Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Helsingfors Nyland

Bostadsområdet Månsas

Gå till Museiverkets karttjänst: Bostadsområdet Månsas
Beskrivning
Månsas är en förort som planlagts och utbyggts i syfte att lindra bostadsbristen under återuppbyggnaden efter kriget. Den ”värdefulla vardagens” ideal är exemplariskt uppfyllda: området har mänskliga proportioner, en parklik miljö med olika lägenhets- och hustyper naturligt utplacerade i terrängen, arkitekturen och byggmaterialen är enkla och högklassiga och även små lägenheter är effektivt disponerade.

Månsas som är planlagt på uppdrag av Helsingfors bostadsproduktionskommitté och utbyggt på 1950-talet har en sammanhållen karaktär. Radhusen i utkanten av området gränsar till en skogig allmän park, längre inåt finns lamellhus av olika längd samt högre punkthus. Skolorna är belägna i mitten av området. Området har inget enhetligt koordinatsystem, byggnaderna inom kvarteren är fritt placerade på tomterna och i förhållande till gatan och bildar kompositioner anpassade efter terrängen och de parklika öppna gårdarna. Gatunätet är oregelbundet och gatorna småskaliga. Bostäderna är baserade på detaljerade ritningar och effektiv utrymmesdisposition; husen och lägenheterna har flerplanslösningar som är anpassade till terrängen. De allmänna parkerna finns nära skolor och barndaghem.

Det äldsta området i västra Månsas är byggt alldeles i början av 1950-talet. Folkbostäderna i Månsas omfattar över 250 lägenheter i 12 lamellhus av tegelkaraktär. Nära dammen i den s.k. andparken finns ett barndaghem, en servicebyggnad och en bastu-tvättstuga. Husen är ritade av bl.a. Keijo Petäjä och Viljo Revell.

I östra Månsas finns bostadsområdet Sahanmäki som är ritat av arkitekt Hilding Ekelund. Här finns över 20 radhuslängor med flerplanslösningar i backsluttningen samt fyra strama punkthus med centralt trapphus och överst i backen lamellhus med buktande former. Området Sahanmäki är listat av den internationella organisationen DOCOMOMO som en betydande representant för finsk modernistisk arkitektur från slutet av 1920-talet till 1970-talet Områdets täta bebyggelse och omväxlande gatumiljöer står i linje med Ekelunds uppfattning om god förortsplanering. Ekelund innehade landets första professur i arkitektur.

Mellan dessa två områden finns fina gårdskvarter ritade av olika arkitekter, t.ex. husen av Esko Toiviainen vid Snårvägen-Liden, av Kaj Englund vid Talldungevägen och av Bertel Saarnio vid Råskogsvägen. Vid Björkdungevägen i utkanten mot Centralparken finns radhuslängor ritade av olika arkitekter.

Skolorna i Månsas är ritade av de skickliga skolarkitekterna Hilding Ekelund och Jorma Järvi. Utbyggnaden av folkskolan i Månsas är ritad av Toivo Löyskä. Områdets närbutiker är belägna i bottenplanen av höghusen vid Skogsbäcksvägen.
 
Historia
Månsas byggdes på 1950-talet som ett led i satsningarna på att lösa bostadsbristen till följd av kriget och flyttningsrörelsen. Redan på 1940-talet byggdes på grund av bostadsbristen i rask takt ett trähusområde med hundratals bostäder som sedermera revs.

Månsas införlivades med Helsingfors i den stora inkorporeringen 1946. De införlivade områdena blev samtidigt föremål för planläggning och även Månsas fick sin första stadsplan. Det ytterst välbevarade stenhusområdet i Månsas är byggt enligt stadsplanen, trots att den fastställdes först år 1958.

De nya bostadsområden som planerades för de inkorporerade regionerna kallades förorter. De tidigaste finländska förortsteorierna härstammar från den här tiden. Arkitekt Otto-Iivari Meurman gav år 1947 ut en lärobok i stadsplanering med den finska titeln Asemakaavaoppi, där han delar in staden i bostadsområden vilka i sin tur delas in i mindre områden med en gemensam skola och enskilda bostadskvarter. Månsas har också setts som en tidig tillämpning av förortsidealet.

Helsingfors stad inrättade 1948 en bostadsproduktionskommitté med uppgift att styra användningen av anslag inom allmännyttigt bostadsbyggande. År 1949 trädde aravalagstiftningen i kraft och bidrog även den till ökad bostadsproduktion. Tomter utarrenderades till folkbostadsbolaget Maunulan Kansanasunnot II och bostadsproduktionskommittén lät uppföra stenhus i Månsas för att avhjälpa bostadsbristen i fråga om barnfamiljer med stöd av statlig bolånefinansiering från 1949 in på 1950-talet. I flera etapper byggdes hundratal hyres- och ägarbostäder på mark som ägdes av staden.

Under sin tid som stadsarkitekt 1941–49 fokuserade Hilding Ekelund sina satsningar på den kommunala bostadsproduktionen och bostadsplaneringen. Ekelund blev Tekniska högskolans första arkitekturprofessor år 1950. Ekelund ville skapa förstadsområden med tätare bebyggelse än i Hagalunds luftiga skogsstad. Det gjorde han i Månsas. Han anpassade bebyggelsen till det naturliga landskapet och skapade omväxling i gaturummet och gatumiljön, samtidigt som gårdarna var trivsamma och skyddade. Ekelund ägnade lång tid åt att utveckla sina radhusideal och Månsas var genombrottet för denna hustyp.

Trädgårdsplaner för gårdarna i Månsas utabetades bl.a. av Paul Olsson och Elisabeth Koch.
 
Läs mer
Veikko Laukkonen, Jälleenrakennusvuosien pientalo Suomessa. Transkustannus 1987.

Vilhelm Helander, Simo Rista, Suomalainen rakennustaide. 1989.

Sirkku Huotari-Käyhkö, Helsingin sosiaalinen asuntotuotanto. Maunulan kansanasunnot 1949-1953. Mikrotallenne. Helsingin yliopiston taidehistorian laitos. Helsinki 1995.

Timo Tuomi, Kristiina Paatero, Eija Rauske (toim.), Hilding Ekelund 1893-1984. Arkkitehti. Suomen rakennustaiteen museon monografiasarja 1997.

Do.co.mo.mo. Modernismin merkkiteoksia Suomen arkkitehtuurissa. Alvar Aalto Akatemia, docomomo Suomi-Finland ry, Suomen rakennustaiteen museo. Helsinki 2002.

Maunula. Arjen kestävää arkkitehtuuria. Arvottaminen ja kehittämisperiaatteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto ja ARK-BYROO, Helsinki 2007.
 
objektets element:  flervåningshus; planerat område; bostadshus i stad; bostadshus i stad; park;
omgivningens nuvarande karaktär:  stad;
 
Folkbostäder vid Skogsbäcksvägen. Timo-Pekka Heima 2008
Folkbostäder vid Skogsbäcksvägen. Timo-Pekka Heima 2008.
Radhusområde vid Pörtstigen i Månsas (Sahanmäki). Timo-Pekka Heima 2008
Radhusområde vid Pörtstigen i Månsas (Sahanmäki). Timo-Pekka Heima 2008.
Höghus i Månsas (Sahanmäki). Timo-Pekka Heima 2008
Höghus i Månsas (Sahanmäki). Timo-Pekka Heima 2008.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009