Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Raseborg Nyland

Snappertuna kyrkoby

Gå till Museiverkets karttjänst: Snappertuna kyrkoby
Beskrivning
Medelpunkten i Snappertuna kyrkby och det kuperade landskap som omger dalen kring Raseborgsån är kyrkan, som tillhör de äldsta korskyrkorna i vårt land. Kyrkbacken med prästgården är en av de bäst bevarade kyrkomiljöerna i Finland. Landskapet och byggbeståndet i Snappertuna kyrkby har ovanligt väl bevarat sitt utseende från början av 1900-talet.

Kyrkbyn ligger vid ån uppströms från Raseborgs slott och har uppstått på backar runt kapellkyrkan. Kyrkan har byggts på den högsta kullen på 1680-talet. Utöver kyrkan och klockstapeln består byggbeståndet i byn av prästgårdens byggnader från 1800-talet, låne- och sockenmagasin, en sockenstuga, socknens äldsta folkskola, ett pensionärshem, en samlingslokal samt ett hembygdsmuseum i utkanten av kyrkbyn. Byggbeståndet härstammar i huvudsak från 1800-talet och början av 1900-talet.

Korskyrkan är byggd i empirestil med höga, brädfodrade väggar och ett långsluttande spåntak. Kyrksalen har en mellantakskupol i korsmitten. På den västra och norra läktarens läktarbarriärer finns målningar av Gustaf Graan från 1700-talet: i västra läktaren apostlarna och i norra läktaren Jungfru Maria och förkämparna för den rena tron, tjecken Johan Hus och florentinaren Savonarola samt reformatorerna Luther och Melanchton. Altartavlan föreställer den korsfäste och härstammar från 1841. Den niostämmiga orgeln är tillverkad 1884 av orgelbyggaren Gustav Norrman från Tallinn.

Klockstapeln med lökkupol företräder den sydvästfinska stapeltypen och är uppförd 1776 under ledning av Anders Takolander som var byggmästare på Fagervik bruk. Magasinbyggnaden på kyrkbacken är den gamla bottenvåningen av en äldre klockstapel som funnits på samma plats. I det sydvästra hörnet av kyrkogården finns ett gravkapell som överste Robert Montgomery lät uppföra 1778.
 
Historia
Snappertuna grundades som en kapellförsamling under Karis församling år 1688. Kapellförsamlingen i Snappertuna tillhörde tidigare Karis församling, men blev självständig år 1928. Sedan år 1977 har församlingen tillhört Ekenäs.

Den år 1689 byggda korskyrkan höjdes år 1797 med 7-8 stocklager och förseddes med ett brädvalv. I hörnet mellan den norra och den östra korsarmen byggdes en ny sakristia med ett pulpettak. Under 1860-talet fick kyrkan sin nuvarande yttre brädfodring i empirestil och då uppfördes även förstugorna. Kyrksalens nuvarande utseende härstammar från restaureringen från åren 2000-2001, vars ritningar uppgjordes av arkitekt Ulla Rahola.

Prästgården i Snappertuna var länge kaplanens tjänstehus. Prästgården och en stor del av de ekonomibyggnader som omgärdar den härstammar från 1830- och 1840-talen. Sockenstugan är byggd år 1844 och den har fungerat som församlingshem sedan 1920-talet. Snappertunas gamla lånemagasin är byggt före 1780-talet och den finns i raden av bodar på prästgården. Det nya sockenmagasinet byggdes norr om kyrkobyn år 1806. Snappertuna hembygdsmuseum ligger intill kyrkobyn. Till museiområdet har man från och med 1930-talet samlat byggnader från bondgårdar från olika delar av socknen.
 
Läs mer
Henry Rask, Snappertuna, en kustbygds hävder. Del 1. Forntid 1809. Ekenäs 1991.

Tove Riska, Sanningsvittnen mm i Snappertuna kyrka. Iconographisk post 2/1991.

Mikko Härö, Läntisen Uudenmaan rakennusten ja maiseman kulttuurihistoriallinen inventointi. Läntisen Uudenmaan seutukaavaliitto. Tammisaari 1993.

Kyrka af trä. Kyrkobyggnade under 1600- och 1700-talen i Finland, Norge och Sverige. Red. Ingrid Sjöström. Museiverket, Norsk institut for kulturminnesforskning, Riksantikvarieämbetet 2000.

Suomen historiallisia urkuja, Tammisaari, Snappertunan kirkko. Virtuaalikatedraali. Sibelius-akatemia. http://www2.siba.fi/shu/ (9.7.2009).
 
objektets element:  klockstapel; kyrka; skola; by; museum; prästgård; föreningshus;
omgivningens nuvarande karaktär:  kyrkby;
 
Byavägen i Snappertuna kyrkby. Soile Tirilä 2001
Byavägen i Snappertuna kyrkby. Soile Tirilä 2001.
Snappertuna kyrkby. Hannu Vallas 1998
Snappertuna kyrkby. Hannu Vallas 1998.
Snappertuna kyrka. Marja Terttu Knapas
Snappertuna kyrka. Marja Terttu Knapas .
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009