Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Ingå Nyland

Barösunds farled

Gå till Museiverkets karttjänst: Barösunds farled
Beskrivning
Den historiska farleden längs Finska vikens norra strand löper via Barösund i Ingå skärgård, varifrån även rutten till Tallinn avgrenat sig. Som knutpunkt för vattentrafiken är Barösund jämförbart med Hangö udd eller Porkala udd. Det mångsidiga byggnadsbeståndet invid farleden består av gamla bonde- och fiske- och lotshemman samt av villor, pensionat och sommarstugor från slutet av 1800-talet.

Barösund är ett cirka sex kilometer långt, på det smalaste stället cirka 50 meter brett sund i sydväst-nordostlig riktning. Sundet ligger i de norra delarna av Ingå skärgård mellan Barölandet och Orslandet. Till sundet hör, såväl historiskt som landskapsmässigt, vattenområdet på dess norra sida. Stränderna vid sundet är dels klippiga och skogbevuxna, dels låga och lummiga. Invid farleden öppnar sig åkerlandskap som sträcker sig mot holmarnas inre delar. Vid farleden har funnits flera lotsstationer. Vaktstugan som byggts enligt typritningar finns kvar och är belägen på en klippig udde, omgiven av skog i östra delen av Barösund. På sin öppna plats bildar den ett landmärke vid farleden. Försvarsverken från Gustav III:s krig vittnar om farledens militärpolitiska betydelse. Områdets äldsta bebyggelse ligger koncentrerat kring Jutans och Ors hemman samt byarna Ors och Barö.
 
Historia
Barösund omnämns redan i en känd, dansk farledsbeskrivning från 1200-talet . Enligt denna löpte havsrutten in mot sundets mynning från sydost. I kartor från 1600-talet kan man se att farleden till Porkala gick genom detta sund. Farleden hade även militärisk betydelse och längs denna byggdes försvarsverk under Gustav III:s krig, då även sjöslag fördes i området.

Områdets fasta bosättning omnämns i skriftliga källor redan under 1500-talet. Bönderna i det närliggande området var ägare till lotshemman från 1500-talet till 1850-talet, då skötseln av havsfarleder överfördes på kronan. I hörnet av Barölandet fanns en tullstation från 1650-talet till början av 1800-talet. Lotsstationen som sedan 1857 funnits på Stångholmen flyttades år 1876 till Skansudden. I början av 1900-talet uppstod Ors bycentrum vid Hycklesundet, vid sundets smalaste ställe, till vilket hörde två skolbyggnader, ett föreningshus, en post samt en andelshandel. På området började man uppföra villor och pensionat i slutet av 1800-talet.
 
Läs mer
Artur Grönberg: Barösund: ett bidrag till kännedomen om svenskbygdens historia. Helsingfors 1933.

Henrik Cederlöf, Farleder och lotsplatser i Ekenäs skärgård. Ekenäs 1986.

Mikko Härö, Läntisen Uudenmaan rakennusten ja maiseman kulttuurihistoriallinen inventointi. Läntisen Uudenmaan seutukaavaliitto 1993.

Ericsson, Christoffer H.; Grönholm, Christoffer; Kockberg, Mats, Barösund. Schildt 2006.

Harri Nyman, Meriväylien rakennusperintö. Toim. Marja-Leena Ikkala. Museoviraston rakennushistorian osaston raportteja 21. 2009.
https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelmapalvelut/Julkaisut/merivaylien-rakennusperinto.pdf (haettu 8.1.2019).
 
objektets element:  villa; by; lotsstation; fornlämning; bondgård;
omgivningens nuvarande karaktär:  havsområde;
 
Hycklesundet är sundets smalaste ställe. Sinikka Kärkkäinen 2018
Hycklesundet är sundets smalaste ställe. Sinikka Kärkkäinen 2018.
Barösund. Sinikka Kärkkäinen 2018
Barösund. Sinikka Kärkkäinen 2018.
Barösunds farled. Sinikka Kärkkäinen 2018
Barösunds farled. Sinikka Kärkkäinen 2018.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009