suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
Raseborg Nyland
Raseborgs slott
Beskrivning
Raseborgs slott tjänade som västra Nylands militära och administrativa centrum från 1370-talet fram till 1550-talet. Förutom den feodala förvaltningen hade slottet till uppgift att övervaka sjöfarten och handeln på Finska viken. Under samma tid var Borgå förvaltningscentrum för östra delen av Nyland.

Raseborgs slott är uppfört på en holme vid vattenleden till Karis. Nu för tiden ligger slottet i södra delen av Snappertuna-Fagervik ådal i en krok av Raseborgsån. Slottsruinen ligger på en hög slät klippa. En handelsplats har troligen funnits på slottets östra sida.

Uppgifterna om slottets tidiga historia är knappa. Ringmuren som följt klippöns linjer kan härstamma från slutet av 1300-talet. Under 1400-talet byggdes det ursprungliga stenslottet till med två förborgar och ett stort runt torn.
 
Historia
I de historiska källorna omnämns Raseborgs slott första gången 1378. Sannolikt påbörjades uppförandet av slottet i mitten av 1370-talet. Ringmuren kompletterades med tornen på de norra och sydvästra sidorna. I det andra byggnadsskedet under 1400-talet skapades en fyrkantig slottsgård genom att rumslängor uppfördes på dess östra och västra sidor. Ringmuren förhöjdes med det dubbla och försågs med tegel. Under det tredje skedet, sannolikt från 1470-talets början, byggdes ett runt torn. Senast i slutet av 1400-talet anlades en undervattenspalissad kring hela slottet för att förhindra fartyg att nå fram till slottsmurarna.

Kung Gustav Vasa ansåg att Raseborgs slott låg på en ofördelaktig plats och utsåg 1528 Ekenäs till ny centralort för området. Slottet övergavs slutgiltigt på 1550-talet efter att städerna Helsingfors och Ekenäs grundats.

Restaureringen av slottsruinen påbörjades 1890. Slottet ansågs vara ett fornminne i enlighet med fornminnesförordningen från år 1883 och ett värdefullt turistmål. Restaurerings- och rekonstruktionsarbeten har utförts i olika etapper, bl.a. på 1930- och 1960-talen. Efter 1970-talet har restaureringen fokuserats på att skydda byggnaderna och åskådliggöra slottets historia.
 
Läs mer
Knut Drake, Raseborgs ruiner. Vägledning utgiven av Raseborgs Gille rf. Ekenäs 1959.

Kastelholma - Kuusisto - Raasepori. Helsinki 1972.

Knut Drake, Raseborg: gråstensmurarna berättar sin historia. Ekenäs 1991.

C.J. Gardberg, P.O. Welin, Finlands medeltida borgar. Esbo 1993.

Mikko Härö, Läntisen Uudenmaan rakennusten ja maiseman kulttuurihistoriallinen inventointi. Läntisen Uudenmaan seutukaavaliitto. Tammisaari 1993.

Henrik Ekberg, I borgens skugga. Västnyland från forntid till nutid. Västnyländska kultursamfundets skrifter nr 7 2006.
 
objektets element:  fästning; fornlämning;
omgivningens nuvarande karaktär:  kulturlandskap;
 
sänd respons om RKY-objektet
 
publicerat 22.12.2009
 
till början

Raseborgs slott.

Raseborgs slott.
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Raseborgs slott
 
© Museiverket 2009