Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Kristinestad Österbotten

Butsbackens bosättning

Gå till Museiverkets karttjänst: Butsbackens bosättning
Beskrivning
Butsbackens bosättning med sin byväg, sitt byggnadsbestånd och sina stengärdesgårdar från sekelskiftet 1900 är ett välbevarat exempel på österbottnisk bybebyggelse som uppkommit där ådalen korsar den österbottniska Strandvägen.

Butsbacken hör till byn Tjöck. Butsbackens traditionella byvägslandskap ligger vid den gamla Tjöckvägen som löper längs med Tjöckån, vilken flyter genom området. Den övriga bosättningen finns i backen och dess sluttningar söder om vägen. Butsbackens bystruktur är välbevarad, likaså största delen av bostadshusen och ekonomibyggnaderna. Stengärdesgårdarna vittnar om hur forna gårdsplaner har sett ut även på sådana ställen, där byggnadsbeståndet har förnyats.

En del av bebyggelsen härstammar från 1700-talet, från 1800-talet och från början av 1900-talet härstammar byggnadsbeståndet bl.a. på gårdarna Nygård och Antfolk. I Tjöck hembygdsmuseum uppe i backen vid Tjöckvägen har en f.d. skola varit verksam ända till andra världskriget.
 
Historia
Bebyggelsen som uppkommit längs Tjöck ån på den österbottniska kusten hörde till modersocknen Närpes som bildats på medeltiden. Bosättningen i byarna Övre och Nedre Tjöck märktes ut på Claes Claessons karta över socknarna Laihela, Malax, Närpes och Lappfjärd år 1650. Den gamla österbottniska Strandvägen gick genom Tjöck.

I Tjöckbyarna, som från och med år 1607 hörde till Lappfjärd, fanns 21 gårdar år 1651. De donerades då som ägor till den två år tidigare grundade staden Kristinestad; år 1675 fanns där 17 gårdar. Donationen återtogs under reduktionen år 1685.

På Butsbackens område fanns enligt den kompletterande kartan över storskiftet år 1918 gårdarna Abbol, Holm, Antfolk, Äppel, Ragnäs och Buts. Av dessa gårdar återstår Antfolk, Äppel och Ragnäs.
 
Läs mer
Bror Åkerblom, Tjöck kommuns historia. Vasa 1976.

Anneli Mäkelä, Kaupungin perustamisesta Pohjan sotaan 1649-1700. Kristiinankaupungin historia I. Vaasa 1984.

Tiukan osayleiskaava, Kristiinankaupunki 2007. Länsi-Suomen ympäristökeskus, KIOSKI-inventointitietokanta 21.2.2008.
 
objektets element:  by; småhus; gårdsplan; bondgård; väg;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
Butsbackens bosättning. Maria Kurtén 2007
Butsbackens bosättning. Maria Kurtén 2007.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009