Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Jakobstad Österbotten

Jakobstads järnvägsstation med omgivning

Gå till Museiverkets karttjänst: Jakobstads järnvägsstation med omgivning
Beskrivning
Området kring järnvägsstationen i Jakobstad med tull- och packhus och magasinsbyggnader återspeglar industrialiseringen längs den österbottniska kusten i slutet av 1800-talet. Vid den tiden skedde även en övergång från sjötransporter till järnvägstransporter.

Jakobstads järnvägsstation ligger öster om den historiska stadskärnan och området gränsar till de arkitektoniskt ståtliga f.d. magasinsbyggnaderna. Stationsbyggnaden är byggd år 1887 enligt typritningar för stationer av klass IV och den byggdes till år 1928. På området finns ett sällsynt lokstall i trä bevarat och intill detta ett nyare lokstall i tegel med plats för ett lok. Till stationsområdet hör också en dubbelvaktstuga.

På stationsområdet finns ett tull- och packhus, ett tobaksmagasin samt tullhusparken. Tull- och packhuset är byggt 1908 enligt
ritningar av Valter Thomé och Karl Lindahl. Tobaksmagasinet av röda tegel uppfördes 1905 enligt ritningar av Grahn & Hedman & Wasastjerna. Den timrade magasinsbyggnaden norr om tull- och packhuset, det s.k. Mynttimagasinet, är den enda bevarade byggnaden av en serie på sex magasin som tillhört olika handelshus.
 
Historia
Byggandet av bibanan från Uleåborgsbanan (1883) till Jakobstad fick vänta tills kommerserådet Malm donerade 200 000 dåtida mark för projektet. Banan blev 14 km lång. Arbetet inleddes år 1886 och året därpå öppnades banan för trafik. Staden beslöt bygga en ny kaj för transitogodsfrakt och vände sig i brist på medel till järnvägsstyrelsen för att få banan förlängd till hamnen.
 
Läs mer
Berättelse om byggandet af Uleåborgs jernväg och Jakobstads bibana, afgiven af Byggnadskomitén. Tekniska Föreningens i Finland Förhandlingarna 2-3/1888.

Alma Söderhjelm, Jakobstads historia III. Helsingfors 1914.

Sirkka Valanto, Suomen rautatieasemat vuosina 1857-1920. Museovirasto, rakennushistorian osasto. Julkaisu 11/1982.

Sopimus valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta (YM, päätös 9.12.1998 diarionro 2/562/96).
 
objektets element:  byggdad för samfärdsel; tull- och packhus;
omgivningens nuvarande karaktär:  stad;
 
Jakobstads järnvägsstation. Margaretha Ehrström 2008
Jakobstads järnvägsstation. Margaretha Ehrström 2008.
Jakobstads tullmagasin. Tuija Mikkonen 2007
Jakobstads tullmagasin. Tuija Mikkonen 2007.
Tobaksmagasinet i närheten av Jakobstads järnvägsstation. Tuija Mikkonen 2007
Tobaksmagasinet i närheten av Jakobstads järnvägsstation. Tuija Mikkonen 2007.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009