Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Karleby Mellersta Österbotten

Husgruppen i Klapuri

Gå till Museiverkets karttjänst: Husgruppen i Klapuri
Beskrivning
I Klapuri som hör till Peltokorpi by finns en välbevarad gårdshelhet som är ett utmärkt exempel på hur bondgårdar och byggnadsbestånd i Mellersta Österbotten enligt tradition har placerats och byggts.

Husgruppen i Klapuri som finns intill ett odlingsfält sydväst om Kelviå kyrkby består av tre timmerbyggda med ribbor överdragna bostadshus, ladugårds- och stallbyggnader, ria samt andra gamla ekonomibyggnader. Ursprungligen var bostadshusen fyra till antalet, men en av dem har rivits. Bostadshusen är troligen från första hälften av 1800-talet.

Byggbeståndet i husgruppen i Klapuri har grupperats på en backe och byvägen passerar genom gårdsområdena. Byggnadernas inbördes hierarkiska placering i mangårdar och boskapsgårdar samt att hela gårdsområdet finns intill skogsgränsen vittnar om sekellång tradition. Vägen avgränsar på ett naturligt sätt lantgårdarnas funktion i mangårdar och boskapsgårdar. De tre mangårdsbyggnaderna finns på västra sidan om vägen och klungan med ekonomibyggnader på östra sidan av vägen.
 
Historia
Klapuri gård hörde till Peltokorpi by som 1608 avskildes från Korpilahti by. De nio gårdarna var uppenbarligen finskspråkiga. Klapuri gård som hörde till Kelviå socken delades 1654 mellan Matti Sipinpoika och Lauri Olavinpoika. Husbonde på gården var i mitten av 1680-talet pastor Henrik Kelwin, som var son till socknens första kaplan. På 1700-talet övergavs gården.

På 1800-talet avskiljdes Vanhala och Syrilä från Klapuri. Före det här hade alla bostadshus hört till Klapuri. På gården fanns ett eget mejeri och en vindmölla stod på den intilliggande backen Myllypelto.
 
Läs mer
Harri Turunen (toim.), Kälviän ja Ullavan kirja. Kälviä kunta ja seurakunta. JYY:n kotiseutusarja n:o 31. Jyväskylä 1993.

Kälviän Peltokorven rakennusten inventointi. Kälviän kunta, Pohjanmaan museo. 2000.

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet. Keski-Pohjanmaan liitto, Sigma Konsultit Oy 2001.

Annika Harjula, Kälviän kulttuurimaisemainventointi, Peltokorven kulttuurimaisemakohteita, Klapurin taloryhmä. Kälviän kunnan www-sivut: http://ww.kalvia.fi/kultt/index.htm (20.11.2007).
 
objektets element:  by; gårdsplan; bondgård; väg;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009