Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Sandhamn, Helsingfors. På 1950-talen uppförda flervåningshus. Bild: Museovirasto 2016