Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Borgå Nyland

Lots- och fyrsamhällen och fiskelägen i Borgå västra skärgård

Gå till Museiverkets karttjänst: Lots- och fyrsamhällen och fiskelägen i Borgå västra skärgård
Beskrivning
Urvalet som baserar sig på en nationell inventering innefattar kulturhistoriskt värdefulla sjöfartsobjekt, till exempel fyrar, lotsstationer och därtill hörande boningshus och andra byggnader samt säkerhetsanordningar som användes vid sjöfart. Nyckelobjekten täcker en central del av sjöfartens historia från 1800- och 1900-talen både regionalt, tidsmässigt samt i fråga om byggnader och typ av miljö.

Lots-, fyr- och fiskerisamhällena i Borgå västra skärgård är miljöer som på ett utmärkt sätt återspeglar den långa och mångsidiga bosättnings- och näringstraditionen i skärgården enda från 1600-talet.

Den stora ön Onaslandet och de närliggande öarna Fåfängholmen, Björkholmen, Halsholmen, Svedjeholmen, Granholmen, Vikudden, Krokholmen och Killingholmen är områden för jordbruk och självförsörjande fiskeri med långa anor. Med undantag för jordbruksfastigheterna på Onas är öarna klippiga och skogsbevuxna med några små åkrar och ängar.

Bondgårdarna med sina ekonomibyggnader är ovanligt ståtliga i Norrgårds och Södergårds skärgårdsförhållanden och de bildar ett fint byalandskap vid Hemviken på Onas. På Rågskär och Andersholmen i ögruppen Onas finns stensättningar, s.k. jungfrudans, som är fredade enligt lagen om fornminnen.

I den skyddade Hemviken mellan öarna Pörtö, Hamnholmen och Lästholmen ligger fiskeri- och lotsbyn Pörtö. Den enhetliga bosättningen har bevarat sin traditionella karaktär trots att de flesta byggnaderna endast används sommartid. Ängarna på ön växer igen på grund av att odling och bete är småskaliga. Hamnholmens lotsbyggnad är skyddad enligt byggnadsskyddslagen. Tullningen av fartyg som tidigare sköttes av lotsarna övergick år 1838 till tullstyrelsen och för ändamålet grundades en tullstation i Svartviken på Pörtö. På samma plats finns i dag en sjöbevakningsstation.

Söderskär ligger ute på det öppna havet och har tidigare tillhört Onas hemman. Söderskär består av en grupp nästan kala skär. Fyren på Söderskär och fyrvaktarbostäderna härstammar från år 1862. Lotsstugan på Bastulandet, som förenas med Mattlandet av en hängbro, är byggd år 1915. Den åttahörniga fyren är cirka 32,5 meter hög och det ursprungliga signaltornet finns kvar. Fyren har ett Fresnel-linssystem med kristallprismer som är tillverkat i Frankrike.

Byggnaderna som hör till Söderskärs fyr och lotsstugan på ön intill bildar en isolerad helhet som tydligt framträder bland det öppna naturlandskapet och är typisk för ett maritimt tjänstemannasamhälle. Söderskär hör till de bäst bevarade historiska fyrarna i Finska viken.

Långholmen som ligger nordöst om Pörtö hör också till Onas skärgård. Denna obebodda ö anvisades år 1948 för säsongmässigt fiske för de 14 fiskare som hade flyttats från hyresområdet Makilo i Porkala. Fångsten av strömming och skarpsill på statens vatten upphörde 1956 då fiskarna återvände till Kyrkslätt. Fiskarna och deras avkomlingar blev kvar på ön och efter en jordstyckning på 1970-talet uppstod där en säregen sommarby som byggts enligt typritningar och innefattar ett tiotal sommarstugor alldeles invid vattnet.
 
Historia
Den historiska bakgrunden till och bosättningen på öarna Onas, Pörtö och Söderskär i Borgå yttre skärgård hänför sig till lotsningsverksamheten. Onas bönder var redan på 1600-talet underkastade lotsningsskyldighet. Lotsarnas vaktställen låg under olika tidsperioder på Andersholmen, Rågskär och Hamnholmen på Pörtö tills lotsningen år 1904 flyttades till Bastulandet på Söderskär. Verksamheten där upphörde år 1961. Endast Rågskärs och Söderskärs lotshus finns kvar samt Hamnholmens lotshus och lotsarnas boställen på olika öar i Onas.
 
Läs mer
Ethel Lindblad och Gunda Mikander, Monografi över Pörtö ögrupp från äldsta tid fram till utgången av år 1962. Pro Pörtö r.f. Lovisa 1972.

Seppo Laurell, Suomen majakat. Nemo. Merenkulkulaitos 1999.

Jack Mikander och Christian Westerback, Söderskär. Schildts 2000.

Pellingin saariston kulttuuriympäristöselvitys. FCG Planeko Oy. Porvoon kapupunki 2008.

Harri Nyman, Meriväylien rakennusperintö. Toim. Marja-Leena Ikkala. Museoviraston rakennushistorian osaston raportteja 21. Museovirasto 2009.
https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelmapalvelut/Julkaisut/merivaylien-rakennusperinto.pdf (haettu 21.9.2018).

Seppo Laurell, Valo merellä - Ljuset till havs. Suomen majakat 1753-1906. Finlands fyrar. John Nurmisen Säätiö. John Nurminens Stiftelse. Porvoo 2009.
 
objektets element:  by; lotsstation; fyr; småhus; småhamn; bondgård;
omgivningens nuvarande karaktär:  havsområde;
 
Norrgård och Södergård. Ön Onaslandet Soile Tirilä 2000
Norrgård och Södergård. Ön Onaslandet Soile Tirilä 2000.
Söderskär. Pekka Sihvonen 2000
Söderskär. Pekka Sihvonen 2000.
Söderskärs lotsstation. Harri Nyman 1999
Söderskärs lotsstation. Harri Nyman 1999.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009