Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Esbo Nyland

Campusområdet i Otnäs

Gå till Museiverkets karttjänst: Campusområdet i Otnäs
Beskrivning
Campusområdet i Otnäs finns i anslutning till landets äldsta universitet för teknik och arkitektur. Området var i sin tid landets största enhetliga högskole-, forsknings- och bostadsområde. Stadsplanen för Tekniska högskolan och Statens tekniska forskningscentral (VTT) med institutioner och bostadsområden anses vara ett av arkitekt Alvar Aaltos bästa verk. Planen är anpassad till terrängen och präglas av vidsträckta grönområden samt en gles och omväxlande gruppering av universitetsbyggnader i rött tegel. Högskolans huvudbyggnad är listad av den internationella organisationen DOCOMOMO som en betydande representant för modern finsk arkitektur. På samma lista finns också Otnäs kapell och studentkårens nationshus Dipoli.

Huvudbyggnaden och dess amfiteaterliknande föreläsningssal samt biblioteket med grönområdet i mitten bildar campusområdets dominerande centrum som omringas av ”campusceller” med institutions- och laboratorielokaler. Dessa är grupperade antingen som kilformade huslängor sammanförda av förbindelsegångar, eller i husgrupper av solfjäderformat. De två största laboratoriezonerna, Puumies och Kivimies, är utspridda i rutnätsformat. Biltrafiken går utanför campusområdet och dess luftiga parker. De östra delarna av området är reserverade för sociala funktioner medan bostäderna är glest placerade i den skogbevuxna strandterrängen.

Ett flertal centrala byggnader är ritade av Alvar Aalto: huvudbyggnaden, biblioteket, flera institutions- och laboratoriebyggnader, idrottshallen, värmekraftverket, köpcentret och elevbostäderna. Teknologernas nationshus Dipoli är ritat av Reima och Raili Pietilä. Husets exceptionellt fria former och naturstensmurar smälter in i den omgivande skogsnaturen. Studentbostäderna och kapellet är ritade av arkitektbyrå Heikki och Kaija Siren. Det lilla kapellet i närheten av studentbostäderna är omgivet av stenblock och träd. Altarväggen i kyrksalen är av glas och altartavlan består av naturlandskapet utanför och ett kors som placerats utomhus.

I Otnäs finns också bl.a. boningshus och företagsbyggnader.
 
Historia
Undervisningen i teknik inleddes i Finland under första hälften av 1800-talet. Undervisningen i Helsingfors tekniska realskola började år 1849 i Litonius hus i Helsingfors centrum. Den egentliga tekniska yrkesutbildningen började i och med 1858 års ändring av stadgarna. Då bildades även de tekniska fackavdelningarna: ingenjörs-, maskiningenjörs-, arkitekt- och lantmäteriavdelningarna samt avdelningen för kemisk teknik.

År 1872 omvandlades läroinrättningen till Polytekniska skolan och 1879 till Polytekniska Institutet som blev säte för landets högsta tekniska utbildning. Polytekniska skolan fick en egen byggnad 1877 vid Sandvikstorget. Byggnadskomplexet utvidgades i flera omgångar och på tomten bredvid byggdes år 1942 Statens Tekniska Forskningsanstalt (VTT).

Polytekniska Institutet omvandlades 1908 till Finlands Tekniska Högskola med undervisning på universitetsnivå. Diskussioner om att flytta Tekniska högskolan från Helsingfors centrum pågick länge. Den snabba utvecklingen inom de tekniska vetenskaperna efter andra världskriget förutsatte stora nya laboratorier. Flyttbeslutet fattades år 1948. Staten köpte år 1949 Otnäs gårds marker i östra delen av Esbo landskommun för att bygga ett nytt campus för högskolan och forskningsanstalten VTT. Samma år vann arkitekt Alvar Aalto tävlingen om generalplanen för campusområdet.

I Otnäs byggdes först ett bostadsområde för studenterna. Vid OS år 1952 användes det för inkvartering av idrottare. De första högskolefunktionerna flyttade till Esbo 1955. Kärnan av högskolans huvudbyggnad blev klar under första delen av 1960-talet. Flyttningen från Sandviken kunde slutföras omkring tio år senare. Tekniska högskolans huvudbyggnad byggdes ut 1976–78. Värmeanläggningen byggdes 1960–62 och 1962–64. Studentbostäderna på Bistervägen 1 färdigställdes 1966 och servicebyggnaden för idrottsplanen 1971. Campusområdet i Otnäs har fortlöpande byggts ut och utvecklats.

Studentkårens nationshus Dipoli färdigställdes 1966 efter ritningar av Raili och Reima Pietilä. Byggnaden var resultatet av ett långvarigt utvecklingsarbete. Arkitekturtävlingen avgjordes redan 1961 men ritningarna kompletterades ännu följande år.

Bostäderna i studentbyn ritades av arkitekterna Heikki och Kaija Siren. I de olympiska spelen 1952 var Sovjetunionens och de övriga s.k. östblocksländernas idrottare inkvarterade där. Otnäs kapell färdigställdes år 1956 efter ritningar av paret Siren. Tekniska högskolans studentkår och Teknologbyns kapellfond sålde kapellet år 1972 till Esbo församling. Efter en mordbrand sommaren 1976 återbyggdes kapellet i sitt ursprungliga skick år 1978.
 
Läs mer
Egon Tempel, Suomalaista rakennustaidetta tänään. Helsinki 1968.

Vilhelm Helander ja Simo Rista, Suomalainen rakennustaide. 1989.

Erkki Härö, Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema. Espoon kaupunginmuseo. Toinen tarkistettu painos. Hanko 1991.

Mikko Härö, Valmistautuminen 1940 ja 1952 olympiakisoihin. Olympiakaupunki Helsinki 1952. Helsingin kaupunginmuseo 1992.

Arkkitehtitoimisto Bengt Lundsten Oy, Otaniemen rakennukset osa 1 ja 2. Valtion kiinteistölaitos Uudenmaan kiinteistöalue 1999. Painamaton.

Do.co.mo.mo. Modernismin merkkiteoksia Suomen arkkitehtuurissa. Alvar Aalto Akatemia, docomomo Suomi-Finland ry, Suomen rakennustaiteen museo. Helsinki 2002.

Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy, Otaniemen kaupunkikuvahistoriallinen tarkastelu. Senaatti-kiinteistöt 2002.
 
objektets element:  flervåningshus; planerat område; kyrka; läroinrättning; läroinrättning; park; idrottsbyggnad;
omgivningens nuvarande karaktär:  tätort;
 
Campusområdet i Otnäs. Sirkkaliisa Jetsonen 2017
Campusområdet i Otnäs. Sirkkaliisa Jetsonen 2017.
Tekniska högskolans huvudbyggnad och Alvarplatsen. Saara Vilhunen 2007
Tekniska högskolans huvudbyggnad och Alvarplatsen. Saara Vilhunen 2007.
Dipoli. Saara Vilhunen 2007
Dipoli. Saara Vilhunen 2007.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009