Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Pargas Egentliga Finland

Korpo kyrka

Gå till Museiverkets karttjänst: Korpo kyrka
Beskrivning
Korpo stenkyrka med dess arkitektur och inredning tillhör de vackraste medeltida kyrkorna i vårt land. Historiskt sett avspeglar kyrkan välståndet och sjöförbindelserna hos den tidiga fasta bosättningen i den yttre skärgården.

Kyrkan som ligger på den västra stranden av Korpos huvudö utgör kyrkbyns mittpunkt i korsningen mellan landsvägarna. Den parkliknande kyrkomiljön avgränsas i norr och öster av skogbevuxna klippor.

Vid västra gaveln av det rektangulära långhuset reser sig ett massivt västtorn, vars väggytor innehåller tegelkantade nischer och rektangulära ljusöppningar på olika höjder. Kordelen är smalare än långhuset på södra sidan. Kyrkans vattentak har sänkts i ett senare skede. Under korfönstret har ett kalkstenskors murats i väggen. Den enskeppiga kyrksalen med tre travéer har stjärnvalv murade på pilastrar och sköldbågar, medan vapenhuset och sakristian har korsvalv. Takvalven och den södra väggen innehåller rikligt med primitiva bilddekorationer med flera olika sjöfartsmotiv.

Koret är avskiljt från kyrksalen genom en för vårt land unik läktarbarriär från 1400-talet med konstfulla gotiska träsniderier. Triumfkrucifixet är fastsatt i läktarbarriären. De slutna bänkraderna är försedda med portar. Bland medeltida skulpturer finner man vid sidan av altarskåpet även Sankt Göran med följeslagare, Sankt Mikael, Sankt Olof, Sankta Katarina från Alexandria och jungfru Maria med Jesusbarnet.

Den norra sidan av kyrkogårdens stenmur har ett sällsynt brädtak och till muren hör även en portbyggnad från 1690-talet. Söder om kyrkan finns ett gravkapell som uppfördes av hovrättsassessorn och ägaren till Korpo gård, B.H. Mjödh på 1780-talet samt ett bårhus som byggdes på 1830-talet enligt kapellets modell. Kyrkogården har flera gånger utvidgats på de östra, södra och västra sidorna.
 
Historia
Korpo församling nämns första gången 1434 och den första kyrkan på ön fanns redan i slutet av 1300-talet. Kyrkan är uppförd i flera olika skeden under medeltiden. Kyrkans äldsta del bestod av sakristian varefter man byggde långhuset och senare västtornet och vapenhuset. Kyrkan var ursprungligen tvåskeppig men byggdes om till enskeppig och välvdes med tre stjärnvalv i slutet av medeltiden.
Västtornet har sannolikt även fungerat som sjömärke och fyr. Dess nuvarande tornspets har uppförts efter eldsvådan år 1709. Restaureringen gjordes åren 1952-1953 enligt ritningar uppgjorda av arkitekt Nils Erik Wickberg.
 
Läs mer
Nils Erik Wickberg, Korppoon keskiaikainen kirkko. Arkkitehti 1955/3.

Sigrid Nikula, Korpo kyrka. Finlands kyrkor 7. Museiverket 1973.

Gunnar Levlin, Korppoon kirkko. Korppoon seurakunta 1980.

Markus Hiekkanen, The Stone Churches of the Medieval Diocese of Turku. Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 101. 1994.

Markus Hiekkanen, Suomen keskiajan kivikirkot. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1117. 2007.
 
objektets element:  gravkapell; begravningsplats; kyrka;
omgivningens nuvarande karaktär:  kyrkby;
 
Västtornet. Hilkka Högström 2020
Västtornet. Hilkka Högström 2020.
Kyrksalen och koret. Hilkka Högström 2020
Kyrksalen och koret. Hilkka Högström 2020.
Korpo kyrka. Hilkka Högström 2020
Korpo kyrka. Hilkka Högström 2020.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009