Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Helsingfors Nyland

Domarby gård

Gå till Museiverkets karttjänst: Domarby gård
Beskrivning
Domarby gård är en av de officersgårdar som uppförts i Helsingforsregionen till följd av Sveaborgs inverkan och gårdens huvudbyggnad är ett exempel på en gustaviansk herrgårdstyp som byggts efter Carl Wijnblads modellbok.

Domarby gård med sin gamla herrgårdsbyggnad och ekonomibyggnader från 1900-talet samt sin park bildar en helhet som är typisk för herrgårdskulturen kring Vanda å. Till Domarby gård leder från Gammelstaden i söder en gammal väg, som säkert tidigare fortsatt över Vanda å till Staffansby och där förenats med den egentliga "Tavastvägen".

Den gustavianska huvudbyggnaden på Domarby gård byggdes 1790 och gårdsbyggnaderna är från samma tid. Byggnaden har låg stomme och mansardtak och är murad i tegel. I enlighet med den ursprungliga ritningen finns på gårdsområdet både huvudbyggnad och fyra symmetriskt placerade flygelbyggnader, samtliga ursprungligen med mansardtak. Tre av flygelbyggnaderna har bevarats till våra dagar. Ett stenstaket med portar avskiljer ekonomigården från gårdstunet. Till herrgården hör också en trädgård med kvarter från samma tid som och en park från början av 1800-talet. Förvaltarens timrade bostadshus och byggnaderna på fägården finns norr om herrgården är från slutet av 1800-talet.

På Domarby gårds område finns av huvudstadsregionens befästningar från första världskriget stödjepunkt XV, ställning 1 och 2. Man kan fortfarande se det öppna skjutfältet som bildades av gårdens åkrar. I anslutning till ställning 1 söder om herrgården finns skyttegravar och den enda täckta maskingevärsställningen som har bevarats intakt samt två utkiksposter och ett skyddsrum. I samtliga har stålbalkarna i taken bevarats, som i de flesta fall har sprängts loss för utvinning av metallskrotet i dem.
 
Historia
Byns namn Domarby är känt redan från medeltiden. Det äldsta omnämnandet är från 1417. Domarby gård grundades mitt i en gammal bondby. Då ägdes gården av major Magnus Brunow.

Herrgårdskulturen i Helsingforsregionen utvecklades som en följd av byggnadsarbetena på Sveaborg. Officerskåren köpte herrgårdar och andra marker, byggde nya byggnader på dem och fick också extra förtjänster genom produktionen vid de kalkbrott, sågar, tegel- och kakelfabriker (på finska kakelitehden, ska väl vara kaakelitehtaiden) som officerarna grundade under denna tidsperiod då byggnadsverksamheten var livlig.

Fältkamrer Johannes Weckström köpte Domarby gård 1781. Den nuvarande huvudbyggnaden som han lät bygga färdigställdes senast 1790. I enlighet med den ursprungliga planen omfattade gårdsområdet utöver huvudbyggnaden fyra symmetriskt placerade flygelbyggnader. Arkitekturen i huvudbyggnaden på Domarby gård följde exemplet från fortifikationsofficer Carl Wijnblads modellbok. De modellböcker som Wijnblad sammanställde påverkade på sin tid bostadsarkitekturen i hela riket. Under Weckströms tid anlades också herrgårdens trädgård med kvarter.

Köpmannen Jacob Kavaleff köpte herrgården 1845. Hans avkomlingar sålde stället 1917 till Helsingfors stad, men familjen bodde kvar till slutet av 1950-talet. Herrgårdens huvudbyggnad restaurerades till ett museum 1960–1961 utgående från arkitekt Terttu Laines ritningar. Till sin fasad och till sina färger fick den samma utseende som i slutet av 1700-talet. Museet öppnades för allmänheten 1962. Helsingfors stad sköter och odlar herrgårdens marker. Herrgårdens före detta stall och ladugård används numera av ridskolor.
 
Läs mer
Helmi Helminen-Nordberg, Tuomarinkylän museo Tuomarinkylän kartanossa. Osma 1962-63. Helsinki 1964.

Bo Lönnqvist, Vanhoja kartanoita Helsingin seudulla. Schildts 1995.

Sirkku Laine, Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Helsingissä. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisu 1996:3.

Anne Finnilä, Tuomarinkylän kartano. Tuomarinkylän museo. Näyttelyluettelo 1997.
 
objektets element:  herrgård; museum; park; ekonomibyggnad;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
Huvudbyggnaden på Domarby gård. Saara Vilhunen 2007
Huvudbyggnaden på Domarby gård. Saara Vilhunen 2007.
Flygelbyggnad på Domarby gård. Saara Vilhunen 2007
Flygelbyggnad på Domarby gård. Saara Vilhunen 2007.
Stall och hästinhägnad vid Domarby gård. Saara Vilhunen 2007
Stall och hästinhägnad vid Domarby gård. Saara Vilhunen 2007.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009