Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Malax Österbotten

Bränno by

Gå till Museiverkets karttjänst: Bränno by
Beskrivning
Bränno by är ett exempel på traditionellt tätbebyggd bystruktur typisk för den österbottniska kusten.

Bränno är en del av bosättningen i Yttermalax, som är den andra huvudbyn i Malax. Bosättningen finns i täta husgrupper vid Malax ån. Vägförbindelsen från Malax kyrka till åmynningen, intill vilken gårdarna har byggts, följer den sträckning som uppkom senast på 1700-talet. Husgruppen i Alskog vid den västra åstrandens kraftiga krök är representativ och välbevarad. På gården finns två bostadshus, två uthuslängor med stall, ladugård, ria och två mindre uthus. Huvudbyggnaden har i slutet av 1800-talet byggts om från enkelstuga till parstuga.

Bränno utgör en del av det nationellt viktiga landskapsområdet Övermalax – Åminne.
 
Historia
Bebyggelsen i Malax var koncentrerad till den uppodlade dal som klyvs av Malax å. I byn Yttermalax, som Bränno avskiljts från, fanns på 1560-talet 26 gårdar. Storskiftet utfördes i Yttermalaxområdet på 1760-1780-talet och nyskifte år 1920. Av byns 237 gårdar flyttades då 110 dvs. 46,4 % bort.
 
Läs mer
Helmer Smeds, Malaxbygden. Bebyggelse och hushållning i södra delen av Österbottens svenskbygd. Helsingfors 1935.

Den österbottniska byn. En samling minnesbilder. Utgivna av Hembygdsförening Svenska Österbottningar i Helsingfors 1943.

Suomen asutus 1560-luvulla. Kartasto. Suomen historiallinen seura. Käsikirjoja VII. 1973.

Suomen asutus 1560-luvulla. Kyläluettelot. Helsingin yliopiston historian laitos. Julkaisuja n:o 4. 1973.

Svenska Österbottens historia IV. Vasa 1983.

Malax historia. Del 1. Malax kommun 2007.

Maria Kurtén - Susanne Öst - Rose-Marie Back - Minna Torppa - Sari Tallgren, Pohjanmaan inventointi. Länsi-Suomen ympäristökeskus. KIOSKI-tietokanta 20.3.2008.
 
objektets element:  by; gårdsplan; bondgård; väg;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
Byggnadsbeståndet på Ahlskogs jordbrukslägenhet i Bränno by. Tuija Mikkonen 2007
Byggnadsbeståndet på Ahlskogs jordbrukslägenhet i Bränno by. Tuija Mikkonen 2007.
Ekonomibyggnader på Ahlskogs jordbrukslägenhet i Bränno by. Tuija Mikkonen 2007
Ekonomibyggnader på Ahlskogs jordbrukslägenhet i Bränno by. Tuija Mikkonen 2007.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009