Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Borgå Nyland

Bostadsområdet Hammars och platsen för Borgå ångsåg

Gå till Museiverkets karttjänst: Bostadsområdet Hammars och platsen för Borgå ångsåg
Beskrivning
Hammars är en tättbebyggd arbetarstadsdel som bevarat sin ursprungliga karaktär och som utgör ett typiskt exempel på de bostadsområden som uppstod under ångsågarnas tid. Mittemot Hammars ligger Sågholmarna, där ångsågen fanns. Några fasta anläggningar av sågen finns fortfarande kvar.

På Sågholmarna, som ligger på Haikofjärden söder om mynningen av Borgå å, har byggbeståndet förstörts i sin helhet. Den övergivna sågbyggnaden brann ner på 1960-talet varefter skorstenen och betonganläggningar som tillhörde sågen har sprängts och terrängen jämnats ut. De synligaste lämningarna är pollarna längs stranden invid ön. Sågavfall har använts som fyllningsjord. På Sågholmarna finns fortfarande några husgrunder kvar och bl.a. rester av en rälsbana.

Bostadsområdet Hammars är en bandformad tätort i riktning norr-söder som ligger på fastlandet invid havet. Det heterogena arbetarbostadsområdet har byggts utan planer eller enhetliga byggnadsprinciper på ett område som tidigare tillhört Gammelbacka gård. De äldsta boningshusen härstammar från slutet av 1800-talet men huvuddelen av byggnaderna är uppförda i början på 1900-talet. Utöver envåningsstugor finns där också tre hyreskaserner. Mellan bostadshusen ligger sågsamhällets skola, butik, postkontor samt arbetarhuset och ungdomsgården.
 
Historia
På en ö utanför Hammars i Borgå socken grundade borgåbon Aug. Eklöf år 1870 den finska sydkustens första ångsåg. Efter en brand år 1890 lät bolaget bygga en ny anläggning som blev ett av de få stora sågverken i Nyland. Bolaget byggde även fartyg och bedrev snickeriindustri. År 1955 lade Aug. Eklöf Ab ner sin gamla ångsåg, men verksamheten fortsatte på sågarna i Tolkis och Hattula. Såganläggningarna på Ångsholmen brann ner 1969.

En del av sågarbetarna bosatte sig på Sågholmarna och en del på fastlandet i Hammars.
 
Läs mer
Timo Kantonen, Satakunta sahaa Suomessa. Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 18. Helsinki 1996.

Göran Selén, Porvoon pitäjä kautta aikojen 1-2. Porvoon maalaiskunta 1996-97.
 
objektets element:  butiks- och affärsbyggnad; skola; fornlämning; föreningshus; arbetarbostad;
omgivningens nuvarande karaktär:  tätort;
 
Bostadsområdet Hammars sett från Kristenäs på Kråkö. MV/RHO Johanna Forsius 2003
Bostadsområdet Hammars sett från Kristenäs på Kråkö. MV/RHO Johanna Forsius 2003.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009