Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Jakobstad Österbotten

Östanlid sanatorium

Gå till Museiverkets karttjänst: Östanlid sanatorium
Beskrivning
Östanlid sanatorium är exemel på hur kunskapen om sjukvård har inverkat på sjukhusarkitekturen under de första årtiondena under 1900-talet. Östanlid sanatorium som byggts på torr momark representerar högklassig, funktionalistisk planering.

Östanlid enhetliga sanatoriummiljö, omgiven av tallskog, finns nära Jakobstads centrum, i stadsdelen Östanpå. Med hänsyn till sitt läge och sin arkitektur är det ett gott exempel på de tuberkulossanatorier som på 1930-talet uppfördes i Finland. Man var av den åsikten att alla förutsättningar för ett tillfrisknande fanns i denna ljusa sanatoriebyggnad på sandåsen med dess friska luft.

Sanatoriets huvudbyggnad som ritats av arkitekt Ragnar Wessman är en monumental funktionalistisk byggnad. Västra flygeln med sina balkonger och vilorum går i samma stil som sanatoriet i Pemar som Alvar Aalto ritade. Områdets nio byggnader består utöver av sanatoriet även av bostadshus för läkarna och sköterskorna samt av ekonomibyggnader.

Sanatoriet är fortsättningsvis i sådan användning som väl motsvarar den ursprungliga.
 
Historia
I slutet av 1800-talet ökade dödligheten i lungsot och i början av 1900-talet byggdes ett flertal små tuberkulossanatorier och vårdinrättningar på initiativ av kommuner och organisationer. Särskilt livligt var byggandet av sanatorier på 1920- och 1930-talen tack vare tuberkulosförordningen från år 1927 och lagen om statsstöd till kommunala tuberkulossanatorier och sinnessjukvårdsanstalter från år 1929.

Sanatorierna uppfördes på torr momark, där luften var frisk och torr. Solljusets inverkan på tillfrisknandet beaktades genom att placera byggnaden och patientrummen optimalt med tanke på naturligt ljus. I vården ingick även hallvila, och därför är stora vilohallar och balkonger typiska arkitektoniska element.

Ett tuberkulossanatorium för svenska Österbotten planerades allt sedan år 1927 för 150 vårdplatser. Arkitekt Axel Mörne gjorde ritningar som ändå aldrig realiserades. Byggnadsarbetena på sanatoriet inleddes år 1938 enligt ritningar av medicinalstyrelsens överarkitekt Ragnar Wessman. Som tomt valdes en tallås i Östanpå i Jakobstad. Andra föreslagna placeringar var Kovjoki, Korsholm eller Vasa.

Sanatoriets huvudbyggnad stod färdig år 1940 och sanatoriet invigdes den 28 december 1940. Byggnadsbeståndet omfattade också bl.a. en kontorsbyggnad och ett bostadshus för underläkarna, bostadsutrymmen för sjuksköterskorna, en bostad för gift personal jämte ekonomibyggnader och ett kapell. Byggnadsbeståndet i området kompletterades ännu på 1940-talet med en överläkarbostad och ett bostadshus för bitr.läkare.

Under krigsåren tjänade Östanlid som militärsjukhus och därefter som tuberkulossjukhus tills Östanlid på 1970-talet blev en del av Vasa sjukvårdsdistrikt. Sjukhuset renoverades åren 1986-1989. Samfundet Folkhälsan i Finland köpte Östanlid sjukhus år 2003. Huvudbyggnaden renoverades åren 2003-2008.
 
Läs mer
Bror Åkerblom, Pedersöre historia III. Jakobstad 1971.

Lennart Brander, Östanlid 50 år. Sjukvård på Östanlid 1941-1990. Vasa sjukvårdsdistrikt kommunalförbund, Östanlid sjukhus 1990.

Östanlid – förslag till generalplan. Samfundet Folkhälsan Östanlid. Arkitekturbyrå Roger Wingren 2003.
 
objektets element:  sjukhus, sanatorium;
omgivningens nuvarande karaktär:  stad;
 
Östanlids sanatoriums huvudbyggnad. Tuija Mikkonen 2007
Östanlids sanatoriums huvudbyggnad. Tuija Mikkonen 2007.
Östanlids sanatoriums område. Sirkkaliisa Jetsonen 2008
Östanlids sanatoriums område. Sirkkaliisa Jetsonen 2008.
Bostadshus för bitr. läkare vid Östanlids sanatorium. Huset är från år 1947. Tuija Mikkonen 2007
Bostadshus för bitr. läkare vid Östanlids sanatorium. Huset är från år 1947. Tuija Mikkonen 2007.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009