Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Kronoby Österbotten

Terjärv kyrka och prästgård

Gå till Museiverkets karttjänst: Terjärv kyrka och prästgård
Beskrivning
Terjärv kyrka är med sin klockstapel och kyrkogård en välbevarad kyrkomiljö för kapellförsamlingen som redan på 1600-talet grundats i det österbottniska inlandet. Den nuvarande kyrkan i Terjärv är en av de korskyrkor av trä vilka uppfördes under ledning av den österbottniske kyrkobyggaren Matts Honga i slutet av 1700-talet och har renoverats av den kända österbottniska kyrkbyggarsläkten Kuorikoski. I kyrkmiljön ingår prästgården med sina välbevarade gårdsbyggnader uppförda kring sekelskiftet 1800.

Stommen i den arkitektoniskt mångsidiga träkyrkan i Terjärv är en korskyrka med avfasade inre hörn, byggd under ledning av Matts Honga 1774. Kyrkan byggdes om år 1877. Kyrkans skepnad domineras av en stor åttkantig kupol.

Kyrkogårdsmuren i sten från 1873 har byggts av stora flata stenar från 15 gravar från vinterkriget. Klockstapeln uppfördes ursprungligen år 1701 och flyttades år 1774 till sin nuvarande plats under Matts Hongas ledning. Klockstapeln som har förhöjts fick sitt nuvarande utseende år 1852. Norr om kyrkan står två magasin och bakom dem lantdagsman Hästbackas bostadsbyggnad, som senare tjänade som kommunalhem.

Terjäv prästgård tronar uppe på kyrkbacken i norra ändan av Hemsjön. Prästgården är en av de få prästgårdsbyggnaderna som har mansardtak i vårt land. Gårdsplanen avgränsas av en räcka sammanbyggda ekonomibyggnader och bodar.
 
Historia
Terjärv, som hört till Kronoby, blev kapellförsamling år 1667. Samma år uppfördes församlingens första kyrka. Församlingen blev självständig år 1868. Till följd av kommunsammanslagningen har församlingen anslutits till Kronoby kyrkliga samfällighet.

Terjärv kyrka uppfördes år 1774 under ledning av Matts Honga och byggdes om år 1877 under ledning av byggmästaren Jaakko Kuorikoski. Då förhöjdes bl.a. väggarna med två meter och i mittdelen byggdes en mellantakskupol. Kyrkan restaurerades år 1937 enligt ritningar av arkitekt Rafael Blomstedt och reparerades år 1976 av konservator Thorvald Lindqvist.
 
Läs mer
Isidor Eriksson, Kyrka och kyrkoliv i Teerijärvi. Svenskt kyrkoliv i Finland 1925.

Lars Pettersson, Kyrkor och klockstaplar i svenska Österbotten. Svenska Österbottens historia V. Vasa 1985.

Kari Appelgren, Om den skulpterade och målade inredningen i Österbottens kyrkor. Svenska Österbottens historia V. Vasa 1985.

Sari Alajoki, Pappila-arkkitehtuuri Keski-Pohjanmaalla 1700-luvulta 1800-luvun alkuun. Pro gradu tutkielma. Helsingin yliopiston taidehistorian laitos 1993.

Matti Salomäki, Vaasan läänin vanhat pappilat 1700-luvulta 1920-luvulle. Vaasan lääninhallituksen julkaisusarja 1994:11.

Maria Kurtén - Susanne Öst - Rose-Marie Back - Minna Torppa - Sari Tallgren, Pohjanmaan inventointi. Länsi-Suomen ympäristökeskus. KIOSKI-tietokanta 20.3.2008.
 
objektets element:  begravningsplats; klockstapel; kyrka; by; ladugård; prästgård; bondgård; väg;
omgivningens nuvarande karaktär:  kyrkby;
 
Terjärv kyrka. Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Santeri Viinamäki 2017
Terjärv kyrka. Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Santeri Viinamäki 2017.
Terjärv prästgård. Maria Kurtén 2007
Terjärv prästgård. Maria Kurtén 2007.
Terjärv prästgård med mansardtak. Maria Kurtén 2007
Terjärv prästgård med mansardtak. Maria Kurtén 2007.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009