Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Ingå Nyland

Degerby kyrkby

Gå till Museiverkets karttjänst: Degerby kyrkby
Beskrivning
Degerby kyrkby är med avseende på skala, funktioner och byggnadsbestånd en liten lantlig kyrkoby i en jordbrukssocken med anor från början av 1900-talet. Här finns en kyrka, ett kommunhus, föreningshus, butiker och bostadshus med brutna tak.

Ingå socken vid den nyländska kusten frigjorde sig kyrkligt och administrativt exceptionellt sent, först vid sekelskiftet 1800-1900.
Kommunens centrum ligger på en flack kulle mitt i ett vidsträckt åkerlandskap som öppnar sig längs ån. Stora Strandvägens södra sträckning går som en ryggrad genom byn. På bergskullarna kring byn finns gravkummel från bronsåldern.

Byns medelpunkt är långkyrkan med gaveltorn från 1930-talet ritad av arkitekten Bertel Liljeqvist. Kring kyrkan ligger en begravningsplats från 1860-talet. Byggnadsbeståndet i byn är typiskt för en kyrkoby på landsbygden. Det består av lantgårdar, stugor, kommunstuga, bybutik, föreningshus och sparbank, vilka är från slutet av 1800-talet och i huvudsak från 1900-talets första årtionden. Det nyare byggnadsbeståndet är i huvudsak anpassat till äldre byggnader, men på 2000-talet byggdes det en bensinstation i närheten av byn.

Degerby kyrkby är en del av det mera vidsträckta nationellt värdefulla landskapsområdet Degerby-Pikkalaån-Palojoki.
 
Historia
Byn Degerby fick sin bosättning på medeltiden och byn korsas av Stora Strandvägen, den viktigaste medeltida vägen. I början av Nya Tiden, på 1560-talet, fanns det fyra gårdar i byn. Ett eget predikohus fick Degerby på 1740-talet och på 1860-talet blev Degerby en kapellförsamling. Församlingen blev självständig år 1913.

Huvuddelen av Degerbyområdet kom att höra till det sk. Porkalaområdet, som 1944 arrenderades till Sovjetunionen. Den del av Degerby kommun som blev utanför arrendeområdet, införlivades 1946 med Ingå. Det arrenderade området införlivades med Ingå efter att det återbördats till Finland 1956.

Den nuvarande tegelkyrkan med gaveltorn stod färdig år 1933 och är ritad av Bertel Liljeqvist. Kyrkan renoverades efter Porkalaparentesen åren 1956-58. Efter att stamväg 51 dragits blev den gamla vägen en lokal väg. Invid den nya vägen söder om byn byggdes i början av 2000-talet en bensinstation och långtradarparkering. Det vidsträckta åkerlandskapet präglas av modernt intensivt jordbruk och nybyggen som kommit till efter Porkkalaparentesen.
 
Läs mer
Bertel Liljeqvist, Degerbyn kirkko. Arkkitehti 1932.

Suomen asutus 1560-luvulla. Kartasto. Suomen historiallinen seura. Käsikirjoja VII. 1973.

Suomen asutus 1560-luvulla. Kyläluettelot. Helsingin yliopiston historian laitos. Julkaisuja n:o 4. 1973.

Ingå 650 år, Ingå 1988.

Mikko Härö, Läntisen Uudenmaan rakennusten ja maiseman kulttuurihistoriallinen inventointi. Läntisen Uudenmaan seutukaavaliitto 1993.

Berit Malmström & Synnove Malmström (toim.), Kyrkorna i Degerby. Från predikohus till sockenkyrka. Västnyländska Kultursamfundet r.f. 2007.
 
objektets element:  kyrka; by; fornlämning; övrig administrativ byggnad; småhus; föreningshus; bondgård; väg;
omgivningens nuvarande karaktär:  kyrkby;
 
Degerby kyrkby. Museovirasto / Museiverket 2018
Degerby kyrkby. Museovirasto / Museiverket 2018.
Degerby kyrka. Museovirasto / Museiverket 2018
Degerby kyrka. Museovirasto / Museiverket 2018.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009