suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
ÖSTERBOTTEN
sökresultat: 89 objekt
 

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

 
Jakobstad
Alholmens cikoriafabrik och järnvägsstationsområde
Jakobstads cikoriafabriks tomt och järnvägsstationen på Alholmens hamnområde i Jakobstad bildar en välbevarad helhet, som avspeglar trafikhi ...
Bostadsområdet Kråkholmen
Som utgångspunkt för den stadsplanemässigt exceptionella planlösningen gällande Kråkholmens bostadsområde har man använt element i anslutnin ...
Gamla hamnen i Jakobstad
Gamla hamnen i Jakobstad är en av de bäst bevarade hamnarna i Österbotten och användningen av hamnen har en lång historisk kontinuitet. Hamn ...
Jakobstads historiska stadskärna
Kännetecknande för stadskärnan i Jakobstad är breda gator och esplanader som skiljer stadsdelarna från varandra samt trädgårdarna till tomte ...
Jakobstads järnvägsstation med omgivning
Området kring järnvägsstationen i Jakobstad med tull- och packhus och magasinsbyggnader återspeglar industrialiseringen längs den österbottn ...
Mässkärs fyr- och lotssamhälle
Byggnaderna på Mässkär bildar en tidsmässigt, mångskiktad helhet, som ger en god bild av den statliga förvaltningen inom sjöfarten och den s ...
Norrmalms trästadsdel och Strengbergs tobaksfabrik
Stadsdelen Norrmalms eller Skatans trähusområde räknas till de viktigaste enhetliga trästadsdelarna i vårt land. Stadsstrukturen i Norrma ...
Pedersöre kyrka och Kyrkostrand
Pedersöre medeltida kyrka, som utvidgades under 1780-talet, hör till den gustavianska stenarkitekturens viktigaste byggnader i Finland. Kyrk ...
Rosenlunds prästgård
Rosenlunds prästgård, som ligger invid Jakobstads historiska stadscentrum, utgör med sin historiska trädgård, park och ekonomibyggnader en m ...
Östanlid sanatorium
Östanlid sanatorium är exemel på hur kunskapen om sjukvård har inverkat på sjukhusarkitekturen under de första årtiondena under 1900-talet. ...
Kaskö
Rutplaneområdet i Kaskö
År 1765 fattades beslut om att en ny stapelstad skulle grundas på Kaskön och 1785 fick Kaskö sina privilegier. Stadens rutplan speglar de ek ...
Sälgrunds fyr, lotsstation och Laxhamn
Sälgrunds fyrsamhälle speglar fiskeriets anor från medeltiden samt lots- och fyrverksamheten längs Bottniska viken. Sälgrunds fyr från år 18 ...
Korsholm
Bruksherrgårdarna i Österbotten
Trots att Österbotten har saknat herrgårdsväsende, kan brukspatronernas herrgårdsliknande byggnader som uppfördes på 1800-talet jämföras med ...
Bylandskapet på Björkö
I bylandskapet på Björkö kan man tydligt se hur odlingsmarken och bystrukturen på ett för landhöjningskusten tydligt sätt placerat sig på mo ...
Fyr- och lotsöar i Kvarkens skärgård
Ögruppen med fyrar och lotsstationer i Kvarkens skärgård är ett världsnaturarvsobjekt. Ögruppen är ett utmärkt exempel på hur områdets sjö ...
Museibron
Museibroarna som Vägförvaltningen utsett skildrar olika skeden i utvecklingen av trafiknätverket och brobyggnadskonsten i vårt land från 170 ...
Replot by och fiskehamn
Replot är ett småskaligt skärgårdssamhälle vid Österbottens kust med för området typiska bondgårdsbyggnader, kyrka, prästgård, skola, byväga ...
Stengärdesgårdarna i Moippe by
De mycket breda, av små naturstenar byggda gärdesgårdarna bildar en sällsynt, särpräglad sevärdhet vid vägen som leder till Moippe i Överby. ...
Söderfjärdens odlings- och bylandskap
Söderfjärden är ett unikt odlingsområde i vårt land. Åkrarna har uppstått ur en forntida havsvik som härstammar från en meteoritkrater. ...
Korsnäs
Fyr- och lotsöar i Kvarkens skärgård
Ögruppen med fyrar och lotsstationer i Kvarkens skärgård är ett världsnaturarvsobjekt. Ögruppen är ett utmärkt exempel på hur områdets sjö ...
Harrström fiskehamn och by
Harrström fiskehamn och by ger en bra bild av en österbottnisk kustbys näringshistoria. Naturhamnen i Harrström by är belägen på båda si ...
Korsnäs kyrka och prästgård
Korsnäs kyrka är en av de korskyrkor i trä som ritades på intendentskontoret i början av 1800-talet och byggdes under ledning av den kända ö ...
Molpe fiskehamn
Fiskehamnen i Molpe by har varit den bästa hamnplatsen i Korsnäs och ett av de största hamnområdena längs den österbottniska kusten med tank ...
Kristinestad
Butsbackens bosättning
Butsbackens bosättning med sin byväg, sitt byggnadsbestånd och sina stengärdesgårdar från sekelskiftet 1900 är ett välbevarat exempel på ös ...
Kristinestads rutplaneområde
Kristinestad är den bäst bevarade stormaktstida staden med rutplan, där såväl stadsplanen som största delen av byggnadsbeståndet har sina rö ...
Sideby och fiskhamnen Kilen
Sideby by och fiskhamn har bevarats som ett österbottniskt kustsamhälle, där man idkat bondeseglation, skeppsbyggeri, sjöfart och fångstnäri ...
Villa Carlsro
Villa Carlsro uppförd av en förmögen affärsman, avspeglar den välfärd som sjöfarten och skeppsbyggandet tillförde den österbottniska kusten ...
Yttergrunds fyr- och lotssamhälle
Yttergrunds fyr är både till exteriören och till interiören och tekniskt sett en av våra bäst bevarade historiska fyrbyggnader. Objektets ku ...
Kronoby
Kronoby kyrka med omgivning och Torgare prästgård
Kronoby kyrka jämte omgivning representerar ett traditionellt kyrkbycentrum i Österbotten med samlingsplatser för allmänheten. Empirekyrkan ...
Kronoby reservkompani
Området för Kronoby reservkompani är ett viktigt exempel på statlig byggnadsverksamhet som tjänat behoven för ett reservsystem för vårt land ...
Nedervetil kyrka
Nedervetil kyrka med klockstapel och kyrkogård utgör en typisk kyrkomiljö för en kapellförsamling som grundats i mitten av 1700-talet i en ä ...
Tast by
Tast by är med avseende på byggnadsbeståndet ett välbevarat, tätt bebyggt bosättningscentrum vid forsen och bron över ån, typiskt för Österb ...
Terjärv kyrka och prästgård
Terjärv kyrka är med sin klockstapel och kyrkogård en välbevarad kyrkomiljö för kapellförsamlingen som redan på 1600-talet grundats i det ös ...
Laihela
Laihian kirkko
Laihianjokivarren pohjalaistalot
Larsmo
Fiskeläget på Öuran
Fiskeläget på Öuran i den yttersta skärgården i Bottniska viken är ett typiskt exempel på en bas, som i århundraden varit i användning för j ...
Larsmo kyrka med omgivning
Omgivningen runt Larsmo kyrka är en undantagsvis välbevarad kyrkomiljö för kapellförsamlingen som gundades i slutet av 1700-talet i den inre ...
Malax
Bergö hamnar och skärgårdsby
Bergö by och hamnar återspeglar ett skärgårdssamhälle vid Österbottens kust, där man idkat kustsjöfart, fiske och båtbyggeri och en bebyggd ...
Bruksherrgårdarna i Österbotten
Trots att Österbotten har saknat herrgårdsväsende, kan brukspatronernas herrgårdsliknande byggnader som uppfördes på 1800-talet jämföras med ...
Bränno by
Bränno by är ett exempel på traditionellt tätbebyggd bystruktur typisk för den österbottniska kusten. Bränno är en del av bosättningen i ...
Fyr- och lotsöar i Kvarkens skärgård
Ögruppen med fyrar och lotsstationer i Kvarkens skärgård är ett världsnaturarvsobjekt. Ögruppen är ett utmärkt exempel på hur områdets sjö ...
Malax kyrka och prästgård
Kyrkan och klockstapeln som är förbundna med varandra genom en korridor är ett välbevarat exempel på landsbygdens småskaliga kyrkobyggande i ...
Söderfjärdens odlings- och bylandskap
Söderfjärden är ett unikt odlingsområde i vårt land. Åkrarna har uppstått ur en forntida havsvik som härstammar från en meteoritkrater. ...
Åminne fiskehamn
I Åminne fiskehamn vid Malax åmynning finns långt över hundra båthus samt fiskeredskapsskjul. De flästa är byggda i timmer och de ligger i l ...
Nykarleby
Bruksherrgårdarna i Österbotten
Trots att Österbotten har saknat herrgårdsväsende, kan brukspatronernas herrgårdsliknande byggnader som uppfördes på 1800-talet jämföras med ...
Munsala kyrka och prästgård
Munsala kyrka är det bäst bevarade exemplet på stenkyrkor från den gustavianska tiden. Prästgården är en av de äldsta i Österbotten. Längs ...
Nykarleby historiska stadskärna
Nykarleby är en av de Österbottniska kuststäder som grundades under inflytande av merkantilismen i början av 1600-talet. Den särpräglade sta ...
Seminariet och Seminariegatan i Nykarleby
Nykarleby seminarium är med avseende på byggnadsbeståndet ett välbevarat seminarieområde som kom till i det första stadiet då lärarutbildnin ...
Skrivars radby
Skrivars är en by som vuxit fram längs vägen mellan Munsala kyrka och Vexala fiskhamn. Byn representerar en social hierarki, typisk för bybe ...
Socklothällans fyr- och lotssamhälle
Socklothällans fyr- och lotssamhälle bildar en välbevarad helhet med tidsmässigt olika skikt. Byggnaderna speglar på ett intressant sätt hur ...
Stubbens fyrsamhälle
Stubbens fyrsamhälle med båkar, byggnader och konstruktioner samt fornlämningar med anknytning till högsjöfiske avspeglar utvecklingen av sj ...
Topelius barndomshem Kuddnäs
Författaren, professor Zacharias Topelius (1818-1898) födelse- och barndomshem Kuddnäs har en stor personhistorisk betydelse. Topelius skre ...
Närpes
Adolf Fredriks postväg
Adolf Fredriks postväg är en historisk vägsträckning, som byggdes på kronans initiativ under 1760- 1770-talen. Den snörräta vägen, som går g ...
Bruksherrgårdarna i Österbotten
Trots att Österbotten har saknat herrgårdsväsende, kan brukspatronernas herrgårdsliknande byggnader som uppfördes på 1800-talet jämföras med ...
Museibron
Museibroarna som Vägförvaltningen utsett skildrar olika skeden i utvecklingen av trafiknätverket och brobyggnadskonsten i vårt land från 170 ...
Närpes kyrka och kyrkstallar
Den medeltida stenkyrkan i Närpes, vilken i flera repriser utvidgats, de långa raderna av kyrkstallar i närmiljön, sockenmagasinet, sockenst ...
Pedersöre
Bennäs järnvägsstation
Bennäs järnvägsstation i nyrenässans har väl bevarat sin ursprungliga karaktär från tiden då den österbottniska banan byggdes (1885). Det vi ...
Kyrkan och prästgårdarna i Esse
Esse kyrka med klockstapel är uppförda under ledning av Matts Honga och Antti Hakola, som var kända kyrkobyggare i Österbotten i slutet av 1 ...
Kyrkbacken i Purmo
Purmo kyrka och klockstapel är de första i kapellförsamlingen som grundades i Österbotten i slutet av 1700-talet. De har troligen uppförts u ...
Lagmansgården och Östensö skolhem
Lagmansgården i Östensö från år 1778 är ett av de äldsta bevarade lagmansboställena i vårt land. Östensö forna barnhem, som inrättades på bo ...
Lappfors by och Heidegård
Lappfors är en av jordbruksbyarna med tidig bosättning längs Esse å på gränsen mellan kusten och inlandet. Byggnadsbeståndet består av flera ...
Lassfolk och Härmälä gårdsgrupper
Lassfolk och Härmälä utgör en del av den tidigt bebyggda jordbruksbyn vid Purmo å. Orten har blivit rik genom tjärbränning. Byggnadsbestånde ...
Staraby
Staraby är en för den österbottniska kustbygden typisk och synnerligen välbevarad radby. Gårdarna har ett mångsidigt byggnadsbestånd. B ...
Storsandsunds bosättning
Storsandsund är en radby tät bebyggelse invid kyrkvägen till Pedersöre. Byggnadsbeståndet, som delvis härstammar från 1700-talet, är välbeva ...
Storkyro
Isonkyrön vanha ja uusi kirkko
Orisbergin ruukinalue
Perttilänmäki ja Napuen taistelutanner
Vasa
Brändö hamn-, varvs- och fabriksområde
Brändö hamn, varvs- och fabriksområde med sina byggnader i rödtegel utgör ett centralt inslag i Vasas stadssilhuett ut mot havet. Stranden v ...
Finska Sockers Vasafabrik med bostadsområde
Finska Sockers Vasafabrik med sitt bostadsområde utgör ett fabrikssamhälle från industrialiseringens tid. Fabrikerna med bostäder uppfördes ...
Gamla Vasa och Korsholms kyrka
Korsholms slott, som uppfördes på en av Österbottens äldsta hamn- och handelsplatser, och staden Vasa, som uppstod invid slottet, har funger ...
Höstves bystråk
Byggnadsbeståndet utmed Höstves bystråk, Klockar-, Lassas- och Sabbelsbackens gårdar liksom Högbackens stugbostäder och deras placering avsp ...
Lillkyro kyrkbacke, kyrkholmen Kirkkosaari och Lillkyro prästgård
Lillkyro kyrkbacke avspeglar byggnadssättet i kyrkbyar i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet innan ökande trafik och kommers på 19 ...
Merikarts forsar med kvarnar, bebyggelsen längs älvstranden och Golkas herrgård
Merikarts forsar med kvarnar och anslutande konstruktioner, sågar och sågplatser samt bebyggelsen med arbetarbostäder och patronens huvudbyg ...
Roparnäs kyrka
Roparnäs kyrka är ett småskaligt och till sitt arkitektoniska formspråk framstående exempel på 1960-talets kyrka-arbetscenter-tänkande och b ...
Strömbergsindustri- och bostadsområde
De olika enheterna vid Strömbergs produktionsanläggning vid Vasa fabrikerna samt arbetarnas bostadshus ligger luftigt utspridda i en skogsmi ...
Söderfjärdens odlings- och bylandskap
Söderfjärden är ett unikt odlingsområde i vårt land. Åkrarna har uppstått ur en forntida havsvik som härstammar från en meteoritkrater. ...
Vasa Gamla begravningsplats
Vasa Gamla begravningsplats utgör en del av uppbyggandet av den flyttade staden Vasa till sin nuvarande plats efter stadens brand 1852 och v ...
Vasa järnvägsstation
Vasa stationshus i östra ändan av Hovrättsesplanaden utgör den andra av Vasas två bevarade II klass stationer. Till stationen hör ett perron ...
Vasa skarpskyttebataljons kaserner
Vasa Skarpskyttebataljons kasernområde är bland de bäst bevarade av de enligt typritningar från 1880-talet uppförda kasernområdena i trä. ...
Vasa stads esplanader och brandgator
Vasas fem centralparker bildas av esplanaderna som korsar staden och av de mellanliggande skvärerna med offentliga monumentalbyggnader place ...
Vasa strandparksområde med offentliga byggnader och Vasa Ångkvarn
Vasa vidsträckta strandparksområde med dess monumentalbyggnader från senare hälften av 1800-talet hänför sig till Vasas funktion som länsre ...
Vasklot järnvägsstationsområde
Det nyrenässansmässigt beklädda stationshuset i en våning invid hamnbanan till Vasklot är ovanligt på den grund att kontor och varumagasin l ...
Vörå
Kimo bruk och Oravais industriområden
Kimo bruk och Oravais fabrikssamhälle bildar tidsmässigt och med hänsyn till byggnadsbeståndet en kedja av mångskiftande produktions- och in ...
Klemetsgårdarna
Klemetsgårdarna är i dag ett sällsynt exempel på den en gång i tiden så vanliga österbottniska bandbystrukturen. I Svartkärrsbäckdalen ...
Oravais kyrka och begravningsplats
Oravais kyrka är en av de nyklassicistiska korskyrkor som i slutet av 1700-talet ritades vid intendentkontoret och som uppfördes under ledni ...
Oravais slagfält och Minnestodsvägen
Minnesstodsvägen är en museiväg som går genom ett odlingsfält, där det avgörande slaget i Oravais ägde rum under Finska kriget. Vid landsväg ...
Rejpelts bosättning
Rejpelt är ett utomordentligt exempel på österbottnisk bystruktur längs vägen som följer ådalen och på österbottnisk byggnadstradition med b ...
Vörå kyrka med omgivning
Vörå moderförsamlings kyrka från medeltiden är en av blockpelarkyrkorna vid den österbottniska kusten. Då församlingen växte förstorades kyr ...
Överstebostället Tottesund
Karaktärsbyggnaden på Tottesund är det andra i Finland byggda överstebostället enligt mönsterritningar från år 1786. Karaktärsbyggnaden i ...
 
© Museiverket 2009