Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Kyrkslätt Sjundeå

Kabanovs kanonväg

Gå till Museiverkets karttjänst: Kabanovs kanonväg
Beskrivning
Kanonvägen som har bevarats från Sovjetunionens arrendering av Porkala-basen 1944-1956 dokumenterar det s.k. kalla kriget efter andra världskriget. Kanonvägen, som är ett av de få spåren från arrendetiden som har bevarats, har ursprungligen löpt genom basen.

Från arrendetiden har i områdets byggda miljö bevarats olika brottstycken, som i urvalet, nationellt betydelsefulla objekt, representeras av den kanonväg, kallad Kabanovsvägen, som har uppkallats efter Porkala-basens sista kommendör. Av de vägar som har byggts med traditionell kullerstensbeläggning har denna väg bevarats bäst och med den längsta sträckningen, även om stenbeläggningen ställvis har dolts under andra beläggningar.

I Sjundeå går en del av kanonvägen nära Pickala gård. Efter bron över Pickala å löper vägen förbi gårdens centrum och kröker sig mot sydost och nordost. Söder om korsningen av Kabanovsvägen och Marsuddsvägen, på vägens västra sida, finns en port av järnbalkar vid den plats där kasernområdet låg under arrendetiden. Vägen har lett till Båtvik, där man hade en lastnings- och underhållscentral.

Kabanovsvägen fortsätter på Kyrkslätts sida. Ursprungligen har den byggts till basens flygfält som låg i Friggesby. I Kyrkslätt går vägen över ån Sperrings sund. Den 139 meter långa Vårnäs bro av trä byggdes där av de sovjetiska trupperna.
 
Historia
I vapenstilleståndsavtalet i Moskva 19.9.1944 krävde Sovjetunionen att få Porkala, beläget 20 km väster om Helsingfors, som bas. I fredsavtalet i Paris 1947 fastställdes arrendetidens längd till 50 år. Till basen hörde delar av Kyrkslätt, Ingå och Sjundeå kommuner samt nästan hela Degerby kommun. De ca 10 000 invånarna i regionen hade att lämna sina hem inom 10 dygn. Sovjetunionen avstod emellertid från Porkala-basen redan år 1956 och invånarna kunde återvända till området.

Porkala-basens administration fanns i Kyrkslätt centrum. Det militära centrumet var Obbnäs örlogshamn och garnison. De av Röda armén byggda kasernerna av trä, i en våning med valmtak, och stampersonalens murade bostadsbyggnader används i dag av Finlands försvarsmakt. Runtom på arrendeområdet finns lämningar av befästningar.

Sovjetunionen byggde tvärs genom Porkala-basen en ny stenlagd vägförbindelse för tunga militärtransporter. Den namngavs efter basens sista kommendör generallöjtnant Sergei Kabanov.

Vårnäs bro som hör till Kabanovsvägen byggdes 1948. Den definierades som museibro 1982.

Uppdatering: Vårnäs bro är numera riven och den nya betongbron har tagits i bruk 2010.
 
Läs mer
Kai Brunila, Porkkalan kohtalot. Hanko 1986.

Leena Sälejoki-Hiekkanen (toim.), Tie yhdistää. Tiemuseo 1986.

Maunu Häyrynen, Kirkkonummen historiallisen tiestön inventointi. Kirkkonummen kunnan kaavoitustoimisto 1987.

Sigbritt Backman, Kirkkonummen rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema. Kirkkonummen kunta 1990.

Mikko Härö, Läntisen Uudenmaan rakennusten ja maiseman kulttuurihistoriallinen inventointi. Läntisen Uudenmaan seutukaavaliitto. Tammisaari 1993.

Pirkko Kokkonen, Siuntion kulttuuriympäristöohjelma / Kulturmiljöprogrammet för Sjundeå. Suomen ympäristö 367. Ympäristöministeriö, alueidenkäytön osasto 1999.

Jari Leskinen, Pekka Silvast, Suljettu aika. Porkkala Neuvostoliiton sotiaallisena tukikohtana vuosina 1944-56. Juva 2001.
 
objektets element:  väg;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
Kabanovsvägens port i Pickala i Sjundeå har hört till idrottsplanen som låg vid arrendeområdets garnison. Ulla-Riitta Kauppi 1995
Kabanovsvägens port i Pickala i Sjundeå har hört till idrottsplanen som låg vid arrendeområdets garnison. Ulla-Riitta Kauppi 1995.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009