Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Esbo Nyland

Snettans-Rödskogs by- och odlingslandskap

Gå till Museiverkets karttjänst: Snettans-Rödskogs by- och odlingslandskap
Beskrivning
Snettans och Rödskogs kompakta och strukturellt enhetliga byar med sina byggnader bildar ett välbevarat by- och åkerlandskap som odlats redan i århundraden och som är typiskt för kusttrakten i Nyland. På kullar i kanterna av åkrar finns ett flertal boplatser som härstammar från stenåldern. De vittnar om att förhållandena i dessa trakter har varit gynnsamma för bosättning redan under förhistorisk tid då åkerdalen varit en del av en havsvik.

Byarna ligger nära varandra i den nordliga delen av åkerlandskapet norr om Bodom träsk och förenas av en gammal landsväg. De bäst bevarade husen är Hovgård, Neppers, Nyby och Buus i Rödskog by med sina traditionella bonings- och ekonomibyggnader. Gårdarna ligger vid landsvägen och byvägarna, och utöver dem finns ett antal mindre boningshus och torp som tillsammans bildar ett enhetligt bylandskap. I södra delen av byn, i spetsen av en trädbevuxen udde i åkerlandskapet finns Hovgårds stora, villaliknande karaktärsbyggnad som färdigställdes år 1894 (arkitekt Waldemar Aspelin). Gårdsområdet gränsas av flygelbyggnader från slutet av 1700-talet.

Huvudbyggnaden av Snettans husgrupp har fått sitt nuvarande utseende i en reparation som gjordes på 1920-talet efter ritningar av Väinö Vähäkallio. Det andra boningshuset på gårdsområdet, Mommos villa, härstammar till sina äldsta delar från 1870-talet men fasaden, mansardtaket och frontonerna är från 1920-talet. Till gården hör dessutom gamla ekonomibyggnader och en gammal trädgård. Gårdens arbetarbostäder ligger vid Snettansvägen.
 
Historia
Snettans och Rödskog fick permanent bosättning redan under medeltiden. I början av nya tiden på 1560-talet hade Rödskog by åtta och Snettans by två hus. Landsvägen som förenade byarna och vägarna mot söder var redan på 1700-talet desamma som i dag.

Av de medeltida husen i Snettans blev Östergård på 1600-talet rusthåll och Västergård augmenthemman under Hovgård. På 1880-talet sammanslogs husen till en gård. Gårdsantalet i Rödskog sjönk under 1600-talet till fyra och alla finns kvar: Hovgård, Nyby, Buus och Neppers. Den största av dem, Hovgård, bildades på 1660-talet genom att två gårdar sammanslogs till ett frälsesäteri som 1682 ombildades till ett säterirusthåll.
 
Läs mer
Suomen asutus 1560-luvulla. Kartasto. Suomen historiallinen seura. Käsikirjoja VII. 1973.

Suomen asutus 1560-luvulla. Kyläluettelot. Helsingin yliopiston historian laitos. Julkaisuja n:o 4. 1973.

Erkki Härö, Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, Espoon kaupunginmuseo 1984.

August Ramsay, Espoo 2, Espoon pitäjä ja Espoon kartano 1600-luvulla, Espoon kaupunki 1984.

Kuninkaan kartasto Suomesta 1776-1805, toim. Timo Alanen ja Saulo Kepsu, SKS 505, Tampere 1989.
 
objektets element:  by; bondgård; väg;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
Snettans byggnader och odlingsmark. Johanna Forsius 2007
Snettans byggnader och odlingsmark. Johanna Forsius 2007.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009