Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Nykarleby Österbotten

Seminariet och Seminariegatan i Nykarleby

Gå till Museiverkets karttjänst: Seminariet och Seminariegatan i Nykarleby
Beskrivning
Nykarleby seminarium är med avseende på byggnadsbeståndet ett välbevarat seminarieområde som kom till i det första stadiet då lärarutbildningsseminarier grundades på 1870-talet. Byggnaderna för det svenskspråkiga seminariet för män, som grundades i Nykarleby år 1873, utgör ett centralt stadsbildsmässigt element i ett historiskt mångfacetterat område. Området växte upp under slutet av 1800-talet på västra stranden av Lappo å utanför Nykarlebys gamla stadsbebyggelse.

Arkitekturen i seminariebyggnaderna i Nykarleby går i samma stil som till exempel seminariet i Heinola. Huvudbyggnaden i två våningar är byggd i trä och dess två flyglar förenas av en sal. I seminariets enhetliga grupp av byggnader ingår också bl.a. flygelbyggnader i två våningar placerade på bägge sidor om huvudbyggnaden. Den ena av dem har ursprungligen tjänat som arbetsrum och den andra som kosthållsbyggnad. På seminarieområdet verkar nu ett högstadium och ett gymnasium.

Längs Seminariegatan som går till seminariet står en rad bostadshus i en våning byggda i trä från senare delen av 1800-talet. Stadsbebyggelsen på västra stranden av Lappo å härstammar från tiden före Nykarleby brand år 1858. Intill bron som leder till staden står en liten byggnad i klassicistisk stil som härstammar från början av 1800-talet. Det är Brostugan, huset för stadens brovakt, som hade till uppgift att uppbära broavgift av dem som kom från landet till staden samt att öppna bommen över vägen. Brovakten bodde i stugan fram till slutet av 1800-talet, varefter den tjänade bl.a. som väntrum för passagerare till ångbåten som trafikerade på ån. Brostugan, vars väggar pryds av Gunnar Clements väggmålningar från år 1941 med motiv ur Nykarlebys historia, har allt sedan 1930-talet tjänat som kafé och samlingslokal.
 
Historia
Nykarleby var en gammal skolstad, som fick en trivialskola redan år 1641 under Per Brahes tid. Redan innan det verkade en elementärskola i staden. Trivialskolan flyttades till Vasa år 1684 och i Nykarleby fortsatte ett pedagogium. Finlands första seminarium grundades i Jyväskylä år 1863 och snart därefter de första svenskspråkiga seminarierna i Ekenäs och Nykarleby. Beslutet att grunda Nykarleby seminarium för män fattades år 1871.

Professorn, författaren Zacharias Topelius var en aktiv förespråkare för seminariet i Nykarleby och en alternativ placeringsplats för seminariet var bl.a. gården Kuddnäs, som ägdes av Topelius. Man beslöt ändå grunda seminariet på östra sidan av å, där man hade börjat bygga efter att staden brann 1858. Seminariet byggdes på en tomt som köpts av kapten P. Högdahl. Seminariet var verksamt 1873-1971.

Ritningarna till skolbyggnaderna utarbetades under ledning av länsarkitekt Theodor Granstedt. De två första byggnaderna i Nykarleby, arbetsrummen och kosthållsbyggnaden, stod färdiga år 1873. Huvudbyggnaden stod färdig år 1875, internatet och rektorsbostaden byggdes åren 1881-1882. Som seminariets övningsskola grundades år 1876 en normalskola, till vilken elementärskolans elever flyttades. Övningsskolan fick år 1908 en ny byggnad i stadens centrum. Till seminariet anknöts en park och en köksträdgård och i väster ett skogsområde, trädgårdsskötsel idkades ännu på 1930-talet.
 
Läs mer
V.K.E. Wichmann, Nykarleby stad 1620-1920. Helsingfors 1920.
http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/wichmanv/innehawi.htm (haettu 1.2.2019).

Karl Johan Hagfors, Nykarleby seminarium 1873-1923. Minnesskrift utgiven till seminariets 50-årsfest. Nykarleby 1923.
http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/hagfors/semi/00semi.htm (haettu 1.2.2019).

Erik Birck, Nykarleby stads historia del III. Jakobstad 1988.
http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/birck/iii/innehiii.htm (haettu 1.2.2019).

Riikka Holma, Pohjanmaan vanhat sillat. Vaasan tiepiiri ja Länsi-Suomen ympäristökeskus.
 
objektets element:  läroinrättning; småhus;
omgivningens nuvarande karaktär:  stad;
 
Seminariets huvudbyggnad. Margaretha Ehrström 2008
Seminariets huvudbyggnad. Margaretha Ehrström 2008.
Seminarieområdet i Nykarleby. Maria Kurtén 2007
Seminarieområdet i Nykarleby. Maria Kurtén 2007.
Bron över Lappo å, brostuga och början av Seminariegatan. Pekka Lehtinen 2005
Bron över Lappo å, brostuga och början av Seminariegatan. Pekka Lehtinen 2005.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009