Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Helsingfors Nyland

Andelsrörelsernas och industrins Sörnäs

Gå till Museiverkets karttjänst: Andelsrörelsernas och industrins Sörnäs
Beskrivning
Elantos och centralaffären Osuustukkupauppas (OTK) monumentala förvaltningsbyggnader i rödtegel och de tillhörande livsmedelsproduktionsanläggningarna ligger i Sörnäs och speglar de kooperativa rörelsernas ställning och verksamhet under 1900-talet. Förvaltningsbyggnaderna vid Tavastvägen är ett synligt inslag i stadsbilden och har ett starkt symbolvärde. Industrikvarteren som sträcker sig till Sörnäs strand är viktiga industrihistoriska miljöer, byggda för livsmedelsproduktionen och detaljhandeln. På området finns också byggnader från den tidiga industrialiseringen som inleddes redan på 1800-talet.

De ideella andelslagen Elanto och OTK har under största delen av 1900-talet funnits bredvid varandra, mellan Tavastvägen och Sörnäs strandväg. De höga tornen på de rödtegelbyggda kontoren på hörntomterna markerar gränserna för andelslagens kvarter vid Tavastvägen. Bägge andelslagens främsta förvaltnings- och industribyggnader har ritats av arkitekt Väinö Vähäkallio.

Den landsomfattande centralaffären OTK:s viktigaste bevarade byggnadsgrupp förgrenar sig vid hörnet av Tavastvägen och Göksgränd. Här reser sig det tidigare huvudkontorets (1933) avrundade, nio våningar höga funktionalistiska torn. På Göksgränd ligger margarinfabriken från 1940-talet, den teknokemiska fabriken och kafferosteriet.

Tornet som markerar andelslaget Elantos hörn hör ihop med den klassicistiska, åtta våningar höga förvaltningsbyggnaden vars murliknande vägg fortsätter längs Ekogatan. I det huvudstadsbaserade andelslagets kvarter ligger bl.a. Elantos äldsta bageri från 1907 samt storbageriet och det sju våningar höga centrallagret från 1920-talet av Vähäkallio. Spannmålssilorna och grönsakslagret är från 1930- och 1940-talet. Kvarterets äldsta byggnad är den tidigare tändsticksfabriken från 1874.

I det tredje industrikvarteret vid Sörnäs strandväg ligger bl.a. Kokos Ab som tillverkade matfetter. Byggnadens äldsta del är från 1911. Här ligger också Kone Ab:s, Ab Gottfr. Strömbergs och Helsingfors kvarn Ab:s byggnader, synligast av dem de höga spannmålssilorna från 1941-50. Ab Strömbergs byggnader är från 1890- och 1910-talen.

När den ursprungliga industriverksamheten i Sörnäskvarteren lades ner i slutet av 1900-talet togs byggnaderna i bruk för andra ändamål. Merparten av dem används som bostäder, läroinrättningar och kontor. Trots att en del byggnader har rivits och nya har kommit till lever den varierande industrimiljön kvar på området.
 
Historia
Av estetiska skäl och på grund av brandfaran gick man på 1800-talet in för att bygga produktionsanläggningarna utanför stadsstrukturen. Till de tidiga industrianläggningarna i Sörnäs hörde Andsténs fajans- och kakelfabrik som grundades 1842 och låg i OTK:s kvarter, samt tändsticksfabriken från 1874, bevarad som byggnad i Elantos kvarter. Dessförinnan hade det endast funnits villatomter vid Sörnäs strand.

Industrialiseringen fick fart när Sörnäs hamn grundades och en järnväg byggdes mellan Böle och hamnen. Järnvägen öppnades 1863. Den andra huvudleden i huvudstadsregionens vägtrafik var Östra Chaussén (Tavastvägen). Från och med att den byggdes 1850 drog vägen upp en linje mellan industrins och arbetarnas kvarter: industriarbetsplatserna fanns öster om vägen i Sörnäs hamn och i närheten av järnvägen. Arbetarnas bostäder låg väster om vägen.

Andelsaffären Elanto och Helsingfors Andelshandel uppstod i början av 1900-talet som finska motsvarigheter till den internationella andelsverksamheten. Verksamheten i Finland igångsattes av övergången från det agrara samhället till det industriella och kommersiella. Flyttrörelsen gick från landsbygden till städerna.

Andelsaffären Elanto, huvudstadsområdets andelshandel, grundades 1905 som ett produktionsandelslag för bageribranschen. Andelsaffären skaffade en tomt vid Tavastvägen i Sörnäs 1906, nära hamnen och arbetarkvarteren. Tidigare hade det funnits bl.a. en tvålfabrik och en tändsticksfabrik på tomten. Den första produktionsanläggningen, bageriet, blev färdig 1907. Elanto växte snart till ett omfångsrikt konsumentkooperativ som bl.a. grundade bröd- och mjölkbutiker i så gott som varje stadsdel i huvudstadsregionen. Produktions- lager- och förvaltningsbyggnaderna på tomten i Sörnäs byggdes 1906–1955. De viktigaste byggnaderna blev färdiga på 1920- och 1930-talen. Merparten av dem ritades av arkitekt Väinö Vähäkallio. Han helhetsplan för kvarteret byggdes endast delvis. Den bågformiga linjen på tomtens sydöstra sida vid Fågelviksgränden följer den gamla strandlinjen. Backas gård i Helsingfors landskommun, en viktig del av Elantos produktionsverksamhet, köptes under första världskriget.

Arbetarandelshandlarna grundades av Osuustukkukauppa OTK, och parallellt med den grundades den ideella samarbetsorganisationen Kulutusosuuskuntien keskusliitto KK. Partiandelshandeln OTK började sin verksamhet 1918 genom att förmedla och producera varor för medlemsaffärer i hela landet. OTK köpte tomten norr om Elanto 1922. Tidigare fanns här Andsténs kakelfabrik och under en kort tid på 1910-talet Ab Lukko Oy. Innan OTK köpte tomten hade den östra delen sålts till Pargas Kalkbergs AB. Kakel- och låsfabrikens byggnader fick under de närmast följande åren sällskap av flervåningshus som ritades på KK:s byggnadsavdelning, bl.a. centrallagret (1927), margarinfabriken (1930), huvudkontoret (1933), kvarnbyggnaden (1935), teknokemiska fabriken och kafferosteriet (1939). Den planerade helheten i kvarteret byggdes bara delvis ut efter arkitekt Väinö Vähäkallios plan från 1926. Under sekelskiftet 2000 har här både rivits och byggts nytt. Kvarterets karaktär av förvaltnings- och industriområde har till stora delar försvunnit och ersatts av ett kontors- och bostadsområde. Till nybyggnaderna hör bostadshuset vid Tavastvägen, kvarterets fyra punktliknande höghus i kvartersmitten och Parteks huvudkontor vid Sörnäs strandväg på den s.k. betongfabrikens tomt.

Oy Kokos grundades 1910 för att producera matfetter av palmolja. Fabriksbyggnaden från 1911 är byggd i ett plan, med en tornbyggnad i fyra våningar. Fabriken byggdes ut 1912. Margarinfabrikens verksamhet upphörde 1926 och Kokos Oy:s fastighet köptes av Kone Oy. Den gamla margarinfabriken fick en våning till 1928. Byggnaderna runt gården byggdes 1935–1954. Stål- och glastaket som täcker gården är från 1948. Oy Maskin och Bro Ab:s separatorfabrik mitt emot kokosfabriken på Aspnäsgatan blev färdig 1916. Fabriken ritades av arkitekterna Armas Lindgren och Bertel Liljequist. Kone Oy:s verksamhet i fastigheten upphörde 1967.

Den växande staden och strukturförändringen inom industrin började inverka på Sörnäskvarteren i slutet av 1900-talet. Industritomterna hade blivit trånga och värdefulla och var olämpliga för 2000-talets industriella processer. Industrikvarteren fick nytt liv och började utnyttjas för bostads- undervisnings- och kontorsändamål, vilket i sin tur ledde till stora ombyggnader och rivningsarbeten i synnerhet i OTK:s kvarter.
 
Läs mer
Helsingin historia V:1, Helsinki 1962.

Sörnäisten eteläosan teollisuuskorttelit, rakennushistoriallinen selvitys. Helsingin kaupunginmuseo 1985.

Helena Hakkarainen, Lauri Putkonen (toim.), Helsingin kantakaupungin teollisuusympäristöt, Teollisuusrakennusten inventointiraportti. Helsinki 1996.

Irma Lounatvuori, Lauri Putkonen (toim.), Rakennusperintömme, Kulttuuriympäristön lukukirja. Helsinki 2001.

Aino Niskanen, Väinö Vähäkallio ja hänen toimistonsa, Arkkitehdin elämäntyö ja verkostot. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston tutkimuksia 2005/22 Arkkitehtuurin historia. Helsinki 2005.

Sari Schulman, Helsingin mylly - Kaikukatu 5 Sörnäisten rantatie 19. Senaatti, Arkkitehtitoimisto Sari Schulman Oy 2010.
 
objektets element:  gaturum; övrig administrativ byggnad; övrig industribyggnad;
omgivningens nuvarande karaktär:  stad;
 
Elantos kvarter i hörnet av Tavastvägen och Ekogatan. Hilkka Högström 2008
Elantos kvarter i hörnet av Tavastvägen och Ekogatan. Hilkka Högström 2008.
OTK:s kvarter vid Tavastvägen i Sörnäs. Hilkka Högström 2008
OTK:s kvarter vid Tavastvägen i Sörnäs. Hilkka Högström 2008.
Den tidigare kokosfabrikens fabriksbyggnad vid Sörnäs strandväg. Hilkka Högström 2008
Den tidigare kokosfabrikens fabriksbyggnad vid Sörnäs strandväg. Hilkka Högström 2008.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009