Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Vasa Österbotten

Höstves bystråk

Gå till Museiverkets karttjänst: Höstves bystråk
Beskrivning
Byggnadsbeståndet utmed Höstves bystråk, Klockar-, Lassas- och Sabbelsbackens gårdar liksom Högbackens stugbostäder och deras placering avspeglar jordbrukssamhällets sociala hierarki.

Höstves by ligger vid den gamla landsvägen från Vasa till Lillkyro. Vägen stiger efter Grundfjärdens låglänta åkermark upp på bergknallen med byn. På vardera sidan om stråket ligger Högbackens kulturhistoriskt värdefulla stugor på trånga, steniga tomter.

Öster om dessa utmed stråket ligger Klockarbacken, Lassasbacken och Sabbelsbacken med sina allmogemässiga gårdstun. En av byns stamlägenheter ligger på södra sidan om den år 1883 färdigställda Seinäjoki-Vasa-banan.

De bebodda backarna utgörs av steniga holmar, som höjer sig över det omgivande odlingslandskapet. Åkrarna närmast backarna är små. Väster om bybebyggelsen ligger Grundfjärden, en för odling torrlagd tidigare havsvik.
 
Historia
Höstves, som tillhört Mustasaari socken nämns första gången i skriftliga källor på 1400-talet (Höstevesi 1410, Heewestawesi 1498). Byn låg invid Korsholms förvaltningscentrum. Byns obesuttna befolkning på Högbacken kunde arbeta i staden, som kom att påverka byns sociala struktur och kulturlandskap

Storskifte genomfördes i Höstves by omkring år 1770. Då hade byn fyra hemman: Munk, Sabbel, Berg och Klockars.

Byn, som sedan medeltiden tillhört Korsholm, anslöts till Vasa år 1973.
 
Läs mer
K.V. Åkerblom, Korsholms historia I-II. Vasa 1941, 1956.

Armas Luukko, Vaasan historia I. Vaasa, 1971.

Kaarlo Viljanen, Hannu Vuolteenaho, Vaasan kaupungin rakennusperinneselvitys. Vaasan kaupunkisuunnitteluvirasto. Vaasa 1986.

Pihapiiri. Rakennuspeprinne ja sen vaaliminen Pohjanmaalla. Pohjanmaan taidetoimikunta 2000.

Vår hembygd Vasa - Sundom. 2004.

Annika Harjula, Vaasan inventointi 2007. Pohjanmaan museo. Länsi-Suomen ympäristökeskus KIOSKI-tietokanta 20.3.2008.
 
objektets element:  by; småhus; bondgård; väg;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
Bosättning utmed bystråket i Höstves. Maria Kurtén 2007
Bosättning utmed bystråket i Höstves. Maria Kurtén 2007.
Gårdstun invid bystråket i Höstves. Maria Kurtén 2007
Gårdstun invid bystråket i Höstves. Maria Kurtén 2007.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009