Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Raseborg Nyland

Grabbacka adelsborgs ruin och Gösbackavikens odlingslandskap

Gå till Museiverkets karttjänst: Grabbacka adelsborgs ruin och Gösbackavikens odlingslandskap
Beskrivning
Ruinen efter Grabbacka adelsborg, vägsträckningen och byarna samt Gösbackavikens odlingslandskap utgör ett representativt och mångsidigt kulturlandskap från medeltiden. Om bosättningens långa historia och områdets centrala läge vittnar otaliga fornlämningar från järnåldern.

Odlingslandskapet öster om Läppträsket i Karis avgränsas av backar. Här finns betydande bosättningshistoriska element från förhistorisk tid till medeltid. På de forna holmarna och skären i området, som under förhistorisk tid bildade en havsvik, finns flera fornborgar, bosättnings- och gravområden från järnåldern bevarade. Den viktigaste konstruktionen från historisk tid är ruinen efter Grabbacka adelsborg med anor från medeltiden. Invid borgen är Stora Strandvägens s.k. förbindelseväg dragen. På backkrönet i utkanten av odlingslandskapet ligger byarna Västanby och Finnbacka med sina bondgårdar.

Grabbacka adelsborg ligger på krönet av en bergsklippa invid vägen till Snappertuna vid östra kanten av Gösbackavikens odlingslandskap. Av borgen kvarstår rester av den välvda källarvåningen. Huvudbyggnaden på Grabbacka, som ligger intill ruinen, stod färdig på 1860-talet och fick sin nuvarande form på 1930-talet. Grabbacka skola i tegel står invid landsvägen och den stod färdig år 1916.

Huvudbyggnaden i två våningar och loftboden på Snobbers i Västanby härstammar från sekelskiftet 1700-1800. På Barkars och Klockars finns gammalt byggnadsbestånd bevarat. Från den krokiga byvägen öppnar sig vackra vyer över ängssluttningarna.

På Finnbacka bybacke, som har en synlig plats i odlingslandskapet, ligger gårdarna Mankers, Knuts och Lamboas med gammalt välbevarat byggnadsbestånd. På Mankers finns en huvudbyggnad från början av 1800-talet och ekonomibyggnader.

Grabbacka adelsborgs ruin och Gösbackvikens odlingslandskap ingår i det mera vidsträckta nationellt betydelsefulla landskapsområdet Snappertuna-Fagervik.
 
Historia
Under förhistorisk tid utgjorde den nuvarande odlingsslätten ännu en havsvik. Läget i skärningspunkten mellan havsvikar, åar och den första Salpausselkäåsen erbjöd området goda förbindelser till lands och till sjöss. Således hade Karis redan under järnåldern en tät bosättning. Traktens järnåldersfynd, boplatser, borgberg och gravar är koncentrerade till holmar i havsviken och strändernas höjder. På medeltiden gick Stora Strandvägen genom Karis och i socknen byggdes borgarna Junkarsborg, Raseborg och Grabbacka.

Grabbacka som byggdes intill Stora Strandvägens förbindelseväg är en av de fyra borgar i sten som i slutet av 1400-talet uppfördes i Västra Nyland. Borgen byggdes sannolikt efter ett påbud från år 1483, då drottning Margaretas förbud att bygga borgar och torn i sten upphävdes. Man antar att domaren i Raseborgs östra härad, Måns Andersson Grabbe, var byggherre. Säteriets sista byggnadsskede, som förknippats med Erik Arvidsson Stålarm, har daterats till mitten av 1500-talet. Efter en brand år 1672 lämnades byggnaden att förfalla.

I Västanby fanns på 1560-talet fyra gårdar. I Finnbacka fanns på 1600-talet tre gårdar medan platsens äldsta bosättning troligen är från slutet av 1500-talet.
 
Läs mer
Suomen asutus 1560-luvulla. Kartasto. Suomen historiallinen seura. Käsikirjoja VII. 1973.

Suomen asutus 1560-luvulla. Kyläluettelot. Helsingin yliopiston historian laitos. Julkaisuja n:o 4. 1973.

Timo Alanen ja Saulo Kepsu (toim.), Kuninkaan kartasto Suomesta 1776-1805. SKS 505, Tampere 1989.

Mikko Härö, Läntisen Uudenmaan rakennusten ja maiseman kulttuurihistoriallinen inventointi. Läntisen Uudenmaan seutukaavaliitto. Tammisaari 1993.
 
objektets element:  skola; fornlämning; bondgård; ekonomibyggnad; väg;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
Grabbacka adelsborg ruin. Hannu Vallas 1998
Grabbacka adelsborg ruin. Hannu Vallas 1998.
Gösbackavikens odlingslandskap. Mikko Härö 2007
Gösbackavikens odlingslandskap. Mikko Härö 2007.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009