suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
Nykarleby Österbotten
Socklothällans fyr- och lotssamhälle
Beskrivning
Socklothällans fyr- och lotssamhälle bildar en välbevarad helhet med tidsmässigt olika skikt. Byggnaderna speglar på ett intressant sätt hur den tekniska utrustningen och säkerheten inom sjöfarten utvecklats.

Ön Socklothällan, som ligger mellan Nykarleby och Jakobstad, består av Socklothällan och Hällgrund, vilka vuxit ihop på grund av landhöjningen. Socklothällan är en gräsbevuxen klippö och Hällgrund är en ö bestående av blockmark och tät lövskog. Till områdets historiska byggnadsbestånd hör en båk, uppförd 1824, en lotsstation byggd 1911 och en fyrkonstruktion från år 1903. På ön finns även några fiskestugor.

Socklothällans båk är ett 21,4 meter högt oktogonalt trätorn. Dess översta tredjedel är vitmålad och den nedre delen är rödmålad. Bredvid båken finns en lotsstation i en våning. Till den gulmålade lotsstationens uthusbyggnader hör ett utedass samt ett båtskjul i båthamnen. På klipporna i båthamnen har lotsarna ristat in anteckningar som gällt vattennivån.

På Hällgrunds norra strand finns en fyr som står på ett korsverksfundament av järn och som underhölls av lotsarna. Till den nästan 13 meter höga fyren leder en stig med stenbeläggning.

Mellan Socklothällan och Hällgrund finns även en liten stenbro som har förbindelse med stigen. På Socklothällans stränder finns kummel byggda av stora stenar. De fungerar som vägvisare för sjöfarare.
 
Historia
Båken på Tornskär var redan i slutet av 1600-talet ett sjömärke vid farleden in mot Nykarleby från väster. Då farleden började bli för grund byggde borgarna i staden en båk vid den norra farledens mynning på Socklothällan. Staten inlöste båken och lotsplatsen med dess byggnader år 1848. En ny lotsvaktarstuga uppfördes på ön år 1876. Det fanns två vakthavande lotsar på Socklothällan som lotsade fartyg till Alös redd och Stubbens och Mässkärs lotsplatser. Lotsverksamheten på ön upphörde på 1950-talet.

Finlands första ledfyrar byggdes år 1883, så även ledfyren på Socklothällan. Fyren lyftes av allt att döma år 1903 upp på det tio meter höga korsverksfundamentet av järn och ändrades till en gasfyr.
 
Läs mer
Seppo Laurell, Suomen majakat. Nemo. Merenkulkulaitos 1999.

Pohjanmaan merellinen perintö. Pohjanmaan liitto 2001.

Harri Nyman, Meriväylien rakennusperintö. Toim. Marja-Leena Ikkala. Museoviraston rakennushistorian osaston raportteja 21. Museovirasto 2009.
https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelmapalvelut/Julkaisut/merivaylien-rakennusperinto.pdf (haettu 21.9.2018).
 
objektets element:  lotsstation; fyr;
omgivningens nuvarande karaktär:  havsområde;
 
sänd respons om RKY-objektet
 
publicerat 22.12.2009
 
till början

Stenbron mellan Socklothällan och Hällgrund, båk och lotsstation på bakgrund.

Socklothällans båk och lotsstation.

Hällgrunds fyrkonstruktion.
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Socklothällans fyr- och lotssamhälle
 
© Museiverket 2009