Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Helsingfors Nyland

Försvarsmaktens 1930-talsarkitektur i Helsingfors

Gå till Museiverkets karttjänst: Försvarsmaktens 1930-talsarkitektur i Helsingfors
Beskrivning
Försvarsmaktens 1930-talsarkitektur utnyttjade tidens nyaste arkitektoniska utveckling och internationella influenser. Byggnaderna anpassades till arméns nya byggbehov och till finska förhållanden. I Helsingfors hör militärsjukhuset Tilkka, bilkompaniets kasern i Edesviken och kadettskolan i Sandhamn till den internationella organisationen DOCOMOMO:s förteckning över betydande modern finsk arkitektur. Dessutom ingår soldathemmet i Koria och Immola kasern i Imatra. Den finska försvarsmaktens progressiva arkitektur uttrycker ett behov av att också genom arkitekturen ge en bild av en dynamisk försvarsmakt och ett modernt land.

Den nio våningar höga, ljusrappade huvudbyggnaden som tillhör militärsjukhuset Tilkka karaktäriseras av de halvrunda balkongerna som går runt huvudtrappan. Byggnaden är planerad utifrån tidens principer och således funktionellt utformad med rationell rumsanvändning, genomtänkt logistik och tekniska tillämpningar, något som också återspeglas i exteriören.

Patientrummen på vårdavdelningarna har stora fönster och ligger i de sju översta våningarna av den höga huvudbyggnaden där tillgången till ljus och luft är bäst. Servicefunktionerna ligger på andra sidan om mittgången. Hissarna och hisstrummorna utgjorde en ett trafiknät i höjdled bl.a. till köket och tvätteriet nedanför vårdavdelningarna. Den fyra våningar höga flygelbyggnaden inrättades för behandlingsrum (poliklinik, laboratorier, operationsavdelning). Operationsavdelningen har en rumsindelning som är unik i Finland: runt den åttahörniga centralhallen finns fyra operationssalar och mellan dem steriliseringsrum för instrument.

Byggnadens fem våningar höga utbyggnad från 1965 byggdes som en förlängning av flygelbyggnaden från 1930-talet och följer den tidens principer för rumsindelning. Servicefunktionerna ligger på ena sidan om mittgången medan patientrummen och balkongerna ligger söder om gången. Kontorsflygeln på andra sidan om huvudbyggnaden är också från 1960-talet, liksom den låga flygeln i Mannerheimvägens riktning som bl.a. har hyst ett militärapotek. Sjukhusbyggnadens ursprungligen öppna omgivning har senare detaljplanerats och byggts om för bostads- och kontorsbruk.

Edesvikens bilkompani känns igen på den ljusa kasernbyggnaden med bandfönster. Flygeln mot Mechelingatan består av manskaps- och servicerum, medan flygeln mot Norra Hesperiagatan utnyttjas som huvudstab och för undervisningsändamål. Undervisningslokalerna och matsalen ligger i de nedersta våningarna. Förläggningsstugorna i de övre våningarna har vida och ljusa korridorer och kan också användas som övnings- och uppehållsrum för manskapet. Det rymliga garaget har en bensinstation som är vänd mot innergården och avslutas med en bensinpump under ett elegant skärmtak. Verkstaden, senare använd som musikerskola och soldathem, avgränsar gården vid tomtens norra sida.

Den framväxande tekniken och motoriseringen märks i de arkitektoniska lösningarna i bilkompaniets kasernbyggnad och återspeglas också i exteriören. Organiseringen av tomten, gården och byggnaderna har utgått från smidiga trafikarrangemang för bilar och manskap. De uttänkta körbanorna, vändradierna, placeringen av parkerings- och servicefunktionerna samt deras relation till byggnaderna vid ingångarna har inspirerat till runda och böjda former. I synnerhet kasernen och garaget kan i sin funktionalitet liknas vid ett slags maskiner. Rummens hierarki framgår av deras storlek, uppläggning och placering, men också i detaljer, material och byggnadsdelar. Huvudtrappan pryds av en lejonrelief och en målning av en världskarta från 1935.

Kadettskolans strama byggnader i Sandhamn, de stora skol-, fest och matsalsbyggnaderna samt de mindre byggnaderna med kasern, kursbyggnad, bostadshus och stall omger den tallbevuxna gården. Av rummen i interiören kan man speciellt lyfta fram gymnastiksalen, simbassängen och bastun med tvättrum i den tre våningar höga skolbyggnadens flygel. Den arkitektoniskt imponerande simhallen präglas av konstljusets genomtänkta växelverkan med det naturliga ljus som flödar genom de stora glasytorna.
 
Historia
Försvarsmaktens byggverksamhet växte avsevärt under 1930-talet. Tidens byggbehov hade bl.a. att göra med ett nytt repetitionsövningssystem, med moderna specialvapenslag (som flygvapnet och bilkompanierna), med utvecklingen av militärsjukhusväsendet samt med depåer och krigsmaterielindustri.

För arkitekturen svarade försvarsministeriets tekniska avdelnings byggnadsbyrå och en driftig kår av arkitekter. Projekteringen utnyttjade fördomsfritt den internationella arkitekturutvecklingens senaste resultat. Modernismen passade väl både för de nya planeringsuppgifterna och som propagandamedel, samtidigt som man strävade efter att skapa fysiska miljöer med modern framtoning.

Till de viktigaste exemplen på tidens militärarkitektur hör militärsjukhuset Tilkka i Helsingfors, kasernen i Edesviken (bilkompaniet) samt Försvarshögskolans äldre byggbestånd i Sandhamn. Bland trettiotalets kulturmärkta militära byggnadsobjekt utanför Helsingfors kan man nämna bl.a. flygbaserna i Immola i Imatra (numera gränsbevakningens område) och Luonetjärvi (Jyväskylä), kasernområdet i Niinisalo i Kankaanpää (ursprungligen central för repetitionsövningar). Bland enskilda byggnader som kompletterar äldre kasernområden kan man lyfta fram den tidigare soldathemsbyggnaden i Koria (Kouvola).

Det finska försvarets sjukvård var centraliserad på 1930-talet. Viborgs centralmilitärsjukhus blev färdigt 1931, Tilkka i Helsingfors 1936. Förutom dessa byggdes nio mindre garnisonssjukhus.

Militärsjukhuset Tilkka byggdes utanför den dåvarande stenstaden, på en öppen, parkliknande villatomt. Militärsjukhuset ritades på byggnadsbyrån under ledning av arkitekt Olavi Sortta. Sjukhusets moderna, tekniska, funktionella och rumsliga lösningar presenterades ingående för fackfolk i Finland och utomlands.

Utbyggnaden av flygeln, kontorsflygeln och den låga apoteksflygeln från 1965 ritades också av Sortta. Med undantag av utbyggnaden byggdes sjukhuset om bara i liten utsträckning under sin tid som militärsjukhus. Tilkka var militärsjukhus från 1941 till slutet av 2005. Efter att staten överlät byggnaden byggdes den om till äldreboende.

Bilkompaniets område reserverades för kasernbygget när markområdet köptes av staten på 1920-talet. Kasernen och garaget ritades av Martta Martikainen och serviceverkstaden av Märtha Lilius-Tallroth på byggnadsbyrån. Projekteringen inleddes 1934 och kasernen blev färdig 1935, garaget 1936 och serviceverkstaden 1939. Rumsdispositionen och formspråket i bilkompaniets byggnader utformades i enlighet med funktionalismens principer efter deras syfte: rundade former för bilarnas rutter och raka för manskapets. I informationen om den färdiga, moderna kasernen och det nya vapenslaget skapade man en bild av en framstegsvänlig försvarsmakt. ”Bilpojkarna i funkiskasernen” rubricerade Suomen Kuvalehti sitt bildreportage från 1935. På 1950-talet byggdes två bostadshus för personalen på västra delen av området.

Den nya kadettskolan byggdes i Sandhamn, och den arkitektoniska helheten projekterades av försvarsministeriets arkitekt Olavi Sortta med hjälp av arkitekterna Kyllikki Halme och Irma Paasikallio. Byggandet inleddes 1939. Byggprojektet kopplades från starten samman med förberedelserna för den tänkta olympiaden 1940. Man hänvisade till behovet av inkvartering och träningsmöjligheter för idrottarna och lyckades på den grunden bl.a. få en simhall i anslutning till kadettskolan.
 
Läs mer
Helsingfors militärsjukhus. Arkkitehti 10/1936.

Anne Mäkinen, Puolustusministeriön naisarkkitehdit 1927-1939. Nainen, taide, historia. Taidehistorian esitutkimus 1985-1986. Taidehistoriallisia tutkimuksia 10. Helsinki 1987.

Anne Mäkinen, Suomen valkoinen sotilasarkkitehtuuri 1926-1939. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2000.

Do.co.mo.mo. Modernismin merkkiteoksia Suomen arkkitehtuurissa. Alvar Aalto Akatemia, do.co.mo.mo Suomi-Finland ry, Suomen rakennustaiteen museo. Helsinki 2002.

Taivallahden kasarmi. Rakennushistoriaselvitys. Museovirasto 2005. Painamaton.

Arkkitehtitoimisto Schulman Oy, Tilkka 1936-2006. Rakennushistoriaselvitys. Painamaton.
 
objektets element:  kasern; läroinrättning; sjukhus, sanatorium;
omgivningens nuvarande karaktär:  stad;
 
Bilkompaniets kasern. Museovirasto 2016
Bilkompaniets kasern. Museovirasto 2016.
Tilkka militärsjukhus. Museovirasto / Museiverket 2018
Tilkka militärsjukhus. Museovirasto / Museiverket 2018.
Kadettskolan i Sandhamn. Elisa Heikkilä 2004
Kadettskolan i Sandhamn. Elisa Heikkilä 2004.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009