Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Vanda Nyland

Sottungsby och Håkansböle gård

Gå till Museiverkets karttjänst: Sottungsby och Håkansböle gård
Beskrivning
Sottungsby är en typisk nyländsk by som uppkommit under medeltiden längs å- och sjödalarna, där det har skett förhållandevis små ändringar i stamgårdarnas placering efter storskiftet och nyskiftet. Sottungsby och det omgivande kulturlandskapet har en välbevarad ursprunglig karaktär och bebyggelse. Den äldsta bebyggelsen härstammar delvis från 1700-talet. I söder gränsar byn till Håkansböle gårds historiska miljö.

Gårdarna i Sottungsby ligger på kullar i en smal dalsänka. Stamgårdarnas byggnadsbestånd placerar sig i huvudsak på den medeltida bytomten på bägge sidor om bäcken längs bystråket. Den äldsta bevarade ekonomibebyggelsen härstammar från 1700-talet medan merparten är från sekelskiftet 1800/1900. Gammal bebyggelse representeras av gårdarna Nygård, Nygårds, Uusitalo, Kullobacka och Kuppis. Många huvudbyggnader har stomme från 1700-talet.

Håkansböle gård är belägen på kullarna söder om Kormängsbäcken. Den nuvarande arealen är omkring sex hektar. Den två våningar höga huvudbyggnaden i trä, ritad 1905 av arkitekt Armas Lindgren, omges av en herrgårdspark som delvis härstammar från 1780-talet, anlagd efter ritningar av Svante Olsson. Den välbevarade jugendinteriören och rumsdispositionen representerar ett allkonstverk av främsta slag enligt jugendepokens ideal. På området finns bostads- och ekonomibebyggelse som är äldre än huvudbyggnaden. Norr om parken finns ett åttkantigt lusthus (”mutterhuset”), som gårdens dåvarande ägare Johan Sederholm låtit uppföra inför Gustav III:s besök år 1775. Söder och öster om huvudbyggnaden ligger ekonomi- och ladugårdsbyggnader samt tjänstefolksbostäder.
 
Historia
De tidigaste bosättningarna i Helsinge uppkom längs Helsingån (nuv. Vanda å). Även Sottungsby var med sina stora odlingsarealer och 13 hemman en av de större byarna i Helsinge på 1550-talet. Håkansböle gård är byggd på en plats där det funnits en medeltida by.

Håkansböle gård har anor från 1600-talet då gården fick frälserätt och säterifrihet. Via Håkansböle löpte en vägförbindelse från Stora Strandvägen till Östersundom kapell. På 1700-talet ägdes herrgården av den förmögna köpmannen Johan Sederholm i Helsingfors. Anders Lorenz Munsterhjelm som ägde herrgården på 1800-talet lät plantera en ekallé och uppföra ekonomibyggnader. På den tiden var gårdens areal ca 900 hektar. På 1860-talet inrättade Munsterhjelm ett oljeslageri i Dickursby som sedan dess utvecklats till en storskalig färgindustri.

Arkitekt Armas Lindgren fick i uppdrag göra ritningar för en renovering av huvudbyggnaden från 1800-talet. Han övertygade dock ägaren från 1905, Arvid Sanmark, om att ett nybygge var nödvändigt. Den nya huvudbyggnaden blev färdig 1908. Ekonomibyggnader uppfördes och parken iståndsattes. År 2005 övergick herrgården i Vanda stads ägo.
 
Läs mer
Eino Jutikkala ja Gabriel Nikander (toim.), Suomen kartanot ja suurtilat. Helsinki 1939.

Tauno Perälä, Helsingin maalaiskunnan historia I 1865-1945, 1965.

Rakennuskulttuuri Vantaalla. Inventointi 1981. Kuntasuunnitteluvirasto C24:1981. Vantaa 1981.

Markku Kuisma, Helsingin pitäjän historia II 1550-1713, Vantaan kaupunki 1990.

Markku Kuisma, Helsingin pitäjän historia III 1713-1865, Vantaan kaupunki 1991.

Håkansbölen kartano. Päärakennuksen rakennushistoriaselvitys. Arkkitehtitoimisto Schulman Oy 2007 (painamaton).

Andreas Koivisto, Vårt Sottungsby. Sotunkimme. Sotungin Kyläyhdistys ry, Sottungs Byaförening rf. 2011.

Elina Riksman, Håkansbölen kartanossa. På Håkansböle gård. Vantaan kaupunginmuseo 2019.
 
objektets element:  herrgård; by; park; bondgård;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
Byamiljö i Sottungsby. Saara Vilhunen 2007
Byamiljö i Sottungsby. Saara Vilhunen 2007.
Byamiljö i Sottungsby. Saara Vilhunen 2007
Byamiljö i Sottungsby. Saara Vilhunen 2007.
Håkansböle gård. Hilkka Högström 2008
Håkansböle gård. Hilkka Högström 2008.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009