Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Helsingfors Nyland

Småhusområdet i västra Hertonäs

Gå till Museiverkets karttjänst: Småhusområdet i västra Hertonäs
Beskrivning
Småhusområdet i västra Hertonäs är ett bostadsområde från återuppbyggnadstiden, ovanligt välbevarat till sin stadsplan, sitt byggnadsbestånd och sin miljö. Områdets sammanhållna karaktär kommer sig av en bra balans mellan den naturliga miljön, de planerade trädgårdarna, gaturummet och den enhetliga byggnadsskalan, trots att bebyggelsen är baserad på individuella ritningar.

Västra Hertonäs avgränsas i väst av Hertonäs höghusområde och i öst av Österleden. Bostadsområdet som är omsorgsfullt anpassat till den omväxlande bergiga miljön består av 120 småhus, ett fåtal radhuslängor och ett skolhus från slutet av 1940-talet in på 1950-talet.

Området har två kvartersparker, rikligt med träd i naturbestånd och obebyggda bergsklackar. Tomterna kantas av häckar och terrasserade stödmurar. De grönskande trädgårdarna och de slingrande gatorna skapar en omväxlande miljö. De enligt byggbestämmelserna uppförda husen har individuell variation bl.a. i placeringen av förstukvisten och i fråga om fasadmaterialen med träpanel, puts och tegel.

I västra delen av småhusområdet finns två radhuslängor från 1949 på var sin sida om Björnvägen, uppförda efter ritningar av arkitekterna Jorma Järvi och Toivo Jäntti. Radhuslägenheterna är avskilda från varandra med brandmur. Träkomponenterna levererades av Puutalo Oy.

I västra utkanten av området står en skola i en tvåvåningsbyggnad från år 1952 vars proportioner är anpassade till småhusområdet. Skolan vars huvudentré har ett betongskärmtak i fartfylld form är en värdig representant för arkitekt Jorma Järvis högklassiga skolarkitektur.
 
Historia
Hertonäs gård och dess ägor övergick i Helsingfors stads ägo år 1919. Under slutet av 1800-talet hade villa- och arbetarbebyggelse uppkommit på herrgårdens strandområden i västra Hertonäs. De mellersta delarna var till största delen skogbevuxna och bergiga.

Helsingfors stadsplanearkitekt Birger Brunila ritade år 1940 en stadsplan för västra Hertonäs, som i stora drag motsvarar den faktiska tomtindelningen och gatunätet. I planritningarna hörde västra Hertonäs till ett större bostadsområde med olika slag av bostäder, lägenheter, radhus och egnahem, med tanke på arbetarbefolkningen i Hertonäs industriområde. Efter andra världskriget inkorporerades området med Helsingfors och stadsplanen stadfästes. Småhustomternas trädgårdsstadsinspirerade planer ritades av Helsingfors stads trädgårdskonsulent Elisabeth Koch. Västra Hertonäs blev en av de finaste och mest särpräglade miljöer Koch ritat. Områdets skogiga karaktär matchades av att gatorna uppkallades efter skogens djur.

De första egnahemshusen i västra Hertonäs kom till 1946 och området utbyggdes till största delen på 1950-talet. Tomter arrenderades främst av arbetar- och medelklassfolk. Husen ritades vanligen av byggmästare och ganska få var baserade på typhusritningar. Typhusen vid Lovägen är ritade av arkitekt Veikko Leistén.

Småhusområdet i västra Hertonäs omges av en zon med lägenhetsbebyggelse från 1950-talet. Parallellt med småhusområdet löper Österleden, motorvägen österut som började anläggas på 1950-talet och blev färdig 1962.
 
Läs mer
Lauri Putkonen, Herttoniemen rakennettu ympäristö, Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 1994:23.

Sädevirta Sirkka, (toim. Riitta Salastie), Korsutieltä Näätäkujalle, Helsingin jälleenrakennuskauden pientaloalueet, Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston selvityksiä 2003:11, Helsinki 2003.

Leena Makkonen, Opintiellä, Helsinkiläisiä koulurakennuksia 1880-1980, Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2004: 12, Helsinki 2004.
 
objektets element:  planerat område; gaturum; bostadshus i stad; skola; gårdsplan;
omgivningens nuvarande karaktär:  stad;
 
Småhus i västra Hertonäs. Hilkka Högström 2008
Småhus i västra Hertonäs. Hilkka Högström 2008.
Småhus i västra Hertonäs. Hilkka Högström 2008
Småhus i västra Hertonäs. Hilkka Högström 2008.
Skola i Hertonäs. Hilkka Högström 2008
Skola i Hertonäs. Hilkka Högström 2008.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009