Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Borgå Nyland

Skärgårdsbyar i Borgå

Gå till Museiverkets karttjänst: Skärgårdsbyar i Borgå
Beskrivning
På de stora öarna Emsalö, Vessölandet och Pellinge utanför Borgå finns en hel del välbevarad bybosättning kvar längs de gamla byavägarna, bl.a. i Bengtsby, Sondby och Londböle samt i Söderby och Österby i Pellinge. Bybosättningen hänför sig till de gamla lotshusen och sjöfartstraditionen i Finska viken. Skärgårdsbyarnas byggbestånd består av typiska byggnader från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, bondgårdar, backstugor och villor samt skolor och föreningshus.

Byarna på Emsalö ligger vid vägen i östra kanten av ön. Särskilt väl har den gamla bystrukturen bevarats i Bengtsby i Varlax, där största delen av byggbeståndet härstammar från tiden för 1940-talet. I Bengtsby ligger husen i rad på båda sidorna av vägen, men också på östra sidan av byn finns gammal bosättning kvar invid stranden. Det gamla FBK-huset i Bengtsby finns kvar i skogen på västra sidan av byavägen. Traditionella gårdsområden finns bl.a. på Rönnbacka, Storspiks, Hummas, Spakis, Nygrann, Nybacka och Nilsas gårdar. Skolbyggnaden är från början av 1900-talet och föreningshuset Midgård från år 1912.

På Vessölandet har byarna Sondby och Londböle bevarat sin traditionella tättbebyggda karaktär. De främsta enstaka miljöerna i Sondby är det gamla militärhuset Skeppars från 1800-talet med sina bodar samt huvudbyggnaderna på Nedre Kärras, Backas och Nystubacken. De små åkrarna omringar byn och gränsar i söder till havet och i öst och väst till ängar längs små bäckar.

I skärgårdsbyn Pellinge har bybosättningen inrättat sig i vägarnas skärningspunkt. Byalandskapet präglas av avlånga bondgårdar från början av 1900-talet med sadeltak (Vävars, Nybondas, Smeds, Nedra Brandts). Bybosättningen i Österby fördelar sig på två backar, på åsen och Yrjasbacken. Mellan husgrupperna finns små odlingsområden. Byn har ett föreningshus från sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talet och en folkskola.
 
Historia
Svenska nybyggare anlände till den nyländska kusttrakten under de första seklen av 1000-talet.

Byarna Varlax, Bengtsby, Orrby och Emsalö på ön Emsalö uppstod på 1560-talet vid den nuvarande vägen längs kusten. Bengtsby var den enda byn som inte låg alldeles invid stranden. De fem husen i byn fanns redan på den tiden i stort sett på den nuvarande byplatsen vid vägen.

Bytomten Sondby hade säte längst inne i Hemviken på samma plats där Skeppars och Kärras hus står i dag. Sondby var en by där de 6 husen låg i en tät rad invid byavägen. Londböle var på 1700-talet ett frälsehemman som senare växte till en gruppby på den nuvarande platsen. Byarnas åkrar låg redan på 1700-talet på de nuvarande platserna kring byarna.

Pellinge förekommer i skriftliga källor från år 1431. Enligt byförteckningen från 1560-talet hade Pellinge sammanlagt 13 hus.
 
Läs mer
Göran Selén, Porvoon pitäjä kautta aikojen 1-2. Porvoon maalaiskunta 1996-97.

Teija Ahola, Pellingin saariston kulttuuriympäristöselvitys. Selvitystyö Ahola. Porvoon kaupunki 2008.

Seppo Laurell, Valo merellä-Ljuset till havs. Suomen majakat 17753-1906. Finlands fyrar. John Nurmisen Säätiö. John Nurminens Stiftelse. Porvoo 2009.
 
objektets element:  by; bondgård; ekonomibyggnad;
omgivningens nuvarande karaktär:  kulturlandskap;
 
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009