suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
Vanda Nyland
Sottungsby och Håkansböle gård
Beskrivning
Sottungsby är en typisk nyländsk by som uppkommit under medeltiden längs å- och sjödalarna, där det har skett förhållandevis små ändringar i stamgårdarnas placering efter storskiftet och nyskiftet. Sottungsby och det omgivande kulturlandskapet har en välbevarad ursprunglig karaktär och bebyggelse. Den äldsta bebyggelsen härstammar delvis från 1700-talet. I söder gränsar byn till Håkansböle gårds historiska miljö.

Gårdarna i Sottungsby ligger på kullar i en smal dalsänka. Stamgårdarnas byggnadsbestånd placerar sig i huvudsak på den medeltida bytomten på bägge sidor om bäcken längs bystråket. Den äldsta bevarade ekonomibebyggelsen härstammar från 1700-talet medan merparten är från sekelskiftet 1800/1900. Gammal bebyggelse representeras av gårdarna Nygård, Nygårds, Uusitalo, Kullobacka och Kuppis. Många huvudbyggnader har stomme från 1700-talet.

Håkansböle gård är belägen på kullarna söder om Kormängsbäcken. Den nuvarande arealen är omkring sex hektar. Den två våningar höga huvudbyggnaden i trä, ritad 1905 av arkitekt Armas Lindgren, omges av en herrgårdspark som delvis härstammar från 1780-talet, anlagd efter ritningar av Svante Olsson. Den välbevarade jugendinteriören och rumsdispositionen representerar ett allkonstverk av främsta slag enligt jugendepokens ideal. På området finns bostads- och ekonomibebyggelse som är äldre än huvudbyggnaden. Norr om parken finns ett åttkantigt lusthus (”mutterhuset”), som gårdens dåvarande ägare Johan Sederholm låtit uppföra inför Gustav III:s besök år 1775. Söder och öster om huvudbyggnaden ligger ekonomi- och ladugårdsbyggnader samt tjänstefolksbostäder.
 
Historia
De tidigaste bosättningarna i Helsinge uppkom längs Helsingån (nuv. Vanda å). Även Sottungsby var med sina stora odlingsarealer och 13 hemman en av de större byarna i Helsinge på 1550-talet. Håkansböle gård är byggd på en plats där det funnits en medeltida by.

Håkansböle gård har anor från 1600-talet då gården fick frälserätt och säterifrihet. Via Håkansböle löpte en vägförbindelse från Stora Strandvägen till Östersundom kapell. På 1700-talet ägdes herrgården av den förmögna köpmannen Johan Sederholm i Helsingfors. Anders Lorenz Munsterhjelm som ägde herrgården på 1800-talet lät plantera en ekallé och uppföra ekonomibyggnader. På den tiden var gårdens areal ca 900 hektar. På 1860-talet inrättade Munsterhjelm ett oljeslageri i Dickursby som sedan dess utvecklats till en storskalig färgindustri.

Arkitekt Armas Lindgren fick i uppdrag göra ritningar för en renovering av huvudbyggnaden från 1800-talet. Han övertygade dock ägaren från 1905, Arvid Sanmark, om att ett nybygge var nödvändigt. Den nya huvudbyggnaden blev färdig 1908. Ekonomibyggnader uppfördes och parken iståndsattes. År 2005 övergick herrgården i Vanda stads ägo.
 
Läs mer
Eino Jutikkala ja Gabriel Nikander (toim.), Suomen kartanot ja suurtilat. Helsinki 1939.

Tauno Perälä, Helsingin maalaiskunnan historia I 1865-1945, 1965.

Rakennuskulttuuri Vantaalla. Inventointi 1981. Kuntasuunnitteluvirasto C24:1981. Vantaa 1981.

Markku Kuisma, Helsingin pitäjän historia II 1550-1713, Vantaan kaupunki 1990.

Markku Kuisma, Helsingin pitäjän historia III 1713-1865, Vantaan kaupunki 1991.

Håkansbölen kartano. Päärakennuksen rakennushistoriaselvitys. Arkkitehtitoimisto Schulman Oy 2007 (painamaton).

Andreas Koivisto, Vårt Sottungsby. Sotunkimme. Sotungin Kyläyhdistys ry, Sottungs Byaförening rf. 2011.
 
objektets element:  herrgård; by; park; bondgård;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
sänd respons om RKY-objektet
 
publicerat 22.12.2009
 
till början

Byamiljö i Sottungsby.

Byamiljö i Sottungsby.

Håkansböle gård.
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Sottungsby och Håkansböle gård
 
© Museiverket 2009