Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Närpes Österbotten

Adolf Fredriks postväg

Gå till Museiverkets karttjänst: Adolf Fredriks postväg
Beskrivning
Adolf Fredriks postväg är en historisk vägsträckning, som byggdes på kronans initiativ under 1760- 1770-talen. Den snörräta vägen, som går genom ett låglänt odlingslandskap, är ca trettio km lång och bjuder på storslagna vyer. Här kan man se alléer samt bosättning, som uppkommit sedan slutet av 1700-talet till följd av vägbyggen och torrläggning av kärren.

Landsvägen, som bär konung Adolf Fredriks namn, går från Närpes kyrkoby till Pörtom. Vägen till Vasa är till största delen kantad av björkar och utmed vägen kan man se bosättning och omsorgsfullt uthuggna portstolpar av sten, vilka rests i korsningarna till vägarna som leder till gårdsplanerna.

Längs vägen finns gammalt byggnadsbestånd, som är typiskt för det svenska Österbotten. Sådant påträffas bl.a. i Claresund kyrkoby, Övermark både vid postvägen och vid landsvägen som viker av mot Korsnäs, i västra Yttermark och i Räfsbäcken. I den forna kyrkobyn i Övermark, In-i-byn, har det gamla bostadsbeståndet jämte huvudbyggnaden och ekonomibyggnaderna bevarats.
 
Historia
Närpesborna tog i början av 1700-talet initiativet till att bygga en väg från Närpes via Övermark, Pörtom och Rimal till Vasa. På västra stranden till Närpesån gick sedan gammalt en usel väg, som byggts och underhållits av bönderna. Landshövdingarna drev på byggandet av den nya vägen, eftersom den planerade sträckningen kunde dras rakare än Strandvägen som ringlade sig i närheten av hamnarna längs Bottniska viken. Vintervägen gick redan då rakare längs Närpesån via Övermark och Pörtom till Malaxån och Strandvägen.

Kronan förde ärendet vidare sedan konungen Adolf Fredrik under sitt Finlandsbesök 1752 färdats från södra Finland till Vasa. Vägbygget inleddes 1763 och blev i stort sett klart i mitten av 1770-talet. Vägsträckningen gick genom ödemarken och korsade vägarna som ledde till byarna.

Vägen byggdes på kärrmark och grundades med risknippen. Torrläggningen av kärret möjliggjorde odling och bosättning vid vägen. Posten kunde transporteras via Pörtom under hela året 1778.
 
Läs mer
K.I. Nordlund, Blad ur Närpes historia. Andra delen. Vasa 1931.

K.V. Åkerblom, Pörtom historia. Vasa 1954.

Svenska Österbottens historia IV. Svenska Österbottens Landskapsförbund. Vasa 1983.

Tapio Salminen, Raisa Maria Toivo, Timo Haavisto, Pohjanmaan kautta. Tiet ja tieliikenne Pohjanmaalla keskiajalta 1990-luvulle. Tiemuseon julkaisuja 15. Tielaitos, Vaasan tiepiiri. Jyväskylä 1997.

Tapani Mauranen (toim.), Maata, jäätä, kulkijoita. Tiet, liikenne ja yhteiskunta ennen vuotta 1860. Tielaitos. Helsinki 1999.

Maria Kurtén, Susanne Öst, Rose-Marie Back, Minna Torppa, Sari Tallgren, Pohjanmaan inventointi. Länsi-Suomen ympäristökeskus. KIOSKI-tietokanta 20.3.2008.
 
objektets element:  by; gårdsplan; bondgård; väg;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
Adolf Fredriks postväg i Yttermarks by i Närpes. Hannu Vallas 1997
Adolf Fredriks postväg i Yttermarks by i Närpes. Hannu Vallas 1997.
Adolf Fredriks postväg i Övermark. Tuija Mikkonen 2007
Adolf Fredriks postväg i Övermark. Tuija Mikkonen 2007.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009