Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Borgå Nyland

Näse begravningsplats

Gå till Museiverkets karttjänst: Näse begravningsplats
Beskrivning
Näse begravningsplats hör till vårt lands äldsta begravningsplatser som ligger utanför en stad. Med sina konst- och kulturhistoriskt värdefulla gravmonument är den också en av de vackraste representanterna för gravkulturen i vårt land.

Begravningsplatsen ligger på Näsebacken väster om Borgå å, och dess äldsta delar är fredade. I det stora antalet släkt- och familjegravar vilar många av dem som haft ett stort inflytande i det ekonomiska och kulturella livet i Borgå. Nationalskalden J.L. Runebergs (d. 1877) och hustrun Fredrikas grav ligger på en stenkulle. Gravmonumentet är en enkel, svart granitobelisk prydd av en stjärna och en lyra. Minnesmärket finansierades med en nationalinsamling och avtäcktes år 1888. Arkitekt Ferdinand Öhman har ritat monumentet som tillverkats av K.V. Bergmans stenhuggeri. Minnesmärket i röd granit som rests över Eugen Schaumans (d. 1904) grav är ritat av arkitekt Valter Jung. Vid hjältegravarna efter de senaste krigen finns ett stort furukors av Lennart Segerstråle.

I den nordvästliga delen av begravningsplatsens äldsta del finns gravkapellen som tillhörde Jackarby, Stensböle, Boe och Drägsby gårdar. De vittnar om den rika ståndskulturen i Borgåtrakten.

Invid begravningsplatsen ligger Näse gård. Huvudbyggnaden, som till sin stil och grundplan påminner om 1700-talets herrgårdsarkitektur, härstammar sannolikt från 1830-talet då gården ägdes av vicehäradshövding, rådman Johan Holm. I gårdsområdet finns ett boningshus från 1800-talet samt ekonomibyggnader. Norr om gården finns ett stort flyttblock kallat Näse sten som används som utsiktsplats.

På Näsebacken har kaféverksamhet och gästgiveri bedrivits sedan början av 1900-talet, då fru Hanna Carenius öppnade en kiosk vid namnet Turisthyddan på den populära promenadplatsen. Det ståtliga och flera gånger utbyggda huset Furunäs fungerar i dag som restaurang och härstammar till sina äldsta delar från början av 1900-talet.
 
Historia
Näse begravningsplats är gemensam för Borgå stad och den kringliggande landskommunen och invigdes år 1789. Tidigare hade de döda begravits antingen i kyrkan eller på kyrkogården men i början av 1770-talet ville man av hygieniska skäl avstå från detta. Näse begravningsplats grundades på samma ställe som tidigare fungerat som begravningsplats för pestens offer.

Begravningsplatsen har flera gånger utvidgats, första gången år 1868. År 1906 skänkte kommerserådet Johan Askolin och köpmannen Oskar Simolin staden ett kapell av granit och tegel som invigdes 1907. Kapellet var ritat av professor Gustaf Nyström. Kapellet har renoverats 1932 och 1969.

Näse gård invid begravningsplatsen nämns i historiska källor år 1421 och förekommer också bland annat i en allmän karta från år 1652. Den nuvarande huvudbyggnaden har låtit byggas av en ägare som fick gården i arv år 1813.
 
Läs mer
Martta Hirn, Näse-Jutte. Johan Holm 1789-1866. Ett försök att finna människan bakom föremålen. 1982.

Göran Selén, Näsinmäen hautausmaa 200-vuotta. Porvoo 1989.

Ilkka Mäntylä, Porvoon kaupungin historia II. Porvoon kaupunki 1994.

Göran Selén, Porvoon pitäjä kautta aikojen I. 1996.

Anneli Mäkelä-Alitalo, Porvoon kaupungin historia III:2. 1879-1918. 2004.
 
objektets element:  gravkapell; begravningsplats;
omgivningens nuvarande karaktär:  stad;
 
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009