suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
Jakobstad Österbotten
Pedersöre kyrka och Kyrkostrand
Beskrivning
Pedersöre medeltida kyrka, som utvidgades under 1780-talet, hör till den gustavianska stenarkitekturens viktigaste byggnader i Finland. Kyrkan med omgivning har varit centrum för en vidsträckt medeltida storsocken.

Till sin grundplan är kyrkan en likarmad korskyrka med ett västtorn som har en hög spetsig spira. Östra gaveln har dorisk portik som är lika hög som långhuset. Fönstren och dörröppningarna samt de yttre hörnen framhävs av en rustik rappning. Sakristian ligger i vinkeln mellan östra och norra korsarmen. Kyrkorummet har ett enhetligt tunnvalv av bräder och innerväggarna är indelade i pilastrar och har försetts med bjälklag med triglyfer. Altaret med sitt skrank är beläget i det sydvästra hörnet och mittemot i det nordvästra hörnet finns predikstolen, till vilken man kommer direkt från sakristian.

Bottenvåningen i klockstapeln, som är av österbottnisk typ, är gjord av sten. Den byggdes under ledning av Thomas Rijf och Matts Honga under åren 1769-1775. En av kyrkklockorna i klockstapeln är från år 1488 och har sannolikt tillverkats i Tallinn. Klockan fanns ursprungligen i Åbo domkyrka, varifrån Jacob de la Gardie skaffade den 1615 och donerade den till Pedersöre kyrka, som låg i hans förläning.

I nordöstra hörnet av kyrkogårdens stenmur finns ett åttkantigt benhus som uppfördes år 1775 under ledning av Thomas Rijf.

Kyrkostrandens gamla bebyggelse finns på den motsatta sidan om landsvägen som löper förbi Pedersöre församlingens kyrka. Trots nybebyggelsen har området bevarat sin forna karaktär. En betydelsefull grupp kyrkstugor har bevarats på området, vilka ännu i början av 1900-talet var vanliga invid kyrkobyggnaderna. Kyrkstugorna beboddes av långväga kyrkobesökare. De äldsta byggnaderna är från mitten av 1700-talet. Lämningar av stenbryggor som tillhört båtlag från skärgården finns kvar vid stranden. På den öppna platsen vid kyrkan finns socknens gamla lånemagasin samt en tingsstuga av stock.
 
Historia
Pedersöre medeltida kyrka som bildar stommen till dagens kyrka var en gråstenskyrka med västtorn där det enskeppiga välvda kyrkorummet bars upp av väggpilastrar.

Förebilden för den höga spånbeklädda tornspetsen torde ha varit Storkyrkans torn i Stockholm, tillverkat på 1490-talet. Kyrkan utvidgades till en korskyrka åren 1787-1795 under Jacob Rijfs ledning. Kyrktornets spets förstördes i en brand år 1985, då även interiören utsattes för svåra skador. Kyrkan renoverades efter arkitekt Erik Kråkströms ritningar.
 
Läs mer
Åke Sandholm, Något om en medeltida kyrkklocka och dess öden. Acta Campanologica 4/1973.

Svenska Österbottens historia IV. Vasa 1983.

Lars Pettersson, Kyrkor och klockstaplar i svenska Österbotten. Svenska Österbottens historia V. Vasa 1985.

Markus Hiekkanen, The Stone Churches of the Medieval Diocese of Turku. Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 101. 1994.

Markus Hiekkanen, Suomen keskiajan kivikirkot. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1117. 2007.
 
objektets element:  begravningsplats; klockstapel; kyrka; by; tingshus; lånemagasin; småhus;
omgivningens nuvarande karaktär:  kyrkby;
 
sänd respons om RKY-objektet
 
publicerat 22.12.2009
 
till början

Pedersöre kyrka och Kyrkostrandens bybosättning.

Pedersöre kyrka.
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Pedersöre kyrka och Kyrkostrand
 
© Museiverket 2009