suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
Kristinestad Österbotten
Yttergrunds fyr- och lotssamhälle
Beskrivning
Yttergrunds fyr är både till exteriören och till interiören och tekniskt sett en av våra bäst bevarade historiska fyrbyggnader. Objektets kulturhistoriska värde ökas ytterligare av fyrpersonalens byggnader samt av den gamla lotsstationen. Yttergrund är fortfarande en fungerande havsfyr.

Fyrtornet hör till den grupp av järnfyrar som byggdes i slutet av 1800-talet. Som byggnad är den dock exceptionell och har inte några byggnadshistoriska motsvarigheter. Fyren på Yttergrund är ett 43,6 meter högt torn med en stomme av stål och beklädd med järnplåtar. Den står på ett cirka två meter högt granitfundament på en klippholme som heter Södra Yttergrund. Fyrens ljusanordning består av två ovanpå varandra ställda Fresnell-linsanläggningar jämte teknisk apparatur.

Fyrpersonalens byggnader finns på södra sidan om fyren. Den yngsta byggnaden har stått klar 1931, men gårdsplanens byggnader från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet har uppförts enligt typritningar. Runt byggnadsgruppen finns tecken på småskaliga odlingar och stengärdesgårdar som kommit i dagen vid röjning.

Väster om fyren finns lotsvaktsstugan jämte uthus. Byggnaden härstammar från tiden innan fyren byggdes och är till utseendet en typisk 1800-tals vaktstuga. Till lotsstugan hör en segelbod i sitt historiska skick.
 
Historia
Bottenhavets kust, speciellt i omgivningen kring Sideby, hörde ännu under andra hälften av 1800-talet till de mörkaste områdena med tanke på Bottenvikens sjöfart. Den år 1880 grundade fyrkommittén föreslog även att ett fyrtorn av järn skulle uppföras på holmen Storbådan (Kasa). Till byggnadsplats valdes dock den tre sjömil längre norrut belägna ön Södra Yttergrund, där det redan tidigare fanns en lotsplats med tillhörande byggnader.

Maskin- och Brobyggnads Aktiebolaget i Helsingfors fick entrepenadarbetet år 1890. Ljusanläggningarna beställdes från firman Barbier & Co i Paris. Den färdiga fyren var den högsta i Norden. Ljuset på Yttergrund tändes för första gången 18.9.1892. Fyren restaurerades till sitt 100-årsjubileum.

Byggnaderna avsedda för fyrmästaren och två fyrvaktare blev likaså klara i början av 1890-talet. På sommaren 1931 ändrades fyren till en gasfyr och då indrogs två fyrvaktartjänster. År 1963 automatiserades fyren och samtidigt lämnade de övriga fyrvaktarna sin post. Lotsverksamheten upphörde på ön under 1920-talet.
 
Läs mer
Seppo Laurell, Suomen majakat. Nemo. Merenkulkulaitos 1999.

Harri Nyman, Meriväylien rakennusperintö. Toim. Marja-Leena Ikkala. Museoviraston rakennushistorian osaston raportteja 21. Museovirasto 2009.
https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelmapalvelut/Julkaisut/merivaylien-rakennusperinto.pdf (haettu 21.9.2018).

Seppo Laurell, Valo merellä - Ljuset till havs. Suomen majakat 1753-1906. Finlands fyrar. John Nurmisen Säätiö. John Nurminens Stiftelse. Porvoo 2009.
 
objektets element:  lotsstation; fyr; gårdsplan;
omgivningens nuvarande karaktär:  havsområde;
 
sänd respons om RKY-objektet
 
publicerat 22.12.2009
 
till början

Yttergrunds fyr var Nordens största då den byggdes.
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Yttergrunds fyr- och lotssamhälle
 
© Museiverket 2009