Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Raseborg Nyland

Ekenäs järnvägsstation med omgivning

Gå till Museiverkets karttjänst: Ekenäs järnvägsstation med omgivning
Beskrivning
Stationsbyggnaden vid Ekenäs järnvägsstation tillhör en av de tre ursprungliga stationerna vid banan mellan Hangö och Hyvinge och är trots vissa förändringar en av de bäst bevarade. Även stationschefens bostadshus från 1873 är en av de få företrädarna av sitt slag.

Stationen ligger i tätortsområdet i Ekenäs, och stationsområdet indelas av bansträckningen i stationsgården i centrum och ett bostadsområde som numera ingår i småhusstadsdelen Formanshagen. Mittemot stationsbyggnaden som delvis har två våningar och är dekorerad med lister och svarvningar, ligger stationschefens bostadshus som är exceptionellt vackert samt två boningshus med ekonomibyggnader. På stationsområdet ligger även en liten godsstation samt rester av gamla alléer.
 
Historia
Järnvägsbanan Hangö – Hyvinge byggdes 1871–1873 som en hamnbana i syfte att förena huvudstaden S:t Petersburg med hamnen vid Östersjön, som också vintertid var isfri. Ekenäs järnvägsstation byggdes i en på den tiden lantlig miljö enligt planer av Knut Nylander. Stationsbyggnaden renoverades grundligt redan 1877 och utbyggdes med en tredjedel från östra gaveln 1914. Redan från 1960-talet började persontrafiken minska och stationen var inte längre lika livlig som förut. Den används visserligen fortfarande för godstrafik.

Den första järnvägsbron i Ekenäs visade sig inom kort vara felaktigt byggd och ersattes 1910 med en ny. Den nuvarande bron härstammar från början av 1970-talet och byggdes samtidigt som stamväg 53 som går över Pojoviken till Hangö.
 
Läs mer
Johannes Cederlöf, Ekenäs stads historia, del III 1810-1930. Ekenäs 1964.

Sirkka Valanto, Suomen rautatieasemat vuosina 1857-1920- Museovirasto, rakennushistorian osasto. Julkaisu 11/1982.

Mikko Härö, Läntisen Uudenmaan rakennusten ja maiseman kulttuurihistoriallinen inventointi. Läntisen Uudenmaan seutukaavaliitto. Tammisaari 1993.

Sopimus valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta (YM, päätös 9.12.1998 diarionro 2/562/96).
 
objektets element:  byggdad för samfärdsel; arbetarbostad;
omgivningens nuvarande karaktär:  stad;
 
Ekenäs järnvägsstation. Minna Pesu 2007
Ekenäs järnvägsstation. Minna Pesu 2007.
Ekenäs järnvägsstation. Minna Pesu 2007
Ekenäs järnvägsstation. Minna Pesu 2007.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009