Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Helsingfors Nyland

Gardeskasernen

Gå till Museiverkets karttjänst: Gardeskasernen
Beskrivning
Gardets kasernkvarter hade ett stort nationellt symbolvärde som en historisk miljö för den finska militären, först som Gardets kasern och senare som säte för försvarsministeriet och huvudstaben. Kvarterets byggnader återspeglar på ett imponerande sätt den arkitektoniska utvecklingen och byggnadernas anpassning för militära ändamål under två sekel.

Från 1800-talet finns ännu kvar huvudbyggnaden, som är ritad av C.L. Engel. De andra kvarvarande ursprungliga byggnaderna är före detta internatet för underofficerare samt tvätteriet. På 1950-talet planerades omfattande nybyggnader varav två kontorsbyggnader och centralpaviljongen uppfördes vid Fabiansgatan, samtliga ritade av arkitekt Revell.

Officersbyggnadens exceptionellt distingerade fasad med en relief i trofémotiv bildar kvarterets huvudfasad mot Kaserntorget. Den nyklassicistiska kasernarkitekturen och torget i mitten, som ingick i grundplanen för huvudstaden, avspeglar de mål och medel som varit aktuella under den tidiga byggnadsfasen i huvudstaden och som syftat till att skapa en imponerande miljö.

Söder om Gardets kasernområde i Observatoriebergets sluttning står manegebyggnaden med sin relief av hästhuvud i en stil som anpassats till exteriören. Trots att byggnadens ursprungliga interiör inte finns kvar är den ett praktfullt exempel på vår militärarkitektur från senare hälften av 1800-talet.
 
Historia
Den finska armén grundades 1812. År 1818 inrättades en särskild träningsbataljon som placerades i huvudstaden. En kasern byggdes för bataljonen i södra kanten av Förstadstorget, numera Kaserntorget, enligt ritningar av C.L. Engel. Under tidigare stadier av huvudstadsplanerna hade kvarteret reserverats för en teater, som genom ett nytt beslut tilldelades en annan plats. Bostäderna, officersflygeln som kasernkvarteters huvudfasad mot torget samt manskapsflygeln vid Fabiansgatan färdigställdes så att bataljonen vid årsskiftet 1824–1825 fick flytta till Helsingfors från sin provisoriska förläggning i Tavastehus. Den andra manskapsflygeln vid Kaserngatan som ingick i Engels plan byggdes på 1840-talet efter nya ritningar som utarbetats under ledning av E.B. Lohrmann. Den inkvarterade bataljonen hade 1829 befordrats till Livgardets truppavdelning.

Under ett utbyggnadsskede i slutet av 1800-talet uppfördes ett internat 1891 för underofficerare med familjer bl.a. med verkstäder och ett proviantförråd i bottenvåningen. År 1889 färdigställdes ekonomibyggnaden med bageri, tvätteri och bastu. Byggnaderna hade ritats vid Överstyrelsen för allmänna byggnader. De murades av tegel med tegelfasader.

Under första hälften av 1900-talet användes byggnaderna för inkvartering av Gardets bataljon (ursprungligen Vita gardet). Byggnaderna från Engels tid skadades svårt under bombningarna i februari 1944. Manskapsflygeln vid Fabiansgatan revs, men officersflygeln byggdes om och blev ett ämbetshus för försvarsministeriet och huvudstaben. Den nuvarande byggnaden består i själva verket av ämbetshuset från 1950-talet med Engels officersflygel som fasad.

Den senaste betydande utbyggnadsfasen grundade sig på en arkitekttävling som arrangerades under senare delen av 1950-talet och resulterade i två ämbetshus vid Fabiansgatan samt en gårdspaviljong med matsal och möteslokaler. Byggnaderna färdigställdes på 1960-talet och för ritningarna svarade arkitekterna Viljo Revell och Heikki Castrén.

På innergården i kvarteret avtäcktes 1881 ett monument till minnet av Finska gardets soldater som stupade vid intagningen av byn Gornyi Dubnjak under det rysk-turkiska kriget 1877–1878. Monumentet har ritats av arkitekt F.A. Sjöström och tillverkats vid Stigells stenhuggeri i Helsingfors.

Manegen på södra sidan av Gardeskvarteret färdigställdes år 1877 och användes som övningsplats för kavalleriet och infanteriet. Byggnaden är känd som Gardesmanegen och tillhörde inte det intilliggande kasernområdet. Ritningarna utarbetades vid Överstyrelsen för allmänna byggnader. Manegen ombyggdes till ett garage under åren 1949–1952 vilket medförde ändringar i manegehallens våningsindelning som även påverkade fasaden. Visserligen bevarade byggnaden till största delen sitt yttre som är typiskt för en manegebyggnad.
 
Läs mer
Viljo Revell, Heikki Castrén, Kaartin kasarmi, Arkkitekti 1961:12.

Halila Aimo, Suomen Rakennushallinto 1811-1961, Helsinki 1967.

Tervasmäki, Vilho, Puolustushallinto sodan ja rauhan aikana 1939-1978, Puolustusministeriön historia II, Hämeenlinna 1978.

Sinisalo, Jarkko, Helsingin harjoituspataljoonan kasarmi 1818, Carl Ludvig Engel 1778-1840. Näyttely Helsingin tuomiokirkon kryptassa 7.8.-14.9.1990. Helsinki 1990.

Arkkitehtitoimisto Okulus Oy; Kaartin kasarmi. Suomalaisen pataljoonan upseerirakennus. Rakennushistoriaselvitys 2007. Tilaaja: Puolustushallinnon rakennuslaitos.

Arkkitehtitoimisto Okulus Oy; Kaartin kasarmi, F-rakennus. Rakennushistoriaselvitys 2012. Tilaaja: Puolustushallinnon rakennuslaitos/Senaatti-kiinteistöt

Arkkitehtitoimisto Okulus Oy; Kaartin maneesi. Rakennushistoriaselvitys 2013.
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt.

Arkkitehdit Mustonen Oy; Kaartin kasarmikortteli. Korttelihistoriaselvitys 2016.
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt.

Arkkitehdit Mustonen Oy; Kaartin kasarmin virastosiipi. Suppea rakennushistoriaselvitys 2016. Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt.

Arkkitehdit Mustonen Oy; Kaartin kasarmin keskuspaviljonki. Suppea rakennushistoriaselvitys 2016. Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt.

Arkkitehdit Mustonen Oy; Kaartin kasarmin punatiilirakennukset. Suppea rakennushistoriaselvitys 2017. Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt.
 
objektets element:  kasern; torg;
omgivningens nuvarande karaktär:  stad;
 
Gardeskasernen, huvudfasaden mot Kaserntorget. Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Marit Henriksson 2018
Gardeskasernen, huvudfasaden mot Kaserntorget. Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Marit Henriksson 2018.
Gardeskasernen, Kaserngatan. Timo-Pekka Heima 2009
Gardeskasernen, Kaserngatan. Timo-Pekka Heima 2009.
Gardeskasernen, kontorshuset mot Fabiansgatan. Timo-Pekka Heima 2009
Gardeskasernen, kontorshuset mot Fabiansgatan. Timo-Pekka Heima 2009.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009