suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
Kaskö Österbotten
Sälgrunds fyr, lotsstation och Laxhamn
Beskrivning
Sälgrunds fyrsamhälle speglar fiskeriets anor från medeltiden samt lots- och fyrverksamheten längs Bottniska viken. Sälgrunds fyr från år 1875 är ett markant landskapselement och en viktig symbol för Kaskö stad och dess sjöfartstraditioner.

Sälgrunds fyr vid inloppet till Kaskö sund är en av de fjorton fyrar med stentorn som uppfördes på 1800-talet. Liknande runda fyrtorn har bevarats bl.a. på Marjaniemi fyr på Karlö och på Säbbskär i Luvia. Fyrtornet är 27,3 meter högt. Fyrens ursprungliga silhuett har förändrats till följd av att tornet förstärktes med ett betongskal år 1935. Invändigt har byggnaden bevarats i ursprungligt skick. Fyren är automatiserad, men det ursprungliga Fresnel-linssystemet finns kvar.

Fyrvaktarbyggnaderna är bevarade. De är byggda enligt typritningar och motsvarar bebyggelsen på andra fyrar från 1800-talet. Stora invändiga ombyggnader har gjorts på fyren. Efter automatiseringen av fyren har fyrvaktarbostaden byggts om till lotsstation och har påbyggts med ett våningsplan. Den gamla källaren har byggts om till kraftstation. Byggnadernas placering motsvarar den ursprungliga situationen. Nära fyren finns dessutom ruinerna av en gammal signalfyr.

Vid östra stranden ligger öns gamla fiskehamn, Laxhamn, där även öns första lotsstuga var belägen.
 
Historia
På Kaskövattnen idkades bondeseglation redan på medeltiden. Den långsmala ön Sälgrund vid södra inloppet till Kaskö sund hade en skyddad naturhamn.

Borgarna i Kaskö hade hand om lotsverksamheten och utmärkningen av farlederna. På Sälgrund, vid den södra farleden till Kaskö, restes i början av 1700-talet ett sjömärke av upptornade stänger, en s.k. spira. Enligt uppgift fanns det två lotsar på Sälgrund år 1760.

Ansvaret för farlederna norr om Sideby övertogs av staten 1848–1849. År 1850 ersattes spiran med en åttkantig båk och i närheten byggdes ett bostadshus med kammare och kök för lotsarna. Båken ersattes år 1875 med Finlands första petroleumdrivna fyr, ritad av Hampus Dahlström. En lotsstuga i två våningar blev färdig 1921. I samband med att fyren automatiserades 1967 uppläts det gamla fyrvaktarhuset till lotsverksamheten och lotsstugan revs.
 
Läs mer
Hilding Nissén, Sjöfarten. Kaskö stads historia. 1983.

Seppo Laurell, Suomen majakat. Nemo. Merenkulkulaitos 1999.

Harri Nyman, Meriväylien rakennusperintö. Toim. Marja-Leena Ikkala. Museoviraston rakennushistorian osaston raportteja 21. Museovirasto 2009.
https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelmapalvelut/Julkaisut/merivaylien-rakennusperinto.pdf (haettu 21.9.2018).

Seppo Laurell, Valo merellä-Ljuset till havs. Suomen majakat 1753-1906. Finlands fyrar. John Nurmisen Säätiö. John Nurminens Stiftelse. Porvoo 2009.
 
objektets element:  lotsstation; fyr; småhus; småhamn;
omgivningens nuvarande karaktär:  havsområde;
 
sänd respons om RKY-objektet
 
publicerat 22.12.2009
 
till början
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Sälgrunds fyr, lotsstation och Laxhamn
 
© Museiverket 2009