Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Karleby Mellersta Österbotten

Pedagogiet i Karleby och Rooska gården

Gå till Museiverkets karttjänst: Pedagogiet i Karleby och Rooska gården
Beskrivning
På rutstadsplaneområdet från 1660-talet i Oppistan i Karleby har några historiska märkesbyggnader bevarats. Pedagogiet från 1690-talet är veterligen våra städers äldsta skolbyggnad och en profan träbyggnad. Rooska gården som finns i grannskapet och tillhörde en förmögen redare i Karleby är ett borgarhus i sten från början av 1800-talet. Pedagogiet och Rooska gården med omgivningar är i museibruk.

Pedagogiet är ett skolhus med säteritak som är målat i rödmylla och representerar karolinsk barock och dess bottenplan är en parstuga med förstuga. Rekonstruktionen av timmerstugans ursprungliga utseende på 1960-talet avspeglar det pedagogiska restaureringsidealet. Till pedagogiehelheten hör ett tidigare bostadshus i sten från 1818 som tillhörde rektorn och ett tvåvåningshus eller det s.k. Lassanderska huset från 1748 som är ett av de äldsta bevarade husen i Karleby. Timmerbyggnaden i två våningar som innehafts av köpmannasläkter har flyttats till sin nuvarande plats från Gustav Adolfsgatan.

Rooska gården som Anders Roos den yngre lät uppföra 1813 var det tredje stenhuset i Karleby stad och länge det största och ståtligaste privata huset i staden. I husets övre våning verkade stadens första övre elementarskola, som inledde sin verksamhet 1861. Huset som är i två våningar och har mansardtak har drag från rokokon och nyklassicismen.

Samtidigt med huvudbyggnaden på Rooska gården byggdes vid tomtens norra kant ett saltmagasin, vars andra våning är gjord av sten efter den brand som härjade i staden 1860. Saltmagasinets fasad var rappade redan i sitt ursprungliga utseende. Insidan har ombyggts till små kontorsrum och ett utställningsrum.
 
Historia
Redan 1634 finns ett omnämnande om den skola som verkade i Karleby och som staden svarade för. Pedagogiets byggnad i Karleby byggdes i form av borgerskapets dagsverken 1695–1696, då det tidigare skolhuset som var stadens första hade konstaterats vara i dåligt skick. Ritningarna till den nya byggnaden beställdes från Stockholm. Pedagogiet gav elementär utbildning, varefter de mest förmögna kunde fortsätta sina studier i trivialskolan i Vasa eller Uleåborg. En orsak till att det ståtliga skolhuset uppfördes i Karleby torde ha varit en förhoppning om att trivialskolan skulle ha flyttats från Vasa till Karleby.

Pedagogiets norra stuga var i skolans användning medan den södra var en sal för synoder, i vilken man höll prästmöten. Förstugan torde ha använts som bostad av skolans lärare. Pedagogiets skolsal användes av lägre elementarskolan till 1867. Byggnaden fungerade efter det här bland annat som natthärbärge för fattiga, blev på nytt skola för en kort tid på 1890-talet, och i början 1900-talet omvandlades byggnaden till museum och bibliotek. På 1960-talet rekonstruerades byggnaden och fick ett utseende som motsvarade det ursprungliga.

Den separata lärarbostad som fanns på pedagogiets tomt konstaterades 1813 vara i dåligt skick och köpman Anders Roos, vars nya stadshus just hade blivit färdigt, fick i uppdrag att komma med ritningar för en ny tegel- och stenbyggnad. Ritningarna godkändes av Överintendentsämbetet i Stockholm och byggnaden färdigställdes 1816–1818.

Elementärundervisningen reformerades med en kejserlig förordning 1841, varefter pedagogiet omvandlades till en lägre elementarskola. I staden framlades 1838 ett förslag om att grunda en trivialskola. År 1861 förordnades att en övre elementarskola skulle grundas i Karleby och skolan inledde sin verksamhet i övre våningen i Rooska gården. Övre elementarskolan fungerade i Rooska gården till 1866, då dess nybyggnad blev färdig, och den lägre elementarskolan flyttade till den övre elementarskolans tidigare lokaler i Rooska gården.

Rooska gården byggdes sannolikt efter de stockholmska ritningarna. Karleby var vid mitten av 1800-talet tack vare tjärhandeln och båtbyggerierna en av de rikaste städerna i Finland och i staden byggdes på 1700- och 1800-talen ett stort antal bostadshus för borgerskapet samt offentliga byggnader. Utöver de stenhus som Anders Roos den yngre lät bygga uppfördes i staden under början av 1800-talet inte andra stenhus, men det blev allmännare att timmerhus överdrogs med rappning för att likna stenbyggnader.

Raden av ekonomibyggnader på Rooska gården förstördes i stadsbranden 1860, och det magasin i tegel som fanns söder om huvudbyggnaden revs på 1950-talet. I huvudbyggnaden fanns banklokaliteter 1960. År 1963 köpte staden huset och i övre våningen öppnades ett konstmuseum. Byggnaden totalrenovererades på 1980-talet under ledning av arkitekt Krister Korpela, och då restaurerades vissa målningar inomhus och dörröppningar återplacerades till sina förmodade ursprungliga platser.
 
Läs mer
Aimo Halila, Suomen kansakoululaitoksen historia 1-2. 1949.

Axel Mickwitz, Sylvi Möller, Kokkolan kaupungin historia 1. Kokkolan kaupunki. Kokkola 1951.

Gabriel Nikander, Kokkolan kaupungin historia 2. Kokkolan kaupunki. Kokkola 1945.

Henrik Lilius, Renlundin museotalo Kokkolassa. Suomen Museo 1967.

Sylvi Möller, Kokkolan kaupungin historia 3. Kokkolan kaupunki. Kokkola 1970.

Henrik Lilius, Suomalaisen koulutalon arkkitehtuurihistoriaa. Kehityslinjojen tarkastelua keskiajalta itsenäisyyden ajan alkuun. Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 83. 1982.

Krister Korpela, Roosin talo. Rakennushistoriallinen selvitys. 1984. Painamaton.

Kristina Ahmas, Kokkolan rakennuskulttuuria ja kulttuurimaisemia. Kokkolan kaupunki 1992.
 
objektets element:  bostadshus i stad; skola; museum;
omgivningens nuvarande karaktär:  stad;
 
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009