Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Raseborg Nyland

Skuru järnvägsstation och hamn

Gå till Museiverkets karttjänst: Skuru järnvägsstation och hamn
Beskrivning
Skuru järnvägsstation är en historiskt viktig trafikplats för industrin i västra Nyland, för bruken i Billnäs, Fiskars och Åminnefors samt för sjöfarten.

Den lilla stationen med ett mycket typiskt byggnadsbestånd för banan Åbo–Karis finns vid en knutpunkt med tanke på sjö-, å- och landsvägstrafiken, i en ådal vid änden av en havsvik. Byggnaden uppfördes 1898–1899 efter Bruno Granholms typritningar och är en station av klass IV. Stationen har utbyggts 1913. I anslutning till stationen finns två bostadskaserner med gårdsbyggnader och ett magasin

Vid Skuru station finns vårt lands första järnvägstunnel som byggdes 1896–1898. Stationsområdet har placerats i närheten av Skuru hamn och flera järnbruk, vilket har gjort godstrafiken avsevärt livligare. Fiskars fabrikers privata bana kan ännu observeras i form av en banvall.
 
Historia
Bruken i västra Nyland inverkade på dragningen av kustbanan Åbo–Helsingfors på så sätt att banan avsiktligen drogs genom dessa områden. Stationsbyggnaderna i Skuru och bansträckan Åbo–Karis färdigställdes 1899. Efter det att banan blivit färdig investerade staten stora summor också i hamnanläggningarna i Skuru. Längst inne i Pojoviken, vid en plats där Fiskars å och Svartå å bredvid varandra mynnar ut i havet, fanns från tidigare en lastningsplats, som användes av flera herrgårdar i området och från början av 1600-talet av järnbruken. Också den s.k. Stora Strandvägen passerade hamnplatsen. Efter det att järnvägen färdigställts blev Skuru vid sidan om Hangö och Lappvik den viktigaste hamnen i västra Nyland, och fick större betydelse än t.ex. Ekenäs.
 
Läs mer
Sirkka Valanto, Suomen rautatieasemat vuosina 1857-1920. Museovirasto, rakennushistorian osasto. Julkaisu 11/1982.

Mikko Härö, Läntisen Uudenmaan rakennusten ja maiseman kulttuurihistoriallinen inventointi. Läntisen Uudenmaan seutukaavaliitto 1993.

Sopimus valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta (YM, päätös 9.12.1998 diarionro 2/562/96).
 
objektets element:  byggdad för samfärdsel;
omgivningens nuvarande karaktär:  tätort;
 
Skuru järnvägsstation. Johanna Forsius 2007
Skuru järnvägsstation. Johanna Forsius 2007.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009