Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Raseborg Nyland

Sommarbebyggelsen i Bromarv kyrkby

Gå till Museiverkets karttjänst: Sommarbebyggelsen i Bromarv kyrkby
Beskrivning
Bromarv kyrkby, som ligger i den västnyländska inre skärgårdens natursköna åslandskap, blev i slutet av 1800-talet ett sommarvillaområde för den svenskspråkiga befolkningen i huvudstadsregionen. De kulturhistoriskt betydelsefulla villorna och pensionaten är från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Utvecklandet av ångbåtstrafiken har bidragit till att sommargästerna har hittat till Bromarv.

Bromarv kyrkbys topografi domineras av två havsvikar och av Bromarvnäset, som utgör slutpunkten för den yttre Salpausselkäåsen. Bebyggelsen är anpassad till åsens branta sluttningar och den glesa tallskogen. Kyrkbyns delvis förnyade byggnadsbestånd ligger som ett långt band längs landsvägen utmed näset. Villabebyggelsen ligger glest längs bygatan, delvis på mosluttningarna och delvis lägre ner.

Representativa exempel på stora villor från sekelskiftet söder om kyrkan är senator A.M. Hornborgs villa, Furutorp, och Mechelinska villan, som senator Leo Mechelin lät bygga och som ritats av arkitekt Harald Neovius. Den tredje villan, som den politiska eliten lät bygga, är politikern Karl Söderholms jugendvilla troligen ritad av arkitektbyrå von Essen-Ikäläinen-Kallio. Villor har också byggts på Bromarv rusthållets marker. Längs vägen till Tenala finner man Villa Reginero. Av pensionaten har bl.a. Tallmo bevarats.

Korskyrkan som uppförts, där Bromarv gamla kyrka tidigare stod, är ritad av arkitekt Carl Johan Slotte. Den byggdes färdig år 1981 och är beträffande karaktär och anda lik sin föregångare som brann ned år 1979. Klockstapeln är byggd år 1772 (Isak Grahn). På begravningsplatsen som omges av en stenmur står Rilax gårds gravkapell från början av 1800-talet. Det timrade sockenmagasinet i närheten härstammar från 1860-talet. Byns tidigare, kapellplats, troligen från medeltiden ligger ca 300 m mot nordväst från den nuvarande kyrkplatsen.

De äldsta delarna av karaktärsbyggnaden på Bromarv rusthåll härstammar från 1790- och 1830-talen. Till rusthållet hör också en ladugård i gråsten uppförd på 1800-talet samt två timrade bostadshus.

På en udde väster om Kyrkviken finns en utsiktsplats, som bidrar till platsens traditionella karaktär som semesterort. På udden finns också en forngrav, som vittnar om att området varit länge bebott samt ett stenbrott från historisk tid.
 
Historia
På 1560-talet fanns det endast en gård i Bromarv by. Bromarv församling avskiljdes från Tenala 1677och blev en kapellförsamling. Bromarv var en självständig församling åren 1865 -1877, varvid den anslöt sig till Ekenäsnejdens kyrkliga samfällighet. Förvaltningsmässigt sammanslogs Bromarv med Tenala 1977 och senare med Ekenäs, som sedermera blev en del av Raseborg 2009.

Bromarv kyrkby var en trafikmässig knutpunkt, där den gamla inre farleden längs kusten och vägen från Tenala kyrka möttes. I Bromarvområdet idkade man fiske, skeppsbyggeri och segling. Sommargästerna har spelat en stor roll allt sedan 1890-talet, då tidsenliga stockvillor uppfördes längs vägen till Padva. Bromarv hörde till en omfattande villa- och sommarbosättningskultur, som spred sig i städernas omgivning till följd av ångbåtsrutterna i 1800-talets början.

Den första villan i Bromarv, Furutorp, uppfördes av senator A. M. Hornborg i mitten av 1890-talet. Senator Leo Mechelins och politikern Karl Söderholms villor kom till i början av 1900-talet. Då ångbåtstrafiken utvecklades blev Bromarv kyrkoby i början av 1900-talet en viktigt centrum för sommarfirande. Utöver andra mindre villor byggdes också resandehem i byn och bl.a. verkade Bromarv rusthåll som pensionat. Byggandet av villor och pensionat fortsatte i Bromarv ända till 1930-talet.
 
Läs mer
Oscar Nikula, Tenala och Bromarf socknars historia, Helsinki 1938.

Suomen asutus 1560-luvulla. Kartasto. Suomen historiallinen seura. Käsikirjoja VII. 1973.

Suomen asutus 1560-luvulla. Kyläluettelot. Helsingin yliopiston historian laitos. Julkaisuja n:o 4. 1973.

Mikko Härö, Läntisen Uudenmaan rakennusten ja maiseman kulttuurihistoriallinen inventointi. Läntisen Uudenmaan seutukaavaliitto. Tammisaari 1993.

Bo Wessman, Två kyrkor. Bromarfs kyrka och församling. Bromarfs församling 2008.
 
objektets element:  gravkapell; begravningsplats; villa; butiks- och affärsbyggnad; klockstapel; kyrka; skola; by; lånemagasin; turistbyggnad; fornlämning; väg;
omgivningens nuvarande karaktär:  kyrkby;
 
Bromarv kyrkoby på Bromarvnäset mellan två havsvikar. Hannu Vallas 2006
Bromarv kyrkoby på Bromarvnäset mellan två havsvikar. Hannu Vallas 2006.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009