Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Helsingfors Nyland

Hoplax järnvägsstation

Gå till Museiverkets karttjänst: Hoplax järnvägsstation
Beskrivning
Hoplax järnvägsstation med sin stationsbyggnad från 1920-talet är ett representativt stationsområde som snabbt växte upp intill järnvägsbanan i huvudstadsregionen. Området var från början villadominerat och befolkningstätheten var tämligen hög.

Hoplax järnvägsstation som helhet omfattar stationsbyggnaden i jugendstil som är byggd i början av 1920-talet, den typiska vaktstugan med ekonomibyggnader som härstammar från början av 1900-talet då järnvägsbanan byggdes samt en stationspark.

Byggnaderna på stationsområdet utgör en del av de få hus som finns kvar i Hoplax av det tättbefolkade villasamhället Haga och den tid då Hoplax var en kommun. Stationen med två våningar i jugendstil är byggd i början av 1920-talet som station av klass III när hållplatsen i den växande förorten till följd av ökad befolkning och större trafik hade ersatts med en station . Av den gamla hållplatsen från början av 1900-talet finns en typisk enkel vaktstuga med ekonomibyggnader kvar i södra kanten av stationsområdet. Vaktstugan är den enda av sitt slag inom Helsingfors stads område.
 
Historia
Hoplax fick 1902 en hållplats vid Helsingfors–Karis-banan och den första stationen byggdes samma år efter ritningar av Bruno Granholm. När befolkningen i området ökade bildades 1906 ett tättbebyggt samhälle som tillhörde Helsinge socken. I takt med att förorten växte ökade också trafiken och Hoplax hållplats förvandlades år 1920 till en station av klass III. Den nya stationen ritades 1914 av Thure Hellström och färdigställdes 1921.
 
Läs mer
Sirkka Valanto, Suomen rautatieasemat vuosina 1857-1920- Museovirasto, rakennushistorian osasto. Julkaisu 11/1982.

Sirkka Valanto, Rautateiden arkkitehtuuri. Asemarakennuksia 1857-1941. Suomen rakennustaiteen museo 1984.

Sopimus valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta (YM, päätös 9.12.1998 diarionro 2/562/96).
 
objektets element:  byggdad för samfärdsel;
omgivningens nuvarande karaktär:  stad;
 
Hoplax järnvägsstation. Timo-Pekka Heima 2009
Hoplax järnvägsstation. Timo-Pekka Heima 2009.
Vaktstugan vid Hoplax järnvägsstation med gårdsbyggnad. Timo-Pekka Heima 2009
Vaktstugan vid Hoplax järnvägsstation med gårdsbyggnad. Timo-Pekka Heima 2009.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009