Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Helsingfors Nyland

Östersundom gård, Östersundom kyrka och Villa Björkudden

Gå till Museiverkets karttjänst: Östersundom gård, Östersundom kyrka och Villa Björkudden
Beskrivning
Östersundom gård är en av de vid Finska vikens kust belägna, på 1600-talet bildade herrgårdar, vars driftscentrum består av ett mångsidigt, tidsmässigt skiktat och välbevarat byggnadsbestånd. Till herrgårdsmiljön i Östersundom hör en liten kyrka från 1700-talet och Villa Björkudden, författaren Zacharias Topelius hem på ålderdomen.

Herrgårdens karaktärsbyggnad, på en dominerande plats i landskapet och skyddad av en granhäck, härstammar från 1870-talet. Byggnadens eklektiska exteriör har försetts med epitetet "engelskt". En del av det mångsidiga byggnadsbeståndet i gårdens driftscentrum är från 1700-talet och en del från mitten av 1800-talet. De äldsta delarna av gråstensladugården är från slutet av 1700-talet, de av tegel murade sädesmagasinet, brännvinsbränneriet och smedjan från 1840-talet. Till sina väsentligaste delar är herrgårdsmiljön ett exempel på byggnadssättet under senare hälften av 1800-talet. Den av arkitekt Waldemar Aspelin planerade stora stallbyggnaden av kalktegel har byggts 1923. Östersundom gårds driftscentrum och åkermark finns numera mellan Borgå motorväg och Gamla Borgåvägen och odlingslandskapet planeras bli taget i bruk för byggnadsändamål.

Östersundom kapellkyrka av trä vid havsstranden sydväst om gården är en i gavlarna avfasad långsträckt kyrka med sakristia i nordost och förrum i västra gaveln. Kyrksalen är överbyggd med kantiga valv i trä. Den på 1700-talet byggda kyrkans nuvarande utseende är från slutet av 1800-talet. Kyrkan omges av en med en stenmur avgränsad begravningsplats.

Sydöst om Östersundom gård på havsstranden ligger Villa Björkudden, författaren och professorn Zacharias Topelius hem på ålderdomen. Förutom den av stock uppförda karaktärsbyggnaden i två våningar hör till byggnadshelheten det s.k. Fågelbo (1882), en drängstuga (1880), bakstuga och iskällare, ria, loge, lada och brygga.
 
Historia
Östersundom har varit en av de äldsta byarna i Sibbo, den omnämns i skriftliga källor redan 1347.

Östersundom by gavs 1624 som förläning åt ryttmästaren Henrik von Hofven och 9 ödegårdar sammanslogs till ett säteri som utgjorde början till Östersundom gård. Vid reduktionen 1683 bildades ett dubbelt berustat säterirusthåll med namnet Karlsvik. Ryska trupper ödelade gården totalt under Stora ofreden 1713.

Östersundom eller Karlsvik gård blev på 1700- och 1800-talen en av de mest betydande herrgårdarna i Sibbo. Gårdens byggnadsbestånd förnyades på 1780- och 1790-talen. En del av detta byggnadsbestånd, bl.a. gråstensladugården vars äldsta del är från år 1785, har bevarats. Under 1800-talets första år hade gården under några års tid en egen spelkortsfabrik.

Östersundom gård övergick 1870 till agronom Georg Borgström, som utvecklade gården till en mönstergård. Gårdens åkrar täckdikades redan tidigt, gården var en pionjär i odling att många växtsorter och byggnadsbeståndet förnyades. Den nuvarande av vertikala stockar byggda karaktärsbyggnaden i imitationsstil stod färdig 1878. Den planerades av ägarens svåger arkitekten Theodor Decker som också har ritat Sibbo tegelkyrka.

Villa Björkudden vid havsstranden sydost om herrgården planerades av arkitekten Wilhelm Linsen 1856-1858 som permanent bostad för änkan Antoinette Lindfors. Professorn, författaren Zacharias Topelius köpte villan 1879 till sitt hem på ålderdomen.

Östersundom kapell byggdes 1754 för skärgårds- och kustbefolkningens behov i Sibbo. Byggnaden har renoverats 1895 och 1961.
 
Läs mer
Paul Nyberg, Östersundom. Herrgårdar i Finland I. Helsingfors 1928.

Paul Nyberg, Från Kuddnäs till Björkudden. En bildkrönika om Zachris Topelius. Helsingfors 1938.

Suomen kartanot ja suurtilat. Toim. Eino Jutikkala ja Gabriel Nikander. Helsinki 1939.

Victor Hoving, Henrik Borgström, En stor borgare i det gamla Helsingfors. Helsingfors 1949.

C.J. Gardberg, Suomalaisia kartanoita. Keuruu 1989.

Hannu Halla-Seppälä ja Carl-Petter Teckenberg, Harmaakivestä punatiileen. Sipoon seurakunta vuoteen 1965. Sipoo 1993.

Bo Lönnqvist, Vanhoja kartanoita Helsingin seudulla. Schildts 1993.

Arja Rantanen ja Christer Kuvaja, Sipoon pitäjän historia vuoteen 1868. 1 ja 2 osa. Sipoon kunta 1994.

Eva Packalén - Hans Jern, Sibbo skärgård: Villor. Liv. Folk. Sibbo hembygdsforskningsförening 2003.

Sipoon kunnan kulttuuriympäristö- ja rakennusperintöselvitys. Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy. Ympäristötoimisto Oy. Sipoon kunta 2006.

Itä-Uudenmaan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys (RAKU). Itä-Uudenmaan liitto, Itä-Uudenmaan maakuntamuseo, Museovirasto. Itä-Uudenmaan liitto julkaisu 90, 2007.
 
objektets element:  villa; herrgård; kyrka; hem för märkesperson; ladugård; ekonomibyggnad;
omgivningens nuvarande karaktär:  kulturlandskap;
 
Östersundom kapell. Museovirasto Museiverket 2016
Östersundom kapell. Museovirasto Museiverket 2016.
Östersundom kapell. Museovirasto Museiverket 2016
Östersundom kapell. Museovirasto Museiverket 2016.
Östersundom kapell. Museovirasto Museiverket 2016
Östersundom kapell. Museovirasto Museiverket 2016.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009