, ett före detta mjölkrum och en drängstuga som renoverats till inkvarteringsutrymmen år 1981. Det så kallade Vita huset, som är ett bostadshus, är sjukhusets lantgårds (Fogdeby) klassicistiska huvudbyggnad. År 1981 ombyggdes den till två bostäder. Fyren, ett bostadshus av stock i två våningar, planerades ursprungligen av Intendentkontoret 1826 till en tjänstebostad åt hospitalets hushållerska och arbetsförman. Byggnadsritningarna har undertecknats av C. L. Engel och A.W. A(rppe). Byggnaden har senast renoverats år 1987.

Ända sedan hospitalet grundades har det funnits en egen kyrka på ön. Den nuvarande träkyrkan härstammar från 1730-talet. Kyrkans särskilda arrangemang för de insjuknade är ett sällsynt kulturhistoriskt dokument. Kyrkosalens västra del är avskiljd för spetälskehospitalets patienter genom ett högt skrank. Kyrkan har en rektangulär form med lägre sidorum som öppnar sig in mot långhuset. Kyrkans interiör är täckt av ett bågformat brädvalv. Någon särskild sakristia finns inte, den ligger i det norra sidorummet avskiljd från kyrksalen genom en brädvägg. Kyrkans inredning är omålad, stockväggarna, bänkarna och golvet har patinerats av ålder och enbart predikstolen och det beklädda altaret ger färg åt kyrkans interiör Kyrkklockorna från 1600-talet finns vid stranden i en takförsedd öppen klockstapel som byggdes år 1960. Själö prästgård är från 1790-talet.

Den med ett spjälstaket omgärdade kyrkogården ligger på norra sidan om kyrkan. Där finns såväl vitmålade träkors som gravmonument av gjutjärn och sten. Det berättas att de spetälskas kyrkogård låg på ängen öster om kyrkan.
På Själö fungerar numera Skärgårdshavets forskningsinstituts forskningsstation. Forskningsstationens kurslokaler och laboratorier finns i det tidigare sjukhusets huvudbyggnad och inkvarteringsrum för 70 personer utspridda i olika hus på ön. År 2003 färdigställdes tre tvåvånings bostadshus i trä.

Själö hospital och ön ingår i det nationellt värdefulla landskapsområdet Erstan–Själö.
 
Historia
Själö var redan på medeltiden en ö underställd den svenska kronan. Enligt jordebrevet fanns i Själö by redan på 1560-talet tre hus, som odlade kronans marker. Av gårdarna bildades senare Fogdeby gård och till dess skyldigheter fogades efter det att Själö hospital hade grundats att det skulle se till att sjukhuset var självförsörjande i fråga om mat och foder till djuren.

Själö sjukhussamhälle grundades år 1619 då Gustav II Adolf befallde att ett nytt hospital skulle uppföras på en avlägsen ö i närheten av Åbo för stadens spetälska hospitalpatienter. Sedan lepran avtog blev Själö hospital 1785 ett sinnessjukhus ända fram till 1962. Staten överlät 1964 Själö hospital till Åbo universitet, som där lät grunda Skärgårdshavets forskningsinstitut.

Det har funnits en kyrka på Själö sedan hospitalet grundades. Den nuvarande kyrkan byggdes sommaren 1733 istället för den tidigare förfallna kyrkan. Byggmästare var Carl Jakobsson från Killais i Merimasku. Kyrkan har renoverats ett antal gånger och fönstren är förstorade och försedda med snedkorsformade spröjsverk i renoveringen år 1906, då även kyrkans exteriör fick en rödmålad lodrät brädfodring samt ett litet yttertak ovanför den södra dörren.
 
Läs mer
Arthur Dahl, Ur Sjählö hospitals historia. Album I, utgiven av Nagu Ungdomsförening. 1915.

Matti Haltia, Seili. Helsingfors läkaretidning 1/1963.

Sigrid Nikula, Själö. Finlands kyrkor 7. Museiverket 1973.

Sakari Turunen ja Kalle Achté, Seilin hospitaali 1619-1962. Käytännön lääkäri 1/1976.

Seili. Menneisyydestä nykypäivään. 1986.

Seilin kirkon lähiympäristön maisemanhoidon toimenpideohjelma. Museovirasto, MA-arkkitehdit 1993.

Maarit Henttonen, "Suomen sairaaloista". Rakennusperintömme, Kulttuuriympäristön lukukirja. Ympäristöministeriö, Museovirasto ja Rakennustieto Oy 2001.
 
objektets element:  begravningsplats; klockstapel; kyrka; prästgård; sjukhus, sanatorium; bondgård;
omgivningens nuvarande karaktär:  havsområde;
 
Själö hospital. Hannu Vallas 2005
Själö hospital. Hannu Vallas 2005.
Bostadshuset Fyren på Själö. Hanna Kronlöf
Bostadshuset Fyren på Själö. Hanna Kronlöf .
Själö hospitals huvudbyggnad. Hanna Kronlöf
Själö hospitals huvudbyggnad. Hanna Kronlöf .
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009