Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Borgå Nyland

Borgå järnvägsstation

Gå till Museiverkets karttjänst: Borgå järnvägsstation
Beskrivning
Anläggandet av en privat järnväg och järnvägsstation i Borgå vittnar om borgarnas vilja att säkra trafikförbindelserna och handelsrelationerna från kuststaden till inlandet under en tid då spårtrafiken utvecklades och fick ökad betydelse som transportmetod.
Borgå järnvägsstations ligger mitt i staden vid Borgå å, mittemot Borgbacken och gamla staden. Stationsområdet är representativt och byggbeståndet där härstammar huvudsakligen från sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talet.

Borgå järnvägsstation byggdes som slutstation för den privata järnvägslinjen till Kervo. Stationsområdet ligger i korsningen av de gamla landsvägarna till Helsingfors och Tavastehus.

Stationsbyggnaden i nyränessansstil är den andra i ordningen på stationen. Det timrade och fodrade envåningshuset har låga flyglar på båda sidor. Stationshelheten innefattar även boningshus vid ån samt depå på andra sidan av stationen. Byggbeståndet innefattar stationschefens hus och två bostadskaserner med ekonomibyggnader samt ett varumagasin och två lokstall.
 
Historia
Byggnadstillstånd för anläggande av en privat järnväg mellan Borgå och Kervo erhölls år 1871 och ett aktiebolag för ändamålet grundades 1872. Banan anslöts till Helsingfors-Tavastehusbanan år 1875. Stationsbyggnaden i Borgå är ritad av arkitektbyrån Björnberg-Aspelin år 1895.

Banan hade ekonomiska svårigheter och lönsamheten belastades av att järnvägsbanan från Vesijärvi i Lahtis till Lovisa färdigställdes 1900. Banan såldes till staten år 1917. Persontrafiken upphörde år 1981. Stationsbyggnaden iståndsattes på 1990-talet och används av Itä-Uudenmaan rakennustietokeskus.
 
Läs mer
Johannes Hedengren (toim.), Anteckningar om Borgå-Kervo järnvägs uppkomst. Helsingfors, 1899.

Mikko Alameri, Rataosa Kerava-Porvoo, vaiheet vuoteen 1917. Rautatiemuseon vuosikirja 1980-81.

Sirkka Valanto, Suomen rautatieasemat vuosina 1857-1920. Museovirasto, rakennushistorian osasto. Julkaisu 11/1982.

Merja Häsänen, Asemanseutu. Porvoon kaupunki, kaupunkisuunnitteluosasto 6/91. 1991.

Sopimus valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta (YM, päätös 9.12.1998 diarionro 2/562/96).

Anneli Mäkelä-Alitalo, Porvoon kaupungin historia III:1 1809-1878. Porvoo 2000.
 
objektets element:  byggdad för samfärdsel;
omgivningens nuvarande karaktär:  stad;
 
Borgå järnvägsstation. Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Mikkoau 2016
Borgå järnvägsstation. Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Mikkoau 2016.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009