suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
Sibbo Nyland
Hindsby
Beskrivning
Bystrukturen i Hindsby är ytterst välbevarad. Hindsby ligger på en landskapsmässigt dominerande plats i Sibbo ådal och är en representant för den tidigmedeltida svenska bebyggelsen.

Hindsby hör till de äldsta byarna i Sibbo ådal. Placeringen av boningshusen norr om byvägen och ekonomibyggnaderna på sydsidan fortsätter de medeltida principerna för husgruppering. Bosättningens läge, byns struktur och det öppna odlingslandskapet återspeglar en situation som på få förändringar när förmodligen har varit den samma ända sedan medeltiden. Merparten av byns byggbestånd härstammar från sekelskiftet 1800/1900.

Hindsby ligger i Sibbo ådal i förgreningen mellan Byabäcken och Sibbo å, på åns västra strand på en terrass på åsryggen. Bosättningen ligger alltjämt på den medeltida bytomten norr om vägen. Byvägen har kvar linjeföringen vid bytomtens kant och skiljer gårdsplan och ekonomigårdar från varandra. Husen har haft mindre tomter med rior söder om vägen. De öppna rummen i ådalens odlingslandskap runt byn är utgående från det historiska kartmaterialet likadana som före slutet av 1700-talet.
 
Historia
Den svenska bebyggelsen slog sig ner i södra delen av Nyland under tidig medeltid, vid sådana lermarker som hade bildats av det forntida Litorinahavet. Hindsby är en av de äldsta byarna i Sibbo och en av socknens 14 moderbyar. De första skriftliga uppgifterna om byn härstammar från 1425. Utgående från namnforskningen har man antagit att byn uppstod redan innan området tillägnade sig kristendomen. På en storskifteskarta från 1768 har den öst-västliga byplatsen 12 hus som fördelar sig på två grupper om sex. Hovgård representerar en gammal och i byn sällsynt frälsegård från medeltiden. Hovgård stod redan på 1600-talet utanför bytomten på sin nuvarande plats ovanom denna.
 
Läs mer
Paul Nyberg, Sibbo sockens historia I. Intill början av 1700-talet. Helsingfors 1931.

Paul Nyberg och Bror Åkerblom, Sibbo sockens historia II. 1700-1868. Helsingfors 1950.

Arja Rantanen ja Christer Kuvaja, Sipoon pitäjän historia vuoteen 1868. 1 ja 2 osa. Sipoon kunta 1994.

Sipoon kunnan kulttuuriympäristö- ja rakennusperintöselvitys. Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy. Ympäristötoimisto Oy. Sipoon kunta 2006.

Itä-Uudenmaan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys (RAKU). Itä-Uudenmaan liitto, Itä-Uudenmaan maakuntamuseo, Museovirasto. Itä-Uudenmaan liitto julkaisu 90, 2007.
 
objektets element:  by; gårdsplan; bondgård; väg;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
sänd respons om RKY-objektet
 
publicerat 22.12.2009
 
till början
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Hindsby
 
© Museiverket 2009